Mörkläggningen av sabotaget som orsakade M/S Estonias sänkning 1994/2024

Färjan Estonia tappade aldrig sitt bogvisir i överbyggnaden 29 september 1994. Det sprängdes loss på havsbotten oktober 1994 efter sänkningen för att dölja sprängläckagen av skrovet

Sommaren 2022 hade två (!) nya undersökningar av skrovskadorna som sänkte Estonia, pga läckage utförts av de statliga "haveri"utredarna. Resultatet av fotogrammetrin av Estonias skrovs styrbordssida däck #0 skulle bli tillgängligt i slutet av januari 2023 har det uppgivits

Frågan är nu vem som är terroristen?

Anders Björkman

a

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook

Välkommen 2024 till min webbsida om Estoniaolyckan 1994 som jag uppdaterar hela tiden. Jag har ju talat med ansvariga svenska utredare och experter om den sedan dess och skrivit om den i olika media sedan 1996 och publicerat böcker sedan 1998 men resultatet är dåligt. Jag trodde en gång det var en dum olycka, men numera vet jag mycket bättre: Statens Haverikommission, SHK, ljuger om Estonia sedan 1994!

M/S Estonia sänktes natten 28 september 1994 av terrorister och det är en riktigt förfärlig, svensk, kriminell historia/sjöförsäkringsbedrägeri och en gigantisk konspiration 2023 enligt min uppfattning.

Färjan sprängdes läck under vattenlinjen i för och akter av terrorister/gangsters september 1994! Vatten forsade in och spreds genom öppna, olagliga, "vattentäta" dörrar i skotten och stabiliteten minskade, som alla överlevande noterade. Färjan rullade långsammare ett tag.

Slagsida styrbord uppstod sedan snabbt, färjan flöt ett tag upp och ner, överlevande satt på kölen, >1000 dog!! De få som överlevde och kunde hoppa i sjön fick simma mot vågor och vind.

Estoniamörkläggningen är möjlig år 2024, mha tusentals svenska opportunister av alla slag, dvs toppolitiker som Bildt, generaldirektörer som Eksborg, haveriutredare som Börje Stenström, regeringskanslister, ministrar, experter, poliser, åklagare, domare, biskopar, präster, knapptryckare i Riksdagen, media, journalister, reportrar, sjökaptener, sjöräddare, militärer, lotsar, tullkontrollörer, meteorologer, skeppsbyggare, ingenjörer, forskare, professorer, redare, banker, sjöförsäkrare, osv. Alla gör som de blir tillsagda, dvs att bogvisir ljudlöst trillar av, färjor sjunker, folk drunknar, ingen reagerar, osv. Alla inblandade svenskar är pliktrogna och självuppoffrande och gör sina jobb ärligt. Men

1. De tiger.

2. De undanhåller och vilseleder.

3. De gör självcensur.

4. De är dumma.

5. De är betalda och skyddade av svenska staten!!

För deras jobb är att skydda terrorister och deras brott! Skyll inte på mig, som bara försökte hjälpa till sedan oktober 1994 med uppgifter om hur färjor verkligen fungerar och att Estonia inte var sjövärdig sedan länge och aldrig skulle vara till sjöss. Studera gärna denna länk!

Svenska korrupta politiker och statstjänare sköter och deltar därför i mörkläggningen (inkl. mord!) sedan 1994. De är idag skyddade av svenska statens nya lagstiftning!

Ester och finnar är också med i karusellen från början. Estonia utnyttjades, förutom för fylleresor och smuggling, bl.a, att transportera stulen, sovjetisk kryptografiutrustning eller liknande som Sverige och USA och andra var intresserade av. Pengar skulle tjänas till varje pris. Terrorister ville ha sin del.

"As usual, I offer this paper as an opinion piece, protected as free speech by the Constitution. It is my professional reading of the evidence, to be taken as such." (källa)

Källan visar hur man iscensätter sin egen död och fortsätter den kriminella verksamheten hur lätt som helst, mha korrupta myndigheter, media och Hollywood sedan 1933. Estoniamörkläggningen utnyttjar samma metoder!

 

Vem är terrorist?

Se upp! Nedan uppgifter strider mot en ny svensk Terroristbrottslag (2022:666), dvs om mina offentliga uppgifter här sprids i avsikt att

1) injaga allvarlig fruktan hos en svensk befolkning eller en del av en svensk befolkning,

2) otillbörligen tvinga ett offentligt svensk organ eller en mellanstatlig organisation, t.ex. FN/IMO, att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller

3) allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i ett land som Sverige eller i en mellanstatlig organisation,

är jag med mina uppgifter en terrorist! Tänka sig!

Jag har faktiskt meddelat svenska myndigheter och media (organ) samma uppgifter sedan 1994 ... utan resultat, eftersom de inte diarieförs eller handläggs! Mina uppgifter är inga hemligheter!

Det verkar istället som Sverige konsekvent skyddar terrorister genom att mörklägga ett terroristbrott som sabotaget som sänkte Estonia 1994.

Anders Björkman,

6, rue Victor Hugo, F 06 240 Beausoleil, France
Tel. +33(0)4 93784590,
Mobile +33(0)661725424

email:
anders.bjorkman@wanadoo.fr  

Vi får se. Hör av er med synpunkter. Jag är inte det minsta orolig, eftersom jag redan mordhotats och attackerats, försvarat mig och överlevt. Jag skriver idag en ny bok om bananrepubliken Sverige om det!

Efter att ha publicerat ovan har jag underrättats om svenska lagen om utlandsspioneri (proposition 2021/22:55) och min obehöriga befattning med hemliga uppgifter!

"Internationella freds- och säkerhetsfrämjande samarbeten bygger i hög grad på förtroende och på att de hemliga uppgifter som förekommer inom ramen för samarbetena kan skyddas av de samverkande länderna. För att stärka skyddet för sådana samarbeten mot spioneriliknande gärningar föreslår regeringen att brotten utlandsspioneri, grovt utlandsspioneri och röjande av hemlig uppgift i internationellt samarbete införs i brottsbalken. Därigenom blir det straffbart att under vissa omständigheter t.ex. obehörigen röja hemliga uppgifter som förekommer inom Sveriges internationella samarbeten och som kan skada Sveriges förhållande till någon annan stat eller en mellanfolklig organisation.

Meddelarfriheten och anskaffarfriheten begränsas när det gäller utlands- spioneri, grovt utlandsspioneri och grov obehörig befattning med hemlig uppgift med grund i utlandsspioneri.

Det är ju inte riktigt klokt, vad mina uppgifter om Estoniasabotaget/mörkläggningen 1994/2022 har ställt till med, som jag presenterar på Internet. De är ju inga hemligheter.

Jag har meddelat dem till svenska Statens Haverikommission, SHK, media, sjöfartsverket, polisen och åklagare, mfl, utan resultat sedan 1994. Det verkar som dessa organ och deras anställda stöder terrorism och terroristbrott genom att bidraga till mörkläggningen av Estoniasabotaget utfört av terrorister.

Statens Haverikommission, SHK, är enligt mig idag en rent kriminell myndighet som förfalskat allt om Estonia sedan 1994 för att dölja sabotage, skrovläckage och skydda terrorister.

 

Källa (ca kl. 13.20)

Efter att rederiet vägrat betala en lösensumma att stoppa transporterna, sprängdes färjan läck, natten 28 september 1994, däck #0 styrbord i (1) saunan förut, noterat av passagerare på däck #1 och i (2) maskinrummet akterut, bevittnat av estniska maskinister som startade länspumparna.

De rejäla smällarna noterades av passagerare i barerna på övre däck där det dansades och söps. Passagerarnas och maskinisternas vittnesmål om smällar och skrovskador/länspumpar/läckage har naturligtvis förfalskats av haveriutredarna. Varför?

För att mörklägga sabotaget av kända terrorister/utpressare som sänkte Estonia och dess last och skydda färjans svenska ägare/redare, som inte betalade, beslöt direkt, ytterst ansvariga personer, september 1994, dvs Estlands och Finlands presidenter och Sveriges statsministrar, att skylla på visiret i överbyggnaden, som satt kvar, när färjan sänktes. Visiret hade ljudlöst trillat av, pga vågsmällar i orkan och för hög hastighet, angav man! Att sakta in var otänkbart, mm. Visiret var felkonstruerat! Osv!

Sveriges statsministrar visste från dag 1 vilka terrorister som sprängde och sänkte Estonia! Radiotrafiken fanns inspelad och fick suddas bort!

Visiret i överbyggnaden fick därför sprängas loss av svenska flottans röjdykare havsbotten oktober 1994.

Sprängsabotaget/mörkläggningen diskuteras fortfarande i sociala media 2023, men sabotage och terrordåd/brott och en svensk konspiration får inte nämnas. Varför?!

Finske presidenten Martti Ahtisaari hade just varit med om mörklägga Kosovo-krisen och fått Nobels fredpris för det, så han bara ljög på som vanligt! Han lever forftarande och bör utfrågas igen 2023!

Estniske presidenten var Lennart Meri, som var med i bedrägeriet tillsammans med svenske statsministern Carl Bildt och hans efterträdare Ingvar Carlsson. Meri, dog redan 2006 och kan ej utfrågas, men Carl Bildt och Ingvar Carlsson lever. Varför inte fråga dem 2023? De vet vad de gjorde! De ljög för att skydda terrorister!

Bildt hade under 80-talet skapat myten om upprepade sovjetiska ubåtskränkningar i svenska skärgården, mha fake news (falska observationer av svenska flottan) av olika slag som media publicerade. Svenska flottan ställde direkt upp att mörklägga Estoniasabotaget.

Dessa fyra personer, Ahtisaari, Meri, Bildt och Carlsson beordrade därför genast alla sina korrumperade "haveriutredare" och berörda undersåtar direkt att förfalska rubb och stubb om vad som hade hänt M/S Estonia och uppfinna/hitta på/ljuga ihop en annan löjlig, tokig, osannolik olycksorsak - visiret - som lossnat, pga vågsmällar och konstruktionsfel i en orkan som kaptenen, besättningen och passagerare varken hörde, kände, såg eller noterade och som lätt kunde ha undvikits genom att bara sänka farten! Myndigheterna bara ljög ihop alltsammans! Och media hjälper till!

Vilket påminner litet om RMS Titanic olyckan april 1912! Hen sänkte inte hastigheten/farten i nordatlantens mörker under sin jungfruresa över Atlanten, sägs det. Provturen innan avfärd var begränsad till mindre än en dag. RMS Titanic hade ett mycket starkt skrov som hon flöt på. Det bestod av tusentals, 3/4 tums tjocka järnplåtar som nitats ihop vattentätt och som stöttades av och nitats till spant 2 fot isär, som lätt stod imot en kontakt med, t.ex. ett isberg. Nu hittade man på att Titanic kolliderade med ett isberg i full fart, att det nitade skrovet revs upp och skutan bara sjönk. 1500 personer drunknade, 700 överlevde i livbåtar. Inget fartyg kom till undsättning i tid.

Två (!) korrupta haveriundersökningar, en amerikansk och en engelsk, bekräftade det.

Sabotage och försäkringsbedrägeri undersöktes aldrig till rederiets belåtenhet. Rederiet fick betalt! Skeppet var sjövärdigt, men kanske inte försäkrat? Enligt amerikanska regler skulle det ha haft livbåtar för 2 000 personer, enligt engelska regler räckte det för 1 000 personer. Resten skulle räddas av assisterande fartyg, var idén! Det finns många oklarheter kring incidenten som aldrig utreddes 1912.

Titanics systerfartyg RMS Olympic rammade och sänkte ett tyskt krigsfartyg under första världskriget och klarade sig oskadad. Fören av Olympics ihopnitade stålplåtar var jättestark.

Tillbaka till Estonia 1994-2023! Konspirationen!

Två svenska kriminella Estoniamörkläggare 1994/2023 som hjälper terrorister

En gigantisk konspiration som skulle ledas av svensken Börje Stenström började med en förfalskad färdväg. Stenström avled februari 1997 och den kriminella mörkläggningen av terroristbrottet sköttes senare av Ann-Louise Eksborg, GD, SHK.

Estonias sista resa
Enligt Stenström seglade Estonia efter avfärd Tallinn utanför Estlands nordkust. Enligt passagerare gick resan först tvärs över Finska viken och därefter utanför Finlands sydkust. Under resan var Estonia i radiokontakt med rederiet i Tallinn via finska radiostationer om lösenpengarna, men Estonia stannade sedan mitt i Östersjön, där man girade 180°, skrovet däck #0 styrbord sprängdes läck i för och akter, färjan sänktes i riktning österut tillbaka till Tallinn med visiret på plats!

Radiotrafiken har senare totalcensurerats och ersatts med ett telefonsamtal mellan en estnisk styrman som avled och en färja i närheten.


Korrekt livräddningsutrustning saknades. Färjan var inte sjövärdig och sjönk som en sten, när vatten spreds genom 22 öppna, olagliga "vattentäta" dörrar i skrovet.

Överlevande estniska besättningspersoner som räddades av helikoptrar och fartyg och som kände till sabotaget kidnappades från Huddinge sjukhus och försvann dagarna efteråt!  

Visiret sprängdes loss från vrakets överbyggnad på havsbotten. Stenström meddelade lögnaktigt att det hittades senare långt västerut!

Terrordådet hade lätt kunnat unvikas genom att ställa in hela resan, inte ta ombord lasten eller genom att betala terroristerna. Men man chansade!

Stenström/JAIC förfalskade rubb och stubb 1994/6. Certifikat, vittnesmål, resultat av stabilitetsberäkningar med vatten i överbyggnaden och hållfasthetsberäkningar av visir och ramp och deras lås, mm, förfalskades att de skulle passa fantasierna. Senare 2006/8 fick sjunkmodellprov förfalskas på samma sätt, osv. De som inte höll med mördades!

Sänkningen diskuteras fortfarande i sociala media 2023, men sabotage och terrordåd och en konspiration får inte nämnas. Varför?

Jag förklarar mera nedan!

Abolition, försvarssekretess, svensk diktatur, september 2022 - media tiger

Ovan ser vi Åsa Myrberg augusti 2022, vars pappa försvann/mördades september 1994, när Estonia sänktes. Pappan var ombord för att godkänna Estonias två befälhavare att segla i Stockholms skärgård utan svensk lots. Han bodde i en hytt under kommandobryggan och visste precis vad som hände där innan sänkningen. Åsa anser att ett brott begicks (mord!) och hon vill sedan dess att pappa bärgas och kroppen besiktigas, så hon får begrava honom. Hon fattar numera att staten Sverige konspirerar mot henne!

Sverige förbjuder nämligen bärgning av pappan 2023 med påhittade lagar! Rikets säkerhet är i fara! Brott/mord/terrorism skall inte utredas! Studera Åsas korrespondens i slutet av länken ovan och detta! Massor av andra länkar här!

Åsa Myrberg har i brev till mig 221018 meddelat att "Abolition gällande själva katastrofen lades redan under 1994 för att skydda de ämbetsmän och statsråd som var inblandade i att använda en civil passagerarfärja som militärt transportfartyg. Abolition avseende hanteringen av katastrofen lades under år 2021." 

Åsa Myrberg påminner oss vidare om vad som står att läsa under wikipedia:

"Enligt Högsta förvaltningsdomstolen är abolition ingen rättighet för medborgarna, utan "bestämmelsen i 12 kap. 9 § andra stycket regeringsformen ger regeringen en fullständigt diskretionär rätt att avgöra om abolition ska beviljas". Regeringens beslut angående abolition kan därför inte vara föremål för rättsprövning."

Med detta menas då att svenska regeringen, helt självt, får bestämma vilken brottslig gärning de anser aldrig ska påbörjas en förundersökning på. Det vill säga polis- och åklagarmyndighet får aldrig utreda vilka brott som har begåtts. 

Abolition betyder att en förundersökning inte får inledas för mord eller ett visst brott eller att ett åtal för ett visst mord/brott inte får väckas vid domstol i Sverige.

Abolition beslutas av svenska regeringen enligt 12 kap. 9 § andra stycket regeringsformen. Man undrar vilken regering som vill besluta det? Aha, en svensk regering som själv eller vänner/bekanta till begick morden/brottet! Förstås!

Sveriges regering har därför enligt Åsa Myrberg beslutat att lägga Estoniasabotaget under abolition, det vill säga åtalsfrihet, dvs det går inte att utreda morden/brotten! De som sänkte Estonia 1994 kan inte åtalas! Och inte heller de personer som hjälpte till att mörklägga brottet ... i Sverige , dvs rederiet och myndigheterna ... kan åtalas senare! Det kallas diktatur och orätt i civiliserade länder. Men i Sverige kan media inte ens meddela det! Varför? Försvarssekretess!

Uppgifter som beläggs med försvarssekretess enligt 15 kap. 2 § OSL gäller för sådana uppgifter vars röjande kan antas skada rikets försvarsförmåga, eller på annat sätt skulle kunna vålla fara för rikets säkerhet.

I första stycket i 15 kap. 2 § OSL återfinns följande formulering:

"Sekretess gäller för uppgift som rör verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs."

Sveriges regering har tydligen valt att belägga mina, särskilda, nedan ingivna uppgifter om Estoniasabotaget, t.ex. att spränga loss visiret och mörda folk som visste om det, med försvarssekretess.

Det är nog anledningen varför svenska media inte kan länka till denna webbsida som anger att terrorister, med rederiets kännedom, sprängde Estonias skrov läck 28 september 1994, vilket sänkte färjan och, att Sveriges försvarsmakt veckan efter i oktober 1994, sprängde loss visiret, så man kunde skylla på det. Jag har själv försökt finna skriftliga besked från Riksdag och Regeringskansli om Estonias abolition och försvarssekretess men inte funnit något och media vill inte hjälpa till.

Och enligt Hodo Aden, kanslisekreterare, Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete, Justitiedepartementet, Regeringskansliet, SE 103 33 Stockholm, Suède, tfn 00468.405 95 29, hodo.aden@gov.se , www.regeringen.se/centralmyndigheten, www.government.se:

"Det föreligger inget sådant ärende och därav finns det ingen (sic) beslut."

Nehej! Det låter som ett skämt. Åsa Myrberg ljuger!! Jag ringde Hodo men hen svarade inte.

Kanske Kungen har belagt Hodo med tystnadsplikt? Eller ljuger Hodo på befallning?

Åsa Myrberg har tydligen inte hört om Estonia Litigation Association, ELA, och dess ordförande Helje Kaskel som förlorade sin man när Estonia sänktes av terrorister. ELA har redan sökt stämma rederiet i Estland, svenska sjöfartsverket i Sverige och Bureau Veritas i Frankrike som arbetat för Estland och har misslyckats överallt.

Ovillkorlig tystnadsplikt!

Men Åsa Myrberg gav inte upp 1 december 2022, när SHK skulle ha publicerat sina bilder av Estonias oskadade skrov, vilket fick skjutas upp två månader eftersom ovillkorlig tystnadsplikt införts!

Fast inte i Estland! 

Estlands Safety Investigation Bureau (ESIB) har i slutet av november 2022 begärt mer pengar att utreda skrovskadorna på vraket enligt chefen Rene Arikas:

"Interviews with survivors and other key people involved in the disaster are currently underway, as well as the creation of a digital twin of the ferry in order to conduct various computational modeling exercises. We are also ready to carry out marine research, which was approved this spring",

sa Arikas. Det är ju bra att tala med överlevande bättre sent än aldrig. I Sverige har ju SHK bränt alla intervjuer.

Tallinns Tekniska Högskola - professor Kristjan Tabri - är också i farten:

"The goal is to determine whether the openings and fractures discovered on the ship were caused by the collision with the seafloor. This is the first hypothesis we are investigating. To do this, we will create a digital twin of the ship or a computational model that can simulate the ship's contact with the seafloor",

sa Tabri. Fast "kollision/kontakt med havsbotten"??? Titta bara på bilderna av sprängskadorna, som skedde när färjan flöt!!! Alla dessa bilder har försvunnit 2023!

Estlands minister för Economic Affairs and Infrastructure Riina Sikkut skall tydligen betala kalaset:

"The investigation's leader will, if necessary, submit an additional funding request to the government in addition to the three million euros allocated by the decision to reopen this investigation. The government has not yet discussed any additional requests; however, if these needs are clear, the government will definitely consider them,"

sa Sikkut. Enklare är nog att följa lagar och bestämmelser om haveriutredningar!

oo0oo

M/S Estonias sjunkning 1994 var "en mycket allvarlig olycka", dvs total förlust av fartyg, last och många liv. Sådana olyckor skall undersökas enligt överenskomna regler, dvs IMO resolutionerna A.637(16) och A.849 (20) . Res. A.637(16) ersattes november 1997 av Res. A.849 (20) som säger samma sak i en Code of marine accident investigations. Sverige, Finland och Estland har anammat dessa resolutioner som nationella lagar som man inte följer. Den undersökning som gjorts 1994/7 är ju en ren förfalskning av vad som hände.

Oktober 2022 har Sverige en ny regering som, antar jag, kan upphäva abolitionen.

För trots detta rör det på sig litet, t.ex. Fokus Estonia kommenterar - 2022-06-22

"4. Ett antal av skrovets skrovplåtar har fläkts utåt upp till 70 cm på ställen som vi mätt. Plåt dras eller fläks inte utåt vid träff mot botten och stenar och/eller berggrund har inga hullingar som kan förorsaka sådana skador.

5. Estonias snabba sjunkförlopp kan svårligen förklaras utan förekomst av omfattande hål (läckage) under fartygets (#2) bildäck."

Liknande har jag meddelat JAIC/SHK redan sedan oktober 1994!

Läckagen - två sprängda hål i skrovets blåmålade styrbordssida ovan däck #0 (innerbotten) under vattenlinjen i maskinrummet akterut (skada #1) och saunan förut (skada #2), där besättning och passagerare noterade vatteninflöde/läckage, innan slagsida uppstod. Dessa skrovskador i vraket är lätta att filma idag, eftersom områdena är högt över havsbotten. Men det har inte gjorts! Anledning? Det handlar om sprängskador inifrån ut av bomber placerade av terrorister inne i skrovet. Stabilisatorfenan (infälld) sitter precis mellan skadorna och den har filmats. Men när man filmar skrovet förut och akterut hittar man ingetting ... Allt har censurerats! Eller?

Estonias skrovs styrbordssida mellan däck #0/2

Media har rapporterat om två hål i blåmålade skrovet under däck #2, men när estniska och svenska experter undersöker på plats (havsbotten), anger de att skadorna är lokaliserade i vitmålade däckshuset vid livbåtsdäck #7 >20 meter högre upp?! nertryckt i leran. Och att skrovet är också täckt av lera!! Tänk vad man hittar på. 

"De två hål som filmats av dokumentärfilmare, varav det ena visats i en TV-dokumentär, bekräftades och dokumenterade med svepsonar och kamera. I anslutning till hålen finns ett antal sprickor i skrovet och mellan hålen finns en längre intryckning i skrovet som bedöms vara drygt 20 meter lång."

Men esterna har också meddelat andra skador skrovets styrbordssida strax ovan lerbotten!

First dive! - "The survey continued on the starboard side of the wreck, moving near the mudline towards the bow: 44.20 Because the first dive was performed higher (most of the hull damage on the starboard side is below the hull curvature), the hull damage on the stern side is not visible. The starboard stabilizer fin was inside the hull (not in the extended position): 55.00 The reinforced board part surrounding the stabilizer fin is more corroded than rest of the hull and the welds are covered with a thick layer of rust."

Second dive! "1.03.30 Back again next to the draught marks on the starboard side of the bow and descending to the bow ramp: 1.06.32"

Third dive! "A drone was used because it was necessary to observe the condition of the mudline as closely as possible across the entire starboard side of the wreck. The drone reaches the central part of the flat bottom of the vessel at a depth of 66.6 m: 02.14 We descend and go to the mudline on the stern side of the stabilizer and immediately come to the stern side damage described earlier: 6.01" "We are ascending along the rupture crevice, and measure the depth of the upper part of the crevice to be at 81m: 31.07 There is a starboard stabilizer near the rupture: 32.12, under which we detect hull deformations: 33.52."

Fourth dive! "46.22 We ascend to the thruster holes on the starboard and observe them also from the left."

Sixth dive! "Using a drone, we measure the location of damages on the starboard side of the hull."

Utom tvivel har esterna filmat styrbords sprängskador däck #0 ovan "mudline" vid maskinrummet akterut och saunan förut, även om rapporten sedan är redigerad/förfalskad!

En fotodokumentation som genomfördes av MS Estonia under sommaren 2022 resulterade i ca 45.000 fotografier. Ett arbete pågår för att sätta samman fotografierna till en 3D-modell genom att använda fotogrammetri. Resultatet bedöms kunna publiceras i slutet av januari 2023 av Statens Haverikommission. 

Fokus Estonia (en grupp privatspanare) - Björn Arvidsson, Johan Ridderstolpe, Lars Ångström, Anders Ulfvarsson, Roland Karlsson och Inga Britt Ahlenius reagerar inte. De tror inte på sabotage som jag och kan inte ens nämna möjligheten. Jag undrar varför. Men Lars Ångström har 221103 meddelat mig att Fokus Estonia kommer snart med ett nytt reportage.

De tror istället på en mystisk, osannolik spricka i vita överbyggnadens styrbordssida ovan däck #2, som vi inte vet var den börjar eller slutar och hur den uppstod:

Bilden/animationen ovan är en förfalskning av korrupta svenska journalister att skydda terrorister! Mer om dem nedan. För en skrovspricka ser inte ut som på bilden. Jag har personligen letat efter sprickor i oljetankfartyg i >30 år och vet hur en spricka i ett stålskrov ser ut.

Faktagruppen, IFG, har andra synpunkter var "skadorna" finns enligt nedan: De säger: ... "

Faktagruppen tror att första skadan (sprickan) är ett hål (?) i överbyggnaden runt däck #2. IFG har inte fattat att skadan är i saunan däck #0 fyra meter under vattenlinjen. IFG tror också att den andra skadan är ett annat hål under däck #2 vid stabilisatorn i vattenlinjen, fast den är i maskinrummet akterut däck #0 fyra meter under vattenlinjen. Osv!

ooOoo

Jag deltog 1990 i en IMOgrupp (IMO = FN's sjöfartsorgan) i London att förbättra skydd mot oljespill till sjöss, pga kollisioner och grundstötningar med oljetankers efter Exxon Valdez olyckan 1989. Jag arbetade sedan 1980 för en stor oljetankerredare i Monte Carlo, Monaco. Vi fann, bl.a, att 80% av alla oljetankerkollisionsskador med oljeläckage som följd var lokaliserade enbart över vattenlinjen! IMO antog att hela sidan revs upp från skrovbotten till högsta däck. Vi gjorde ett bättre jobb! Vi studerade 100-tals kollisioner. Men tyvärr skulle vi inte utreda oljespill, pga sprickor och konstruktions/svetsfel!

Ordförande i IMO-gruppen var 1990 svensken Börje Stenström som oktober 1994 utsågs att utreda Estoniaolyckan som medlem av JAIC och svenska Statens Haveri Kommission, SHK.

Vi träffades i slutet av oktober 1994 i London och jag meddelade Börje att färjor som Estonia inte flyter på bogvisir i överbyggnaden, etc, etc. Jag hade faktiskt följt olyckan redan från morgonen på mitt eget skepp på provtur i Medelhavet med satellitTV, mm och kunde följa nyheterna från Östersjön.

Min redare och jag skötte, förutom oljetankers, nämligen färjor typ Estonia i Medelhavet och Röda Havet och vi hade snabbt utrett olyckan själva. Färjan Estonia var inte sjövärdig med falska certifikat, värdelös livräddningsutrustning, olagliga vattentäta dörrar/skott i skrovet, som alltid stod öppna, mm, när olyckan/sänkningen skedde, pga sabotage.

Estonias redare och verksamhet var rent kriminella och understödda av svenska staten!

Börje blev inte glad att höra det. Han hade ju just blivit utsedd att mörklägga och ljuga om allt om Estonias sänkning, pga sabotage av terrorister och hade beslutat/blivit ombedd av statsminister Carl Bildt att skylla på vågsmällarvisiret, som ingen noterade, när det trillade av! Annars var Estonia-färjan i perfekt skick enligt JAIC/SHK & Co.

Jag hade själv besiktigat "skiten", när färjan var till salu efter redarens (Algot Johansson/Sallys) konkurs omkring 1992 och visste att färjan var åländskt "fusk" alltsammans!

Läs gärna min böcker Katastrofutredning och Estoniabluffen som jag skrev för länge sedan om JAICs mörkläggning.

Dessa böcker har sänts till Riksdagens ledamöter och andra berördra parter. De är allmänna handlingar. Men det mesta som SHK, Sjöfartsverket, Försvarsmakten, m.fl, meddelat om Estonia sedan 1994 är idag sekretessbelagt enligt svensk Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) - 17 kap. Sekretess till skydd främst för myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn om Undersökningar av sjöolyckor och tillbud, m.m.

4 c § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till myndighets verksamhet som avser undersökningar av sjöolyckor eller tillbud till sjöss eller preliminära bedömningar av allvarliga sjöolyckor enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor, om det kan antas att syftet med en sådan undersökning eller bedömning motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs.

Sekretessen enligt första stycket gäller även för uppgift som hänför sig till myndighets verksamhet för att biträda verksamhet som avses i första stycket.

Sekretessen gäller inte för uppgift som tagits in i en slutlig rapport om undersökning enligt lagen om undersökning av olyckor.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Lag (2019:1207).

Naturligtvis är SHKs slutrapport 1997 om Estoniaolyckan 1994 100% lögn och mörkläggning!

JAICs medlemmar (alla män) träffades regelbundet 1994/7 och åt, drack, söp och knullade horor i Tallinn, Stockholm och Helsingfors, medan media tittade på. Inga mötesprotokoll fördes, eftersom det var JAICs Börje Stenström som skulle ljuga ihop det mesta i "slutrapporten". Jag träffade Börje regelbundet i London och Stockholm 1994/96 och undrade hur Estonia-fusket gick. Börje blev olyckligare hela tiden.

I oktober 1996 sade Börje upp bekantskapen med mig. Han ville aldrig träffa mig mer, trots att vi satt i samma IMO-kommitté sedan 1990. Jag hade förstört hans liv! Min artikel i DN Debatt augusti 1996 bidrog nog till det, även om jag direkt blev officiellt idiotförklarad av JAIC i media. Det var min mamma som tyckte jag skulle skriva artikeln, och hon blev ledsen, när jag blev idiotförklarad, pga den. Efter det vill DN/Peter Wolodarski inte nämna mina uppgifter om Estoniasabotaget. Svensk press är ju inte fri. Censur är införd.

JAIC/SHKs chefsutredare Stenström dör plötsligt februari 1997

Under flera år 1994/7 meddelade Börje Stenström media och IMO att färjor flyter på bogvisir, bla, bla, och IMO trodde på lögnerna. En dag i februari 1997 var Börje plötsligt död! Han gav upp och blev sannolikt mördad. Eller bara dödsförklarad och fick en ny identitet? Det är ett mysterium. Någon borde fråga Börjes fru och barn vad som hände!

Jag träffade IMOs generalsekreterare K. O'Neill och tyckte IMO borde stoppa spektaklet, men O'Neill svarade att IMO bara ordnar möten, där medlemmarna som Sverige kan ljuga och mörda hur de vill med resultat försämrad sjösäkerhet. Resultatet är 2022 att Estonia fortfarande diskuteras/mörkläggs efter nästan 28 år! Men inte hos IMO, vars alla länkar/rapporter till och om Estonia har plockats bort under åren.

I augusti 1997 träffade jag SHKs nya generaldirektör Ann-Louise Eksborg och diskuterade Estonia. Hon skulle själv avsluta utredningsarbetet, meddelade hon mig! Sedan tappade hon helt besinningen, började gapa och skrika och blev aggressiv och otrevlig, så jag lämnde hennes kontor. Fru Gunnel Göransson bevittnade det hela.

ooOoo

 Senare nytt juni 2022 var:

Surveys of the wreck of M/S Estonia and the surrounding seabed are scheduled to commence on 22 May 2022. ... Head of Research Rene Arikas also announced that, in addition to the 3 million euros allocated for research, an additional amount of 1 million euros will be requested from the Government of the Republic as the scope of the work has increased substantially and prices have surged significantly compared with last year, as a result of which it is not possible to perform the procurement within the planned budget.

Esterna utnyttjade M/S Vos Sweet (holländsk flagg) som kan lyfta upp rampen vid behov efter att Estoniaskrovet undersökts.

Den 27 maj 2022 avslutades den estniska undersökningen av Estoniavrakets skrov på Östersjöns botten under total informationstorka. Ingen vet vad som gjorts under en vecka och den oberoende observatören Urban Lambertsson, en överlevande från 1994) ombord på M/S Vos Sweet, har belagts med yttrandeförbud! Sedan gick man iland för att diskutera sig samman om vad man kan presentera för allmänheten, mha media.

Aktiv svensk mörkläggning juni 2022

En annan, helsvensk undersökning, mha samma M/S Vos Sweet startade med ny, oberoende observatör (!?) ombord 6 juni 2022, Rolf Sörman, en annan överlevare. Vraket skulle igen dokumenteras med "fotogrammetri"!

Uppgifter och data skulle samlas ihop från havsbotten/vraket, och sedan analyseras (?) av kraftiga datorer iland (?), vilket skulle ta en månad (!) enligt uppgift, dvs inga resultat var direkt tillgängliga ombord.

Det är en mycket märklig metod. Mycket enklare är ju att sända ner en ROV, som kan rengöra och filma vrakets skrov, överbyggnad och däckshus styrd av personal på fartyget flytande ovanpå. Då ser man ju direkt, hur skrovet ser ut. Men det skedde inte! Man bara tog stillbilder. Lätta att förfalska!

20 juni 2022 var undersökningen av skrovet till sjöss avslutad. "Fotogramdata" lossades senare i Västervik och sändes någonstans för utvärdering, mha datorer och okänd expertis utan oberoende observatörers övervakning. Det är hur Sverige fuskutreder olyckor! Media rapporterade att skrovskadorna (sic) var dubbelt så stora än tidigare uppskattats. Inga bilder publicerades! Det angavs att skadorna var i däckshuset (?) däck #8 styrbord, som var nertryckt i lerbotten.

Sensommaren 2022 eller varför inte 28 september 2022 kommer nog resultatet. Nya lögner?

Skrovet är tydligen oskadat! Inte ens rostigt. Inga sprängskador har setts! Det var ju visiret som trillade av 1994! Överbyggnad och däckshus vattenfylldes utan att det märktes! Färjan sjönk sedan som en sten på en minut 1994 och >1000 personer omkom. Vraket blev en grav, som inte får störas.

Bla bla bli. Bla bla bla!

Enligt svenska Statens Haveri Kommission, SHK: 

"Den 28 september 2020 publicerades ett filmmaterial som visade ett tidigare inte känt hål i fartygets styrbordssida. Estlands säkerhetsutredningsmyndighet inledde därför en preliminär bedömning av de nya uppgifterna och begärde bistånd av motsvarande myndigheter i Finland och Sverige. Olycksutredningscentralen i Finland och Statens haverikommission i Sverige beslutade att bistå den estniska myndigheten."

Hålet ses ovan! Det är inget hål utan en helt osannolik spricka vid däck #2 styrbord ovan vattenlinjen i sidan som nu är ovan lerbotten och inte kan ses uppifrån. Vi vet inte var sprickan börjar och slutar och hur den uppstod!

Vad hände sedan? SHK uppdatering den 12 juni 2022:

"Arbetet med att dokumentera MS Estonia med fotogrammetri pågår för närvarande. Det utförs från det nederländska fartyget Vos Sweet. Efter tre dagars fotografering med undervattensrobot har drygt 20 000 foton tagits. När fotograferingen har fullföljts kommer fotografierna att sättas samman till en 3D-bild av fartyget. Det är stora mängder data som ligger till grund för fotogrammetrin och ett slutligt resultat bedöms kunna publiceras under hösten 2022."

Det låter ju bra. Fast det var två "Vos Sweet" fotogrammetriundersökningar!

Och det är ju på skrovets styrbordssida däck #0 5 meter under vattenlinjen i maskinrummet akterut och saunan förut som sprängskadorna som sänkte färjan finns och som skall undersökas. Glöm sprickan i sidan över vattenlinjen midskepps. Den bilden är en annimation.

Vraket ligger krängd med babordssidan uppåt 50 meter under havsytan och med styrbordssidan neråt att par meter över lerbotten, men skrovets hela styrbordssida mellan däck #0/2 på 75-85 meters djup är ovan lerbotten och lätt att besiktiga, men underifrån.

Det är toppen av styrbords däckshus som är nertryckt i leran, som är avlagringar sedan sista istiden. För att se skrovets styrbordssida ovan lerbotten måste man besiktiga nerifrån havsbotten och upp i kilen, där skrovsidan befinner sig, vilket inte är lätt med föreslagen teknik av SHK utan dykare och ROV.

Enligt ovan bild/animation av Estonia-vrakets akter är däckshusets styrbordssida däck #4/8 med skorsten ovanpå däck #9 nertryckt i bottenleran. Det handlar om en modell. Överbyggnadens vita sida, däck #2/4 styrbord är också delvis i leran vid däck #4, medan blåmålade skrovets styrbordssida, däck #0-2, torde vara över bottenleran hela vägen och lätt att besiktiga underifrån och upp. Det är där sprängskadorna finns i maskinrummet akterut och saunan förut.däck #0. Den mystiska sprickan ovan däck #2 är som sagt över lerbotten och har filmats underifrån.

Enligt ovan bild/animation av vraket av Estonia på havsbotten, tagen framifrån av okänt ursprung/datum på Internet (det handlar faktiskt om en modell av färjan!), är det bara styrbords däckshus däck #4-7 som är nertryckt i vita (?) lerbotten och kan ej ses, dvs hela skrovet däck #0-2 vilar idag ovan havsbotten och kan besiktigas av dykare med ROV. Styrbords bryggvinge däck #9 ses ej, men överbyggnadens toppdäck #4 styrbord föröver är högt över havsbotten. Självklart är hela Estonias skrovs styrbordssida däck #0-2 synligt och lätt att besiktiga, men det har inte gjorts. Alla bilder av skrovets blåmålade, skadade styrbordssida har totalcensurerats sedan 1994. Anledning? Mörkläggning! Och den verkar fortsätta 2022! Sprängskadorna däck #0 styrbord får inte visas.

Nedan är en annan bild av styrbordssidan på havsbotten från en av mina böcker, där jag då visade att styrbords lotsdörr på däck #2 nog var öppen efter/när färjan sänktes. Klart är att både lotsdörren (däck #2) och skrovskadan (däck#0) styrbord är synliga idag:

Men 24 juni 2022:

"Hej

Ledsen att inte kunna hjälpa dig men styrbord sida, däck 0-2 ligger mot botten och är omöjligt fotografera. Du är säker på att du inte menar babord skrovsida däck 0-2? Babord sida är lätt tillgänglig och vi har kunnat fotografera ända till livbåtdävertarna och även under dem bitvis.

Med vänliga hälsningar,

Ingemar Lundgren

www.oceandiscovery.org

mobil 0046 707-320933" 

Ingemar Lundgren skulle besiktiga skrovet för SHKs räkning juni 2022 vet inte att styrbordssidan däck #0/2 redan ROV fotograferats december 1994 av SHK, men att filmerna, som då blev tillgängliga för allmänheten, hade redigerats för att dölja de "två hålen"! SHK har orginalfilmerna! Och nu är det omöjligt att fotografera styrbordssidan. Det låter mycket märkligt.

Observera att det 2022 är flera nya undersökningar av skrovet! Dels en estnisk i maj enligt ovan, dels en svensk i juni med samma M/S Vos Sweet (holländsk flagg). Varför två undersökningar? Och varför sker allt så oprofessionellt ?

Och varför ljuger Ingemar Lundgren, som besiktigat vraket ett par veckor juni 2022, att skrovets styrbordssida är omöjligt att fotografera? Det ligger ju högt över leran i havsbotten.

Så jag frågade SHK:

"Enligt er hemsida har under försommaren 2022 ytterligare undersökningar av M/S Estonias skrov gjorts av estniska ESC Risk Management OÜ och tyska Baltic Taucherei- und Bergungsbetrieb Rostock Gmbh och Kraken Robotics, dvs, era estniska/tyska kollegor.

Svenska SHK har också enligt uppgift upphandlat fotogrammetri hos svenska Ocean Discovery AB och norska JD-Contractor A/S, som gjorts under sommaren.

För att uppdatera min http://heiwaco.com/estonia.htm webb sida har jag kontaktat dem. De kan tydligen inte hjälpa mig. Skrovet är täckt av lera och kan ej besiktigas. Visst inte SHK det?

Jag vore tacksam om information när Estonias skrovs styrbordssida däck #0 blir tillgänglig av SHK med referensnummer, handhavare, osv.

mvh Anders Björkman"

Besked från SHK 31 augusti 2022!

"Hej Anders,

Som anges på SHK:s webbsida bedöms resultatet av fotogrammetrin kunna publiceras under hösten 2022.

Vänligen

Jonas Bäckstrand

Jonas Bäckstrand | Stf. Generaldirektör, Utredningsordförande | Deputy Director General, Chair of Safety Investigations"

 

Klart besked alltså. Resultatet av fotogrammetrin av Estonias skrovs styrbordssida däck #0 blir tillgängligt under hösten 2022.

Estonias styrbordssida

Estonias skrovs styrbordsutsida är blåmålat under bildäck #2 och delat vattentätt av tvärskott (som inte var vattentäta! Estonia var fuskbyggd!). Skada #1 är vid maskinrummet akterut och skada #2 vid saunan förut, där besättning och passagerare noterade läckagen. Det vore intressant att veta vid vilka spantnummer skotten sitter. Spant #0 är aktra perpendikeln. Ovan det vattentäta skrovet sitter en vitmålad, vädertät överbyggnad och ovan däck #4 sitter däckshuset med sina fönster. SHK skall hösten 2022 visa bilder att skrovet är oskadat. Om nu uppgifterna blir tillgängliga. Vilket aldrig kommer att ske! Abolition! Försvarssekretess! I Sverige är Estoniasabotaget en avslutad historia eftersom en kriminell, svensk regering beslutat det. Visiret trillade av och det var tyska varvets och estniska kaptenens fel. Osv, bla, bli, håll käften, mm.

ooOoo 

Ett par svenskar filmade Estoniavraket 2019 på havsbotten och noterade skador i överbyggnaden. Ett TV reportage 2020 blev resultatet. SHK beslöt då att dyka själv 2022 och verifiera uppgifterna. SHK hittade inget (!?) av intresse uttom två hål.

Esten Margus Kurm beslöt att dyka själv redan 2021 sponsrad av estniska media. Kurm kontaktade mig om var skadorna fanns. Resultatet av Kurms dykning 2021 är hemligt 2022!! Jag antar att Kurm hittade sprängskadorna i skrovet som sänkte Estonia 1994, och som nu estniska AIB dokumenterar igen, innan svenska SHK presenterar nya förfalskningar hösten 2022!

Var är dessa två hål i skrovet? Spant nummer #, däck #, däck #0 är innerbotten under vattenlinjen, däck #8 är kommandobryggan högst upp i däckshuset, plåtstråk #, etc. Ingen vet! Vad finns innanför skadorna? Maskinrum, sauna, hytter, tankar? Allt är oklart. När och hur upptäcktes de två hålen och av vem? Finns riktiga bilder, foton?? Vilken typ av hål är det? Sprängt inifrån ut? Kontakt utifrån in? Plåtspricka i bordläggningen med sidorna flyttade ut/in och med läckage imellan, pga utmattning? Storlek? Plåttjocklek? Orsak? Korrosion, utmattning, yttre påverkan??

Ingen ansvarig vet utom att det skall klargöras igen. Av samma JAIC/SHK gäng som mörklagt rubb och stubb sedan 1994 med uppgiften att skrovet är oskadat och visiret trillade av. Vilken show/uppvisning! Och vilken urusel mediabevakning! 

Enligt svensk och estnisk lag är all undervattensverksamhet vid Estoniavraket/graven förbjuden, vilket kontrolleras av finsk gränsbevakning. Nu är vraket/graven obevakat sedan länge och besökare kan göra vad de vill på platsen. Svenska åklagare godkänner den brottsliga verksamheten i vanlig oordning.

Det finns tydligen mera skador i skrovets styrbordssida!  Massor av mystiska hål! Men var?

Däckshuset skadat!!

Enligt estniska uppgifter juni 2022 handlade det om vita däckshuset däck #6/8 (!) av tunn 5 mm plåt ovan överbyggnaden (däck #2/4) och skrovet (däck #0/2) som bucklades, när färjan kontaktade lerbotten efter sjunkning. Svenska och estniska "experter" tror att skepp flyter på däckshus!

När Estonia sänktes mörka natten 28 september 1994 och ~1 000 personer dog var berörda parter, dvs rederiet, politiker, lastägare, haveriutredare, etc, snabbt överens om att visiret i överbyggnaden hade trillat av. Den dumma estniska kaptenen från Pärnu vid Rigabukten hade helt enkelt kört för fort i en höstorkan och inte märkt det, etc. Att överlevande passagerare från däck #1 ovan saunan förut noterade en smäll och läckage styrbord där censurerades, precis som det faktum att överlevande estniska besättningsmän i maskinrummet akterut styrbord däck #0 noterade en andra smäll och läckage där och startade länspumparna! JAIC/SHK censurerade direkt alla uppgifter om sabotage, läckage, och trots att hela maskinbesättningen överlevde och vittnade om det!

M/S Estonia var 1994 ägt/kontrollerat av svenska redare, finansierat av svenska banker och misskött av svenskar. Den estniska "billigflaggan" var bara till för att kunna anställa dumma ester, tjäna pengar och undvika betala skatt.

Sveriges skeppsredarförening, sjöbefälsförbund, sjöfolksfack, sjöförsäkringsbolag, banker, klassningssällskap och inte minst svenska sjöfartsverket höll med. Allt var kaptenens fel. Och han var död! M/S Estonia hade av någon anledning två kaptener, men även den andra kaptenen rapporterades död litet senare. Som de flesta däcksofficerare ombord.

Men hela estniska maskinbesättningen överlevde torrskodd av någon anledning och ett par av dem vittnade hur snabbt kaptenen körde för att komma i tid. Osv. Blablabla!

Sveriges tekniska högskolor i Stockholm och Göteborg med sina skeppsbyggnadsprofessorer höll också med. Färjor flyter på bogvisir, som utsätts för enorma vågkrafter som varken hörs eller känns, när de smäller till i storm och stål rivs itu ombord. Osv. Blablabli!

Jag råkade själv sköta om flera liknande färjor och trodde från dag 1 inte ett ord vad som meddelades i media. Jag kände ju JAICs chefsutredare Börje Stenström sedan tidigare och meddelade honom flera gånger direkt vad jag visste. Börje dog sedan plötsligt i februari 1997.

Slutrapporten

I december 1997 publicerades en slutrapport om olyckan skriven av Ann-Louise Eksborg som blivit svensk ordförande i JAIC och chef för svenska Statens HaveriKommission, SHK.

Hon - Ann-Louise - hade aldrig utrett en sjöolycka i hela sitt liv utan arbetat för och knullat upp sig i svenska Försvarsmakten och dess departement i Stockholm som jurdisk rådgivare och blivit chef för SHK efter att tidigare chef avgått och SHKs tekniske expert (Börje Stenström) plötsligt avlidit, mm. Hon meddelade, mha korrupta, köpta experter och betalda vittnen att olyckan berodde på ett dolt konstruktionsfel av det tyska varvet 1980. Media trumpetade ut lögnerna! Det fanns/finns inga bevis för ett dolt konstruktionsfel. För olyckan orsakades av last ombord som Försvarsmakten - den svenska - köpt i Ryssland.

Och nu skall olyckan 1994 utredas igen av samma SHK 2022 och skrovet besiktigas att det är oskadat och att inga sprängskador däck #0 styrbord finns i maskinrummet akterut och saunan förut.

Ann-Louise som fortfarande lever skall inte utfrågas igen om det. Jag har träffat henne en gång augusti 1997 på hennes kontor och undrade då om hon inte skulle utreda skrovläckage och sabotage som olycksorsaker. Hon blev helförbannad och otrevlig och för att undvika våldsamheter lämnade jag henne direkt.

Anledningen är att det är Ann-Louise som 1994 godkände beslutet att svenska flottans röjdykare skulle spränga loss Estonias visir från vraket på havsbotten efter sjunkningen, så man kunde skylla på det i den mörkläggning som organiseras sedan dess av just Ann-Louise.

Om ni undrar varför svenska massmedia inte rapporterar ovan beror det på att Sveriges massmedia kontrolleras att inte publicera uppgifter som ifrågasätter svenska regeringen, dess kärringar & Cos lögner.

oo0oo

Det har nyligen konstaterats att Estonias ramp är bucklad och knäckt, pga en explosion under vatten mellan visir och ramp oktober 1994, och att rampen har 2020/1 lossats från vraket och placerats att dölja sprängskador i förskeppets överbyggnad däck #3/4 under finska kustbevakningens uppsikt, när vraket plundrats. Det är ett nytt gravfridsbrott som jag har polisanmält. Jag antar att förövarna är svenskar, men finnarna, som bevakar vraket, har hjälpt till. I Estland har det blivit heltyst.

Rampen har tidigare undersökts och hållfasthetsundersökts (!) och resultaten förfalskats! "Rampens lås undersöktes aldrig"

22 april 2022 publicerades avsnitt 14 av Ångströms serie om Estoniamörkläggningen. Där visas nya bilder tagna av Kurms expedition augusti 2021. Bilderna visar sprängskador orsakade, när visiret sprängdes loss på havsbotten efter sänkningen, så att ansvariga personer iland kunde skylla på att vågkrafter (sic) hade gjort det i fria luften utan att det märktes, etc. Blablablu!

Dessa nya bilder visar att hela JAICs slutrapport är en förfalskning skriven av SHKs GD Ann-Louise Eksborg beskriven här. Eksborg lever och borde förhöras under ed! Ångström glömde att meddela att SHK skulle besiktiga vraket - speciellt skrovet under däck #2 - igen under sommaren 2022 med fotogrammetri (sic). Skrovet är lätt att besiktiga eftersom det är över lerbotten där vraket vilar uppochner. Skrovskadorna finns i styrbordssidan mellan däck #0/1 vid maskinrummet akterut och saunan förut. De skadorna orsakade läckagen som sänkte Estonia september 1994.

Dessa skador måste dock filmas av ROV och dykare nerifrån och upp från lerbotten - skadorna är ju ovanpå lerbotten med skrovet ovanför. Fotogrammetri i detta sammanhang är lätt att förfalska!

Jag arbetar själv bara för sjösäkerhet och är inte glad när korrupta politiker och statstjänare ljuger till om sabotaget som sänkte Estonia. Sveriges statliga haverikommission, SHK, är sedan 1994 en rent kriminell organisation att skydda terrorister som sänker färjor.

En sammansvärjning 1994-2022!

Sverige har en ny, socialdemokratisk regering sedan 30 november 2021. Tidigare fanns det alltid en korrupt och/eller inkompetent minister som hanterade gamla och nya frågor kring Estoniaolyckan 28 september 1994, och som deltog i mörkläggningen. Ines Uusmann (s) var den första, Mona Sahlin (s) den andra, men idag 2022 finns ingen sådan minister längre, och Wikipedia kan inte nämna hur ministrarna deltog i mörkläggningen. Moderaten, värnpliktsvägraren och försvarsministern Sten Tolgfors (m) var en annan lögnhals när det gällde Estonia! Regeringskansliet hjälper till och hänvisar till olika funktionärer som sedan avgår eller försvinner eller inte vill uttala sig klart. Media tiger. Trots press- och yttrandefrihet i Sverige publiceras och diskuteras inte uppgifter att Estonia sänktes pga sabotage! Sådana fakta censureras automatiskt. Polis, åklagare och tidningsredaktörer tittar i taket. Ingen är längre ansvarig för Estonia. Anledningen är att Estonia är det största lagbrottet i Sveriges historia, där regeringen aktivt skyddar terrorister, sabotörer och brottslingar som sänkte Estonia och dödade civila oskyldiga och som sedan organiserar mörkläggningen med start 1994 under ledning av fru Ann-Louise Eksborg!

Det handlar om en sammansvärjning av svenska, estniska och finska politiker, haveriutredare, militär, polis, domare, tekniker, journalister, nautiker, osv. att vilseleda allmänheten. Allt är förstås hemligt! Man missbrukar nationella lagar och förordningar att hemligstämpla olagligheterna. Vissa är aktiva deltagare, andra bara passiva med kännedom om den kriminella verksamheten, men alla är lika medskyldiga för det. Jag talar om ett hundratal personer varav många är i livet.

Wikipedia förmedlar förstås falska, obevisade uppgifter om Estoniaolyckan, tex:

"Enligt den för Estland, Finland och Sverige gemensamma haverikommissionens slutrapport berodde katastrofen på att bogvisirets gångjärn och låsanordningar var för svaga för att klara av kraften av vågorna på öppet hav, varpå vågslagens kraft fick visiret att till slut ramla av." ...

"Enligt haverikommissionen brast bogvisirets låsanordningar och gångjärn till följd av belastningarna av ett flertal mycket kraftiga vågslag mot visiret." ...

Wikipedia kan inte nämna att sabotage som orsakade skrovläckage sänkte färjan. Jag finns dock nämnd, ex:

"År 1998 skrev Anders Björkman i rapporten (sic) "Lies and truths about the M/V Estonia accident" att Estonia inte kan ha sjunkit av vatten på bildäck." ...

Den boken har jag redan 1998 sänt till alla Sveriges riksdagsledamöter, mfl. Tre svarade. Boken tigdes ihjäl. Utom i Finanstidningen.

Mörkläggningen!

Myndigheten för Psykologiskt Försvar, MPF, hette tidigare Styrelsen för Psykologiskt Försvar, SPF, och assisterade Statens Haverikommission, SHK, tom 2003 att mörklägga sabotaget som sänkte Estonia 1994.

När SHK inte visste vad eller hur man skulle göra, hänvisade man till SPF, som jag besökte många gånger tom 2003. SPF skapade den första, totalfalska sjunkförloppsstudien, mm. Den blev ett fiasko och SPF lades plötsligt ner och försvann bort till en skrubb Karlstad, med SHKs GD Ann-Louise Eksborg (se nedan) som GD för nya Myndigheten för Samhällsskrupel och Bestickning (och mord). MSB(m).

En viktig del i MPFs arbete är att stärka den samlade förmågan att identifiera och möta otillbörlig informationspåverkan och annan spridning av vilseledande information om Estoniasabotaget .

Juni 2022 är det MPF som sköter mörkläggningen av Estoniasabotaget 1994. Inget nytt under solen i Karlstad! Mörkläggning är en gammal metod, t.ex, att ljuga och skriva om historien.

Jag sammanfattar läget 2022 nedan.

Fig. 1 - MS Viking Glory

Ovan är en bild av nya MS Viking Glory som 6 februari 2022 anlände i Finland. Hon var i Stockholm i slutet av februari utan att lasta. Om hon uppfyller sjösäkerhetsreglerna är en annan historia. Hon började segla med >2000 passagerare 1 mars 2022! Se nedan!

Till höger är en annan, ganska ny fyllefärja av samma typ för >800 personer.

M/S AURORA BOTNIA startade mellan Vasa i Finland och Umeå i Sverige augusti 2021. Hon ägs av städerna hon seglar mellan, så hon behöver inte uppfylla de mest elementära sjösäkerhetsreglerna för internationell trafik med passagerare ombord.

Jag undrar hur det kommer att sluta.

Tillbaka till Estonia!

Fig. 2 - MS AURORA BOTNIA

Rampen!

Estonias ramp är intressant 2022. Jag uppskattar rampens vikt till cirka 10 ton. När vraket besiktigades och filmades av svenska sjöfartsverket/Franson med JAIC/SHK/Stenström närvarande hösten/oktober och vintern/december 1994 på havsbotten var rampen stängd och låst i sin karm. När den svenska journalisten Evertsson filmade vraket 2019 med en ROV var rampen fortfarande stängd. Evertsson filmade ocks 'en mystisk spricka i överbyggnaden':

Men sommaren 2021, när SHK och estniska AIB filmade vraket, var sprickan försvunnen och rampen öppen och, när esten Margus Kurm filmade vraket med en ROV augusti 2021, konstaterade han att rampen hade lossats från vraket och placerats lutande mot styrbords överbyggnad och täckte det sprängda hålet, där Kurm filmade även andra sprängskador i förskottet som aldrig rapporterats av JAIC. De har rapporterats i estniska media. Dessa skador uppstod när visiret sprängdes loss från vraket på havsbotten i oktober 1994 av svenska flottans röjdykare!

Här kan vi se rampen:

Fig. 3 - Undersidan av Estonias bogramps babords hörn och gångjärn var normalt förbundna med #2 bildäck

Rampen är numera - 2022 - helt lossad ur sin karm i överbyggnaden och placerad lutad mot vraket, vilket har krävt flera dykare på havsbotten att lossa bultar och ett kranfartyg på havsytan. Man kan notera att rampen är knäckt, vilket skedde när visiret sprängdes loss på havsbotten oktober 1994. Svenska "experter" anser att rost, korrosion och starka havsströmmar är orsakerna ...

Det är klart att dykare har besökt vraket under 2020 och lossat och flyttat rampen, sannolikt mha av ett dyk/kranfartyg på havsytan, som kan lyfta föremål där, inkl. last och ramp. En möjlighet är att dykare från svenska HMS Belos har besökt vraket och flyttat rampen.

Eftersom vraket är bevakat 24/24 året runt av finska kustbevakningen i Hangö, har förflyttningen av rampen troligtvis skett 2020 med finska myndigheters kännedom och godkännande. Jag har naturligtvis januari 2022 polisanmält det hela till svenska myndigheter som gravfridsbrott. Tystnad råder sedan dess.

Det handlar ju om mörkläggning av ett sabotage 1994!

Visiret sprängdes loss från vraket på havsbotten veckan efter sjunkning/sabotage 1994 och i samband med det knäcktes rampen uppåt/inåt. Vrakets position var omedelbart känd. Visiret hamnade alltså på havsbotten under fören, fastän estniska, finska och svenska myndigheter meddelade en falsk visirposition senare - att visiret hittas en sjömil västerut.

Visiret bärgades alltså vid vraket! Rampen hade samtidigt filmats i stängt läge i sin karm i överbyggnaden. JAIC meddelade att rampen hade dragits ut av visiret och sedan stängts efter att 1000-tals ton vatten lastats i överbyggnaden ovanpå däck #2. Idag 2022 är rampen helt loss och placerad att skymma ett sprängt hål i överbyggnadens förskott som filmades av bekanta till mig redan 2000! Rampen lossades 2020 för att plundra vraket och bärga last ur överbyggnaden under finska kustbevakningen i Hangös uppsikt.

Vraket blev redan 1994 en statlig massgrav som inte får besökas. Det blev mörkläggning och gravfrid. Det handlar också om sjöförsäkringsbedrägeri 1994 - 2022. Men med hjälp av svenska mutor, mord, media, falska modellförsök, skrovskador funna juli 2021, mm är dialog inte möjlig.

Fig. 4

Rampen är 2022 ej i sin karm i vraket längre utan står lutat utanför mot vraket och täcker ett sprängt hål där!! Det skedde under finska kustbevakningen i Hangös uppsikt, när vraket plundrades och last bärgades redan år 2000. Notera att rampens övre styrbords hörn och styrbords sida har försvunnit


Ren kriminell gängmentalitet råder nämligen i Sverige.
SHK vilseleder svenska Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Starka bottenhavsströmmar är senaste fusket 2022, som har flyttat rampen! En röra som korrupta makthavare och media helst vill glömma. 

Estoniaolyckan 1994 är en riktigt sorglig, svensk, kriminell historia och ett fiasko 2022, som mörkläggs med falska uppgifter om ett visir som trillade av en mörk natt 1994. Det är en lång historia som jag hoppas ni orkar läsa. Visiret var skadat/bucklat sedan januari 1994 och man beslöt att skylla sabotaget/sänkningen på den.

Olyckan - sabotaget - 1994 startade innan den ägde rum! De estniska redarna, dvs Estlands stat och regering, och deras svenska partners, rederiet N&T och svenska regeringen utsattes för utpressning innan avfärd ... att inte lasta och transportera stulen utrustning ... och vägrade ... och man avseglade ... med extra polisbevakning och en extra kapten ombord ... och färjan sänktes sex timmar senare, pga två skrovläckage däck #0 styrbord, en kapten mördades på kommandobryggan ... och ansvariga personer beslöt att mörklägga sabotaget/massmordet med lögner av alla slag, dvs skydda förbrytarna och skylla allt på visiret, som hade skadats litet nio månader tidigare i en kollision med en kaj. Det gick inte att stänga visiret sedan januari 1994, så det surrades med rep.

Estniska regeringen informerade svenska regeringen (Bildt) direkt under natten ... som höll med ... skydda förbrytarna !! ... och alla kom överens att mörklägga hela historien och att uppdragets tekniska del skulle ledas av Sverige. Esterna var för dumma att själva göra det. I Estland mördas folk direkt som vet för mycket om Estoniasabotaget.  Finnarna spelade med eftersom de godkänt färjan 1980, när det hade finsk flagg. Fartyget var aldrig sjövärdigt! Det hade falska certifikat! Och finnarna räddade 12 estniska personer som visste vad som hänt ombord och som måste försvinna/tystas!

Matti Öun explained … among other things, that the then Minister of Interior, Heikki Arike, had been informed quite early, i.e. some time after midnight of 28 September 1994 already, that the "Estonia" was in trouble. The information came from the ESCO radio watch (on 24-hour standby) having been called by the "Estonia" and from where the information was passed to the management and further to the Ministry. Shortly afterwards it was decided that the Head of the Estonian Intelligence Services should fly to the "Estonia" position and have a look at the vessel. Subsequently the ferry was found on her side.* This was around 01.30 hours according to several survivors who at about this time heard the noise of a propeller plane circling above them for some time and which then disappeared. * This is also reported in the Andi Meister book - "The Unfinished Logbook".

...

it is (2021) more difficult than expected to examine the starboard side of the hull, expedition leader Margus Kurm said on Tuesday.

Resultatet av mörkläggningen är känt! Olyckan berodde officiellt bara på ett dolt konstruktions fel av visiret och felaktiga belastningar. Ingen var/är ansvarig! Felet kunde ju inte upptäckas!!

Sveriges Riksdag har diskuterat olyckan många gånger (se länkar i slutet av artikeln) som har alltid röstat ner förslag om ny utredning. Sveriges Riksdag vilseleddes och blev del av mörkläggningen!

Hösten 2021 diskuterades olyckan på Internet, där jag var inbjuden ... men jag avstod ... varför kan ni läsa nedan! Jag litar helt enkelt inte på Sveriges myndigheter längre. De mördar folk i ren Stasi/DDRstil som står i vägen och inte tror på den svenska utredningen.

7 januari 2022 beslöts att sabotaget skulle bedömas igen i Hovrätten i västra Sverige/Göteborg efter ett överklagande av fru Hélène Gestrin och ett tidigare beslut om privata undersökningar av vraket på havsbotten. Gestrin anser att tingsrätten gjorde en felaktig bedömning av om gravfridslagen är tillämplig eller inte i situationen med filmningen av vraket som skedde i sommaren 2019.

Hovrätten kommer att pröva frågan men på samma material som tingsrätten hade tillgängligt, vilket är det normala förfarandet i brottmål enligt Gestrin. Vraket är ju fullt med dumma lik som inte visste hur de skulle komma ut 1994 ur den osjösäkra, livsfarliga färjan. De får inte filmas! Jag känner henne. Efter min första kontakt avgick hon från sitt jobb som åklagare att utreda brott i samband med Estonias sänkning 1994 (sabotaget) och ägnar sig idag åt att förfölja dumma journalister som filmar sprängda vrak via domstol istället.

Jag har nyligen bett henne januari 2022 utreda vilka svenskar som har lossat och flyttat rampen att dölja sprängskadan i fören, vilket är ett nytt brott mot gravfridslagen. Hon har sänt över ärendet till en kollega.

Västra Sveriges hovrätts beslut meddelades 15 februari 2022, pga kåvid. 

Dom hade fallit 8 februari.

HOVRÄTTENS AVGÖRANDE

"Med upphävande av tingsrättens dom, utom såvitt avser besluten om ersättning till de offentliga försvararna, återförvisar hovrätten målet till tingsrätten för förnyad prövning."

Det är allt. Hovrätten upphävde domen och återförvisade målet till tingsrätten för förnyad prövning, som redan frikänt de anklagade. Utan förklara varför. De inblandade har olika uppfattningar!

Rent svenskt, korrupt ping-pong. Citera mig gärna! Maj 2022 inställdes tingsrättens prövning med kort varsel. Men senare är det dags igen!

2022 diskuteras i sociala media hur rampen öppnades/stängdes vid sjunkningen september 1994.

Enligt JAIC och slutrapporten var rampen stängd och låst vid avfärd, sedan helöppen, efter att visiret slagits av av en enorm vågsmäll till havs och dragit ut den låsta rampen, så vatten kunde forsa in i överbyggnaden däck #4 >2 meter över vattenlinjen.

Enligt JAIC stängdes sedan den nu öppna rampen, när färjan sjönk upp och ned.

Ett problem med den lögnen är att det finns estniska "vittnen" som såg rampen stängd, när vraket flöt med 90° slagsida, innan sjunkning! Två vittnen gick till och med på den flata babordssidan och KLÄTTRADE NER PÅ EN STÄNGD RAMP!

Sedan hoppade de över till bulbstäven och hoppade i en flotte som flöt förbi.

Den låsta rampen har som sagt filmats i stängt läge i vraket oktober/december 1994, MEN rampens sidoräcken har lokaliserats på havsbotten utanför vraket senare. Det har antytts att rampen öppnades/stängdes på havsbotten hösten redan 1994, last lyftes ut och räckena togs bort. Ett mysterium.

Fig. 5 - Estniska överlevande vittnen klättrade på en stängd ramp innan sjunkning!

Källa - svensk propagandafilm betald av skattebetalare!


Tillbaka igen till 1994!

JAICs alla nio estniska, finska och svenska haveriutredare och deras medarbetare visste från starten 1994 att de skulle skapa en falsk olycksutredning ... och deltaga i en sammansvärjning ... att skydda förbrytarna som sänkte Estonia och mördade 100-tals oskyldiga förutom att skjuta den estniska kaptenen på bryggan. Uppdraget gavs av estniska och svenska regeringarna (Estlands president/Sveriges statsminister)!

Dessa nio haveriutredare bildade 1994 ett kriminellt nätverk JAIC som betraktade de arma överlevande, anhöriga och alla andra som fiender vars berättelser om fasansfulla upplevelser - att rädda sig från ett sjunkande skepp utan ordentlig livräddningsutrustning - skulle manipuleras att handla om ett bogvisir som trillat av en färja i perfekt skick, pga en vågsmäll i en orkan som aldrig fanns. Samma haveriutredare utsatte sedan genom trakasserier, hot och våld oberoende experter, journalister/media och intresserade att spela med. De fick naturligtvis hjälp av militär och polis! Det var ett tragiskt skämt!

Det hela utvecklades till ett "Rashomen"-drama. Vittnen gav och ändrade olika uppgifter och det blev minst sagt rörigt! Fast det var enkelt! Vittnen och experter tvingades bara ljuga för att det skulle passa alla haveriutredare, som själva ljög förstås sedan om svenska dykundersökningen 1994 och alla andra tekniska utredningar.

När man december 1994 undersökte saunan i skrovet mellan kl. 14.54 och 16.00 fann man den sprängd i bitar på styrbordssidan! Man fick sudda i rapporteringen. Och ljuga om rubb och stubb. Skrovet var ju oskadat! Det var ju visiret, det var dolt fel med. Media teg förstås!

Skrovet sprängskadat!

Men nu skall skrovet undersökas igen och överlevande intervjuas igen 2022. Man borde nog intervjua Kenneth Svensson! Kenneth var ytbärgare på helikopter Y64 och räddade nog personer från Estonias "Man-Over-Board-båt", #1 livbåt, som kände till sabotaget och som sedan bara försvann med andra maskinbesättningsmän!! Klart SHK & Co. kommer att sudda och ljuga som vanligt! JAIC gjorde det 1994/7. Chalmers gjorde det 2005/8. Estniska AIB och SHK har gjort det 2021. Mörkläggningen pågår 2022!

1994 gick det att filma skrovets styrbordssida däck #0/1. Nu verkar delar av skrovets styrbordssida i för och akter 2022 ha hamnat under sand och lera som någon tippat i. Eller har starka bottenströmmar (!) täckt vraket med lera, så att det inte går att se styrbordssidan. Men det är löjligt. Vrakets styrbordssida är flera meter över havsbotten av lera och lätt att filma med en ROV. Det har aldrig varit i kontakt med havsbotten! Nya medlemmar i gänget ljuger och hittar på nya saker!

Man har till och med tagit nedan bild juli 2021 av Estonia82.9 meters djup underifrån/upp säger man. Ytterligare detaljer är inte kända! Var är denna skada?

Fig. 6 - stort "hål" eller "öppning" i Estonias styrbords vita överbyggnads sida däck #2/4

Det är ett stort "hål" i Estonias styrbords vita överbyggnads sida däck #2/4 högt över vattenlinjen och havsbotten med lera och tittar vi noga ser vi skymten av ett hjul/däck och undersidan av en bil !!! När vraket besiktigades 1994 fanns inte hålet uppgavs det. Bilden är ett skämt! En del av mörkläggningen.

Det var filmaren och journalisten Henrik Evertsson som tog den första bilden 2019 och sedan hyllades för sin dokumentär "Estonia - fyndet som förändrade allt." Han fick samma år Stora journalistpriset, Sveriges mest prestigefyllda utmärkelse för journalister, för "årets avslöjande" av bland annat ett "okänt hål" i fartyget - en upptäckt som ledde till att tre regeringar beslutade att genomföra nya dykningar till vraket 2021/2. Hösten 2022 vet vi fortfarande inte detaljer om ovan skada och hur den uppstod.

Men 1/2022 riktar Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) en bredsida mot både filmaren och juryn för Stora journalistpriset som får dela utmärkelsen "Årets förvillare". Detta för att de enligt juryns motivering "till en bred allmänhet lyft fram och legitimerat konspirationsteorier kring Estoniakatastrofen".

"Dokumentären är ett utstuderat montage av ensidigt utvalda vittnen, vilseledande animerade sekvenser, suggestiv klippning samt felrepresentation och förvanskning av dokument", skriver VoF i sin motivering.

"Det är väldigt hårda påståenden och svulstiga ord. Det ena går längre än det andra. Det hade varit lättare att bemöta om de hade gett några exempel", säger Henrik Evertsson.

VoF skriver att Evertsson "undanhåller fakta", att hans "insinuationer är som hämtade från spänningsromanens värld" och att han för fram en "spektakulär spionfantasi".

Ordföranden för den ideella föreningen VoF, Pontus Böckman, kallar dokumentärserien för ett ”konspiratorisk hopklipp” som både förvillat och försvårat sorgearbetet för anhöriga. Att han sedan belönats med Stora journalistpriset är ”ofattbart”, menar Böckman. 

Tokusjournalisten Mats Holm har synpunkter om Estoniaolyckan 1994 och föreningen VoF 2022. Holm undrar:

"Varför är så många svenskar kritiska till slutsatserna i JAIC:s rapport? Varifrån kommer misstron?"

Holm har 2022 inte fattat att Estonia sänktes pga sabotage 1994 vilket har mörklagts under 28 år.

Mats Holm har nyligen (2022) skrivit ett reportage om Sara Hedrenius bok om Estonia-katastrofen.

Naturligtvis har aldrig Holm, Evertsson och Föreningen Vetenskap och Folkbildning/Böckman kontaktat mig om dessa "konspirationsteorier", t.ex. nedan: 

Sammanfattning 1/2022 av konspirationen

Estonia har alltid bestått av ett vattentätt skrov (däck #0/2), en vädertät överbyggnad (däck #2/4), ett otätt däckshus (däck #4/9) och en skorsten högst upp. Färjan Estonia flyter bara på skrovet. Skadorna i överbyggnadens sidor (tunn plåt) uppkom inifrån, när slagsida uppstod innan sjunkning och när tunga lastbilar försköts. Skadorna i däckshuset (mycket tunn plåt) uppkom, när färjans akter efter sjunkning kontaktade lerbotten. Skorstenen har ett hål i toppen, men trots detta är den helt försvunnen på många bilder av vraket som publicerats nyligen. Den har redigerats bort av SHKs experter! Skrovet med rätt tjocka stålplåtar har aldrig varit i kontakt med havsbotten. Skrovet ligger sjunket med botten upp ovanpå leran och är lätt att besiktiga, om man bara vill. Men det har aldrig gjorts korrekt sedan 1994! JAIC har bara uppgett att det är oskadat. Styrbordssidan mellan däck #0 och 2 har inte filmats ordentligt! Bara redigerade, suddiga filmer har visats upp under >27 år för att dölja sprängskadorna vid maskinrum och sauna inifrån ut i skrovets styrbordssida.

Händelseförloppet 28 september 1994 av sabotaget

Kl. 00.40 sprängdes Estonia läck på däck #0 i skrovet vid saunan förut och maskinrummet akterut, vilket noterades dels av passagerare i billighytter däck #1 ovanpå saunan förut och dels av tre besättningsmän i maskinrummet akterut. De meddelade kommandobryggan. Många andra ombord inkl. Sara Hedrenius noterade de två smällarna. >150 ton/minut vatten läckte in vilket ledde till att färjan sjönk som en sten.

Maskinbesättningen (3 man) försökte starta länspumpar akterut och övergav sedan maskinrummet och sprang upp till däck #7 och väckte sina kollegor där, som klädde sig varmt, etc. Hela maskinbesättningen överlevde.

Vattnet spreds på däck #0 i skrovets botten via öppna, olagliga, "vattentäta" dörrar i skotten. Stabiliteten minskade snabbt och färjan rullade långsammare, vilket alla noterade. Färjan sänkte farten.

Passagerare på däck #1 förut började evakuera till öppna däck.

Kl. 01.02 var initialstabiliteten noll, pga fria vattenytor däck #0 och kraftig slagsida >30° åt styrbord uppstod plötsligt. Alla som var vakna ombord noterade slagsidan och började evakuera till öppna däck. Lastbilar i överbyggnadendäck #2 försköts och tryckte ut tunna, vita styrbordssidan mellan däck #2/4. Ett dån utan like uppstod som många överlevande uppfattade som en grundstötning eller kollision.

Mer vatten läckte in och slagsidan minskade ett tag (stabiliteten blev temporärt bättre av inströmmande vatten i botten) vilket naturligtvis noterades, så att >300 personer kunde evakuera till öppna däck #7 under 10 minuter. De upptäckte där att enda möjligheten att överleva var att fasansfullt hoppa i sjön och simma iland. ~150 personer överlevde!

Livbåtar och fira-i-sjön livflottar fungerade ej utom #1 liv-Man-over Board (MoB)-båten (styrbord bakom bryggan) som sjösattes av Estonias 4-styrman med fru med några sabotörer/terrorister ombord innan slagsidan uppstod. Dessa plockades senare upp av ett väntande fartyg och försvann. MoB-bàten sågs tuffa runt i sjön av överlevande i vattnet!

Rederiet hade aldrig tränat torrskodd evakuering med myndigheters godkännande!

KL. 01.20 var slagsidan 90° och det var möjligt att gå på babords yttersida av däckshuset. En besättningsman lyckades sända ett meddelande via sin portabla VHF-radio att situationen ombord var desperat. Han drunknade sen.

Kl. 01.25 var slagsidan 180°, dvs Estonia flöt upp och ned, och en överlevande (MÖ) satt på kölen och flata botten, tog foton och noterade en färja (Mariella) i norr. Sedan fick han simma till en flotte.

Kl. 01.30 sjönk Estonia på aktern och bucklade däckshuset i kontakt med havsbottens lera akterut. Djupet var 60 meter. Sjönk hon långsamt, 1 m/s, tog det 1 minut.

JAIC har senare presenterat påhittade överlevande i flottar som anger att visiret saknades. Två överlevande vittnen har anget att de vandrade på babordssidan fram till fören och klättrade ner på den stängda rampen, där visiret saknades!

Lögner och fantasier alltsammans.

Visiret var fortfarande surrat ,när färjan sjönk. Visiret fick sprängas loss från vraket på havsbotten veckan efter sjunkningen. Då skadades även rampen!

Nästa morgon meddelade de estniska och svenska myndigheterna med statsminister Carl Bildt i ledningen att bogvisiret hade trillat av, pga en vågsmäll under en orkan! Överlevande som meddelade andra uppgifter kidnappades och försvann! Mörkläggningen/konspirationen hade startat. Färjan var i perfekt skick enligt JAIC! I början av oktober 1994 sprängdes visiret loss från vraket på havsbotten av svenska flottans elitsoldater/röjdykare , så man kunde skylla på det. Vilket fiasko! Men JAIC-konspirationen lyckades.

Fast hela olyckan hade kunnat undvikas om inte den olagliga lasten tagits ombord. Man borde ha ställt in hela resan och skyllt på något.

oo0oo

Mars 2022 seglar en ny Viking färja, VIKING GLORY, mellan Sverige/ Stockholm/Åland/Åbo/Finland precis som fyllefärjan Viking Sally gjorde 1980/90 som sedan blev Estonia.

Fig. 7 - Nya VIKING GLORY 2022 - med sex livbåtar och en massa flottar av olika slag

Fig. 8 - Nya VIKING GLORY 2022 - med sex livbåtar och en massa flottar av olika slag

Den nya skutan transporterar 2 800 passagerare i 922 hytter som tas om hand av 150 besättningspersoner ombord. Rullande last/bilar av olika slag lastas på ett 1500 (lane)meter bildäck som Estonia. Det är intressant att se hur skutan uppfyller de lokala finsk/svenska sjösäkerhetskraven att kunna torrskott evakuera alla ombord under 30 minuter vid en kollision med en oljetanker och brand/grundstötning/sabotage där havet är fullt av brinnande olja. Det blir nog undantagstillstånd à la Estonia i vanlig ordning. Jag har inte lyckats få uppgift om situationen. Sjösäkerhetscerifikaten skall afficheras ombord, så att passagerare kan se dem.

Mörkläggningen av Estoniasabotaget, där >600 svenskar dog 1994 är det största brottet i Sveriges nutidshistoria. Svenska folket tror fortfarande att en vågsmäll i fören sänkte färjan Estonia utan att det märktes av ansvarig kapten, besättning och passagerare.

I själva verket är en vågsmäll bara komprimerad luft mellan våg och förskepp som elastiskt deformerar skrovets plåt och spant, vilket hörs, ses och känns av alla ombord, så man saktar in. Det är omöjligt att en vågsmäll sliter sönder stål, lossar visir och drar ut en ramp, mm. Trots detta skyllde man på den och tvingade "experter" och "sjöfolk" att nicka med. Vi som 1994 visste bättre idiotförklarades och hotades till livet. Det är så systemet fungerar i Estland, Sverige och Finland. Gör vad du blir tillsagd.

Lika omöjligt är att vatten som lastas i överbyggnaden bakom en öppen ramp, sänker fartyget! Den extra vattenlasten kränger enbart fartyget, tills det kapsejar och flyter upp och ner på luften instängd i skrovet. Fartyg sjunker bara, om de är läck i skrovet under vattenlinjen. I Estonias fall blev färjan läck, pga sabotage med sprängladdningar som ansvariga politiker i Estland och Sverige beslöt mörklägga.

Om nu ett fartyg sjunker, gäller det att ha fungerande livräddningsutrustning. Det hade inte MS Estonia sedan 1980! Där skulle passagerarna vid fartygets övergivande hoppa i iskalla sjön och simma till en flotte som kastas i och som man skulle klättra upp i. Etc, etc. Enligt svensk sjöolycks- och sjösäkerhetsexpertis var Estonia i perfekt skick 1994, när i verkligheten färjan aldrig var sjöduglig.

Det är orsaken till alla lögner om Estonia sedan 1994. Lögnerna har ett säger ett ursprung och ledning! Ann-Louise Eksborg, f.d. rättschef, Försvarsdepartementet, f.d. generaldirektör, Statens Haveri Kommission, SHK, och f.d. en massa andra myndigheter. Hon lever 2022 och borde förhöras igen!

M/S Estonia sänktes enligt min uppfattning, pga sabotage den 28 September 1994. Två bomber sprängde Estonias skrov under vattenlinjen läck vid däck #0 styrbord; en vid saunan förut och en i maskinrummet akterut! Det är enkelt att se med dykare och ekolod eftersom skrovet är helt ovan lerbotten.

Vittnesmål ändrades

Läckagen, vatteninflöden, noterades av flera överlevande passagerare och besättningsmän i närheten ombord, vars vittnesmål senare har censurerats och/eller ändrats. Eller har vittnena helt enkelt försvunnit/kidnappats!

Sommaren 2022 skall SHK undersöka Estoniavrakets skrov mellan flata botten och däck #2 med undervattensfotogrammetri (!) för att konfirmera att skrovet är oskadat. Varför det behövs ett år för det är oklart, men det är ju bra att det görs. Fast enklare, billigare och bättre är att sända ner dykare som filmar skrovet under ledning av kvalificerat folk uppe i det fria. Då kan man inte manipulera resultatet som SHK/JAIC gjort tidigare. Men redan juli 2021 undersökte SHK skrovet! Fast delar av styrbords skrovsida filmades inte!

Skrov(?)skador juli 2021

Kort repetition: Sjunkningen 28 september 1994 kl. 01.00 (midnatt svensk tid) inleddes med att Estonia plötsligt rullade och fick slagsida för att sedan räta upp sig, så det gick att evakuera under 5-10 minuter till öppna däck.

De skador i överbyggnaden som visas idag 2021 uppstod, när last försköts på däck #2 i garaget/överbyggnaden och den vita sidan trycktes ut inifrån. De ljud och smällar som uppfattades av överlevande kom från lasten som försköts. De trodde det var en kollision eller grundstötning enligt de korrumperade, flinande, fuskande utredarna. Vittnesmål om smällarna som sprängde skrovet läck däck #0/1 och som ägde rum 15-20 minuter tidigare har totalcensurerats.

Estonia välte 1994 åt styrbord kl. 01.02 och flöt sedan med livrädda överlevande som lyckats ta sig ut på babordssidan och fartygets botten. Sedan sjönk Estonia och folk spolades i sjön. Själva färjan sjönk med aktern först och däckshuset akterut skadades i kontakt med havsbotten kl. 01.30. Överlevanden på babordssidan och flata botten flyttade sig förut innan de hamnade i sjön. Vraket ligger nu på styrbordssidan mot havsbotten, men med hela skrovet under däck #2 är synligt ovan havsbotten (om delar inte har täckts över?)

Det innebär att det var det tunna däckshusets öppna däck akterut (6 mm tjocklek) som först kontaktade havsbotten på 80 meters djup och sedan skorstenen, som kanske skadades vid kontakten med havsbotten. Se figur 11 i SHKs 2021 rapport. Notera att SHK inte vet skillnaden mellan skrov (under däck #2) och däckshus (ovan däck #4) och att inga bilder finns av skrovets styrbordssida däck #0/1 utom där stabilisatorfenan sitter infälld.

Skrovet (hull) (10-12 mm tjocklek) undersöktes emellertid 2021 med undervattensfotogrammetri/acoustics och ekolod:

 

Fig. 9 -

Vid "profile" #10, 11, 12 och 14 är skrovet skadat på styrbords sida vid däck #0 just ovan havsbotten (seabed). Ytterligare detaljer är okända och berörda myndigheter vill inte uttala sig - Martin Jacobsson. En "profile" är en konturbild (?), tvärgenomskärning (??), av vraket (hull) och havsbotten (seabed) i olika positioner och det syns klart att skrovets runda slag mellan botten och sida är uppriven.

Hela blåmålade undervattenskrovet ligger med botten upp och har aldrig varit i kontakt med havsbotten (seabed) av lera och är lätt att besiktiga med dykare, ROV och kameror att det är oskadat som officiellt angetts sedan 1994.

Fig. 10 - Skrovets styrbordssida mellan lerbotten och flata skrovbotten kan inspekteras! Bilden är en animation, dvs en teckning!

Personligen antar jag att blåa skrovet är sprängskadat mellan däck #0/1 styrbord förut vid saunan och akterut vid maskinrummet, men tyvärr har SHK och estniska AIB inte undersökt/filmat dessa områden med dykare under sommaren 2021. Eller kanske man har gjort det och inte vågar meddela att skrovet är sprängt läck inifrån och ut där?

Bilaga #505 till slutrapporten om Estoniaolyckan handlar om stabilitet om skrovet är läck under vattenlinjen och däck #0 (tank top) vattenfylls. Bilagan är daterad 27 november 1997, dvs veckan innan slutrapporten publicerades. Varför den ingår i slutrapporten är oklart. Man studerar om tre vattentäta skrovutrymmen vattenfylls förut (vid sprängläckage saunan) med 1 300 ton vatteninflöde och att vattentäta dörrar i skotten #98 och #110 står öppna och konstaterar att stabiliteten förblir god och att ingen slagsida uppstår. Jaha! Men alla överlevande noterade att stabiliteten blev noll, slagsida uppstod kl. 01.02 som sedan minskade, så att man lyckades komma ut, och att skeppet sedan sjönk snabbt kl. 01.30. Det är en anledning varför jag anser att Estonia blev läck i skrovet både förut (saunan) och akterut (maskinrummet), dvs två ställen (två smällar) samtidigt, dvs sabotage, och att de vattentäta dörrarna stod öppna, vilket noterades av överlevande. Då inte bara uppstår slagsida, pga vatten på däck #0, utan färjan sjunker snabbt som en sten på aktern.

Ny skrovundersökning sommaren 2022 efter rengörning/märkning

Skrovet är relativt lättåtkomligt eftersom det ligger nästan upp och ner, dvs flata botten och flata babordssidan av skrovet ligger nära havsytan på ~50 meters djup och kan filmas med kameror därifrån. Flata och kurviga styrbordssidan ovan lerbotten måste emellertid filmas underifrån eller från sidan på 70-80 meters djup strax ovan lerbotten, och det skall bli intressant att se hur det skall gå till och vilka kameror som skall användas.

Skrovytorna måste märkas med spantnummer och plåtstråksidentifikation och rengöras innan de fotograferas, så man vet vilka de är och att man inte missar vissa delar. Det finns ju dåliga erfarenheter från sommaren 2021 när vraket filmades utan skorsten, styrbords skrovsida och bulbstäv (de hade redigerats bort i filmerna/bilderna - se nedan).

Det skall bli intressant att se hur däck #2 ovan förpiken ser ut som visiret enligt uppgift hamrade mot under 15 minuter.

Skrovets styrbordssida mellan däck #0 och 2 är förstås intressantast. Där sitter ju stabilisatorfenan mellan däck #0 och 1 och det finns uppgifter att den var skadad. Nu har den funnits infälld. Samma med skrovsidan utanför saunan förut och maskinrummet akterut, där passagerare och maskinbesättning noterade läckage och vatteninströmning. Men juli 2021 undvek man nog att ROVfilma där!! Mystiskt.

SHK har meddelat att det vattnet rann ner från vattentäta däck #2, men det tror ingen på idag. Själv tror jag på sprängskador av skrovet inifrån och ut, men det finns andra som tror på kollisionsskador med en ubåt (!) utifrån och in. SHK tror alla plåtskador uppstod när färjan sjönk och slog i havsbotten av granit (!); som därför skall undersökas för det 2021/2.

Icke surrad last i vita överbyggnaden/garaget måste ha förskjutit sig och tryckte ut tunna styrborssidan ovan däck #2 inifrån (6 mm tjocklek), vilket kanske filmats. Den spricka som Evertsson filmat 2019 sitter i styrbordssidan ovan däck #2 högt över vattenlinjen och orsakades nog av last som försköts i garaget.

Mörkläggningen/morden 1994/7

Enligt slutrapporten 1997 (sid 2) om Estonias förlisning 1994 skriven/påhittad/hopljugen av generaldirektör Ann-Louise Eksborg, SHK/JAIC, hände följande:

"Under sin ordinarie rond på (#2) bildäck hörde vakthavande matrosen (Silver Linde), strax före kl. 01.00, en metallisk smäll från området kring bogen, när fartyget träffades av en kraftig våg."

Vaktmatros Linde beordrades att ta reda på vad som orsakat smällen! Linde gjorde det och rapporterade att allt var normalt innanför bogen på bildäck #2 och i skrovet passagerardäck #1 och 0 (saunan). Rampen på däck #2 var stängd och tät.

Jag har själv noterat, dvs hört och känt starka vågsmällar på egna färjor i redarhytten under kommandobryggan i storm (B11+) som väcker alla ombord och då saktar vi genast in.

Men en kvart senare ...

"Omkring kl. 01.15 lossnade visiret från bogen och föll över stäven. Rampen slets upp helt och hållet och stora mängder vatten kunde strömma in (? upp?) på (#2) bildäck (>2 meter över vattenlinjen). Mycket snabbt fick fartyget en kraftig styrbords slagsida. Hon girade babord och farten minskade."

Naturligvis finns det inga bevis för (1) en metallisk smäll, (2) en kraftig våg, (3) ett lossnat visir under 15 minuter, (4) en uppsliten ramp, (5) stora mängder inströmmande vatten i överbygganden, (6) kraftig styrbords slagsida, (7) en babordsgir och (8) en fartminskning under 15 minuter. Allt hittades bara på för att mörklägga sabotaget och lura allmänheten.

Kaptenen och hans besättning på kommandobryggan hörde, såg och gjorde, anges det, ingenting under dessa 15 minuter utom att be Linde gå och titta. Rena skämtet! Överlevande känner inte igen sig när de läser den officiella beskrivningen av olyckan. Vidare skojeri ...

Samma dag meddelade Sveriges statsminister Carl Bildt via media att bogvisiret i överbyggnaden hade trillat av och orsakat olyckan.

I Estland, Finland och Sverige flyter nämligen färjor på bogvisir (!) som kan trilla av, pga vågsmällar (!), vilket en massa experter av olika slag senare har bekräftat och media publicerat som Fake News. Ett exempel är att flera svenska professorer och docenter i skeppsbyggnadsteknik hävdar sedan 1994 att en våg av vatten kan applicera en kraft på ett bogvisir, så att stål rivs sönder. Det var lögn alltsammans.

Visiret sprängdes nämligen loss från vraket på havsbotten i oktober 1994 och rampen bucklades!

Det bortsprängda visiret och den bucklade rampen

Vraket lokaliserades 30 september 1994 med visiret på plats. Visiret filmades 2 oktober 1994. Rättschefen vid Sveriges Försvarsdepartement, Ann-Louise Eksborg, godkände hemligt samma dag att svenska flottans röjdykare kunde spränga loss visiret från vraket (ett lika hemligt beslut av försvarsministern) på havsbotten, vilket skedde, mha svenska flottan! Röjdykare (och kustjägare) är en elit (som franska fallskärmsjägare) som tränar fysiskt i timmar varje dag att ställa upp och dö för forsterlandet och lyda order utan att mucka, t.ex. spränga loss visir!

Man diskuterade bärgning 10 oktober 1994.

Litet senare meddelade rättschefen vid svenska Sjöfartsinspektionen, Johan Fransson, att den estniska färjan hade hamnstatskontrollerats av och i Sverige flera gånger 1993/4 och befunnits i full ordning med giltiga certifikat, mm. Det var också lögn alltsammans.

Fransson ledde senare, december 1994, dykexpeditionen att inspektera vrakets undervattenskrov som uppgavs vara oskadat (fast det inte var det). Fransson avled för att par år sedan. Konspirationen startade 1994 och men fungerar fortfarande 2022. Nu är det en av Franssons fd anställda som leder nya dykningar/inspektioner 2021/22.

Visirets bottenstruktur, rampen och vrakets förskepp skadades vid detonationerna beskrivet här och nedan. Visiret kan svängas upp via gångjärn på öppna däck #4. Innanför sitter rampen, som fälls ner med gångjärn på #2 bildäck.

Fig. 11 Estonias visir i öppet läge

Visirets bottenstruktur var en vitmålad plåt ~10 mm tjock + Atlantlås enligt ovan med en röd öppning för ett bottenlås med styrkloss och öglor svetsade på #2 förpiks/bildäcket. Den vitmålad plåten var aldrig i direkt kontakt med förpiksdäcket (#2) i stängt läge. Idag är plåten totalt itusliten och deformerad utan färg, pga explosioner med dynamit:

Fig. 12 - Estonias visirs sprängskadade bottenplåt

Enligt slutrapporten 1997 kapitel 8.5.3:

Visirets botten var kraftigt slagen och deformerad (figur 8.6). Den var pressad uppåt i varierande grad upp till ca 0,5 m jämfört med sin ursprungliga form.

Naturligvis uppstår inte sådana plåtskador, pga en eller flera vågsmällar eller att ett löst visir hamrar på förpikens däck efter att låsen brustit. Enligt uppgift var visiret skadat och olåst till sjöss sedan januari 1994 efter en kollision med en kaj och låsen var ur funktion. De behövdes inte och permanent reparation var ej nödvändig. Man bara surrade visiret med rep istället.

Fig. 13 - Estonias ramp knäckt inåt efter visirets bortsprängning på havsbotten

Oktober 1994 placerade svenska röjdykare en eller flera sprängladdningar i glipan mellan förpiksdäcket och visirets bottenplåt och mellan visiret och rampen bakom visiret och sprängde loss visiret från vraket på havsbotten.

deformerades visirets bottenplåt och färgen försvann. Visirets bottenstruktur skadades vid detonationerna beskrivet här 2022.

Vidare deformerades själva rampen bakom visiret. Rampen trycktes in mot sin karm beskrivet här och här 2022 och knäcktes i två riktningar i toppen - se bilden t.v.

Tänka sig vad man hittade på 1994 under statsministrarna Bildts och Carlssons ledning!

Och media kan inte rapportera det 2022!

En gemensam, helt manlig (utom april/december 1997) olycksunder-sökningskommission (JAIC) tillsattes med estniska, finska och svenska sjöhaveriundersökare och experter under estnisk ledning som möttes regelbundet och åt och drack.

De fungerade som ett svenskt invandrargäng 2022 med egna lagar och regler och med mord på programmet för intern ordning.


Enligt JAIC baserat på vittnesmål av överlevande estniska besättningsmän skedde olyckan i tre faser (arbetsspråket var engelska):

"Phase 1 - Loss of the bow visor and flooding of the #2 car deck, time before 01:22 hrs; heel up to 40 deg.

Phase 2 - Gradual loss of stability, time between 01:22 hrs and ca. 01:30 hrs; heel 40-80 deg.

Phase 3 - Floating on side and sinking, time ca. 01:30 and 01:50 hrs; heel beyond 80 deg."

Inga bevis för dessa tre faser har någonsin presenterats!

Falska beräkningar och dyra modellförsök av SSPA/Chalmers/Strathclyde att beskriva "loss of bow visor", "flooding", "loss of stability", "floating on side" och "sinking", dvs sjunkförloppet gjordes först 2006/8. Alla försök visar hur modellen flyter upp och ner efter kapsejsning (loss of stability). Men ... genom att montera en dold ventil i skrovets akter släpptes luft ut ur alla tolv vattentäta skrovutrymmen under däck #2 genom tjugotvå öppna, vattentäta dörrar och modellen sjönk. Hade de vattentäta skrovdörrarna varit stängda hade modellen aldrig sjunkit utan flutit på luften instängd i skrovet!

JAIC har angett att det blåmålade skrovet under vattenlinjen är oskadat. JAIC har aldrig brytt sig om att beskriva de vattentäta skrovdörrarna som alltid stod öppna.

Allt var hemligt och i december 1997 publicerades en slutrapport av JAIC om olyckan skriven av just samma Ann-Louise Eksborg (enda kvinnliga medlem av JAIC april-december 1997) som skyllde hela olyckan på visiret som slagits bort av en eller flera mystiska vågsmällar som rev sönder stål utan att det hördes!

Det var naturligtvis lögn alltsammans, men mha media, mord och mutor lyckades Ann-Louise Eksborg i sitt uppsåt att mörklägga hela historien och grundlura svenska foket. Ann-Louise Eksborg lever fortfarande 2022 och kan naturligtvis bekräfta konspirationen! Jag har träffat henne en gång en varm sommardag på henne kontor i augusti 1997, för att diskutera olycksutredningen, vilket jag redan gjort med Börje Stenström flera gånger sedan 1994. Stenström hade plötsligt avlidit (mördats?) i februari och jag undrade om Eksborg tänkte överväga min information som delgetts honom och SHK sedan 1994 utan att diarieföras.

Plötsligt tappade Eksborg helt besinningen, blev otrevlig och jag blev rädd att hon skulle hoppa på mig. Hon satt bakom sitt skrivbord med ett öppet fönster bakom sig, så jag tryckte upp skrivbordet mot henne att stoppa en attack, sedan lämnade jag kontoret direkt. Jag hann dock säga adjö till Gunnel Göransson, kontorschefen, som undrade vad som hände. Det hördes ett brak från Eksborgs kontor som om skrivbordet hade kastats ut genom fönstret. Citera mig gärna om det pinsamma besöket!

Det första märkliga beslutet efter sabotaget som sänkte M/S Estonia 28 september 1994 var att vraket var en massgrav (!) som skulle skyddas (?) mot plundring, så att inte ens anhöriga kunde besöka det eller oberoende experter undersöka det under eviga tider. Liken efter omkomna skulle inte bärgas! Vraket/brottsplatsen skulle täckas över med sten, sand och betong!

Olycksorsakerna (de var flera) var att bogvisiret hade kl. 01.00-01.15 slagits bort av en vågsmäll, rampen hade dragits ut, så vatten kunde lastas i färjans vita överbyggnad, vilket ledde till att färjan krängde, maskinerna stannade efter ett tag, kursen ändrades 180° och färjan drev en sjömil under en halvtimma och sjönk kl. 01.52 öster om visiret.

Det var ren lögn alltsammans!

Jag har själv studerat olyckan sedan dag ett och det som förvånar mig idag 2022 är att svenska, finska och estniska, statliga haveriutredare (sic), myndigheter och falska nyhetsmedia fortfarande vägrar att bedöma rent sabotage med bomber som olycksorsak sedan 1994.

Jag har meddelat var sprängskadorna i skrovet är lokaliserade i styrbordssidan däck # 0/1 flera meter ovan lerbotten och att de är lätta att filma med dykare. Svar? Nej? Det bara antyds att det inte går att hitta dem. Ny fototeknik (?) skall istället användas av SHK. Nästa år! 2022! Fast redan september 2021 dök och kanske filmade privata estniska intressen skadorna! Vi vet inte vad Kurm filmade men se nedan!

En svensk, sjösäkerhetsteknisk dialog om Estoniaolyckan 1994 är 2022 därför inte möjlig! Varför?

Fig. 14 - Estonias skrov är skadat däck #0/1 styrbord förut och akterut! Eller kanske bara mittimellan? Skrovskadorna är flera meter över havsbotten av lera!


Skrönan om ett felkonstruerat visir som ljudlöst trillade av i en orkan som ingen ombord hörde, kände, såg eller noterade, får nämligen inte ifrågaställas! Det vet ju alla att jättevågor bara dyker upp i Östersjön i september och sänker stora fartyg utan att man märker det.

Ett annat mysterium är att man idag 2022 fortfarande inte utreder det sprängda hålet i vrakets överbyggnad (till höger) mellan däck #3/4 som filmades och fotograferades av Rabes/Bemis dykare redan år 2000! Det hålet uppstod, när visiret sprängdes loss från vrakets överbyggnad på havsbotten veckan efter sjunkningen av svenska flottans röjdykare! Visiret satt kvar på färjan, när den sänktes, pga sabotage/skrovläckage!

Sveriges fiffel, fusk, båg, hot, mord, landsförräderi och ren svindel vid behandling av Estoniaolyckan 1994-2022 är motbjudande, vidrigt och osmakligt. Millioner av skattepengar har betalats till olika medkonspiratörer att hjälpa "utredarna".

Chalmers Tekniska Högskolas, Göteborg, bidrag är en skandal utan like.

Fig. 15 - Sprängt hål i Estonia - som inte existerar enligt 'experterna'!!! Fotot taget år 2000 med en vanlig kamera under vatten av en dykare som jag känner. 2022 är hålet mellan däck #3 och #4 i öerbyggnaden dolt av rampen som lossats helt från vraket och placerats att dölja sprängskadan

Kanske Chalmers Tekniska Högskola, AB, skall utreda de nya skadorna? Jag ringde Angela Hillemyr, prefekt för Chalmers skeppsforskning/fusk om det oktober 2021. Angela meddelade att hon just avgått och inte kunde svara. En ny prefekt får göra det.

Citera mig gärna! Min gamla högskola fuskade under årtionden, när det gäller Estonia. Och Dagens Nyheter och GöteborgsPosten tiger, dvs uppmuntrar brottsligheterna idag.

Fy fan! 

 

Håkan Bergmark, svensk röjdykare, vars 13 kollegor och här, som, mha svenska HMS Furusund 1994 sprängde loss visiret redan 1 oktober 1994, har 15 september 2021 meddelat ny information om Estonia sabotaget 28 september 1994. I Tallinns hamn lastades färjan och ett antal lastbilar kördes ombord där i sista minuten. Till sjöss hade man sedan stannat, öppnat akterramperna i lä och tippat lastbilarna överbord! Ryska (?) sabotörer (jag tror det var ester) hade sedan sänkt färjan med IEDer (sprängladdningar). Färjan sjönk som en sten 400 meter från de avtippade lastbilarna.

SHK/svenska flottan anser Bergmark ljuger och att HMS Furusund aldrig var till sjöss 1994, etc. HMS Furusunds loggbok är tyvärr hemligstämplad. Bergmark säger att han dök, men att han kunde bara se att rampen var stängd, visiret kunde inte ses pga dålig (??) sikt, osv. Bergmark har fortfarande 2022 inte fattat att Bildt/Eksborg redan 28 september 1994 startade en statlig mörkläggning som fortfarande pågår.

Så alla uppgifter om storm, ett vågslag, sönderrivna visir/ramp lås, avtrillat visir, utdragen ramp, vatten lastat på bildäck och resulterande drivande och sjunkning, mm, är rena lögner. Tänk vad Ann-Louise Eksborg och hennes 'experter' av alla slag sedan hittade på. Många nyfikna iland har senare gått en tidig och snabb död till mötes. Jag uppdaterar min hemsida om det. Jag undrar vad Kurm & Co har att säga om det. De har ju undersökt vraket veckorna #37/8/9 2021 och jag har varit i kontakt med Kurm. Jag kommer att meddela utvecklingen här senare. 

Estniska AIB och svensk SHK filmade tydligen sommaren 2021 den vita styrbordssidan med ESTLINE i blått av överbyggnaden vid en ventilationstrumma som tydligen hade tryckts sönder inifrån och rivits itu. Den delen av överbyggnaden ligger numera vid lerbotten. Däckshuset är nertryckt i leran. Den skadan hade tydligen Evertsson missat sommaren 2020. Men skrovet är högt över lerbotten!

Kurms privata dykexpedition avslutades 30 september 2021 och resultaten av dykningar, ekolodningar och fotografering, mm skulle utvärderas av Andrzej Jasionowski i Singapore (?!). Han har tyvärr tidigare varit med om att mörklägga olyckan och olycksutredningen med en falsk utredning redan 2008! Kurms expedition var medialt ett fiasko. Inga uppgifter om folk ombord och vad som skulle göras meddelades. Här hade man chansen att dagligen göra reportage om dykningar och undersökningar av vrakets skrov men ... ingenting. Mycket konstigt. Media tiger om det. Jag har tipsat media ... inga svar. Men Kurm noterade att rampen har lossats från vraket efter 2000 och flyttats att täcka över en sprängskada i överbyggnadens förskepp. Det är ju en sensation. Vem har gjort det?

Kurm tänkte besvara följande frågor:

1. Why and when did the visor disconnect from the ship?

2. Did the ramp completely open before the sinking of the ship?

3. What exactly are the damage locations on the starboard side, when and what caused such damage?

4. Why and when did intermediary walls of the abaft and car deck of the ship become damaged?

5. Does the hull of the ship have any more damaged locations of which we do not know?

6. What objects are located around the wreck and in the assumed trajectory of the sinking of the ship, and what is their connection with the sinking of the ship?

7. How exactly did different parts of the ship get filled with water?

Mina svar är:

1. Visiret sprängdes bort från vraket på havsbotten efter olyckan. Rampen skadades vis samma tillfälle.

2. Nej.

3 och 4. Lasten på #2 bildäcket försköts, när slagsidan uppstod och skadade vitmålade överbyggnadssidor och väggar från insidan.

5. Skrovet är sprängskadat på styrbordssidan däck #0 vid saunan förut och maskinrummet akterut. Lätt att dokumentera med dykare och ROV (se bild th) eftersom skadorna är högt över lerbotten.

6. Vet ej.

7. Skrovets vattentäta utrymmen fylldes via öppna dörrar på däck #1&0 i skotten.

Det skall bli intressant att se vad Andrzej Jasionowski anser.

Fig. 16 - Skrovet är blåmålat och överbyggnaden/däckhuset är vitmålad

Chefen Arikas för estniska olycksutredningsbyrån som under sommaren (juli 2021) undersökte vraket har 22 september 2021 meddelat: 

"In the investigations we conducted with different equipment during the summer, we did not see any signs of explosion or extraneous activity,"

Arikas

"commented on possible causes (sic) for MS Estonia's sinking 1994. He added that it is incomprehensible to him why the (Kurm) investigation is done privately, when Estonia and Sweden have decided to invest €6 million in research and national studies are still ongoing. The wreck lies in over 100 meters of water, south of Finland's Turku archipelago and in international waters (actually only 60 m depth). And Arikas never surveyed/inspected the hull. It shall be done spring 2022. "

Estniska AIB har 2021 bara publicerat en massa oredigerade ROV filmer utan dykare av styrbords vitmålade däckshus däck #4/6 och vita överbyggnad däck #2/4 i mudline på ca 80 meters djup utan att ange vad som visas. Däckshuset är skadat av kontakt med havsbotten och överbyggnaden är skadad inifrån av last som förskjutit sig. Inga filmer av styrbords blåmålade skrov däck # 0/1 på 72/6 meters djup högt över havsbotten har presenterats, där sprängskador som orsakade läckagen finns. 

Tjugometersskadan i däckshuset och hela skrovet över lerbotten

Jonas Bäckstrand, GD för svenska Statens haverikommission, SHK, var förvånad över uppgifterna.

Den 8 oktober 2021 meddelade han nämligen en helt annan uppgift:

Vi kunde också konstatera att det är en sammanhållen skada på drygt tjugo meter och att det finns berggrund under. Det skulle kunna vara slaget mot berget som orsakat hålet.

Tyvärr finns inga bilder av tjugometersskadan och var den är belägen.

Se vidare SHKs 2021 rapport skriven just av Bäckstrand.

Notera att Bäckstrand inte vet skillnaden mellan skrov (under däck #2) och däckshus (ovan däck #4) och att inga bilder finns av skrovets styrbordssida mellan däck #0/1, även om, som framgår av rapporten, att styrbordssidan är högt över lerbotten.

En ny skada rapporterades också 12 oktober 2021 - bogrampen. Den var oskadad och stängd 1994 där den hängde och filmades med en glipa högst upp surrad med rep kring toppen. Nu 27 år senare är rampen ramponerad ordentligt och har lossats från vraket och flyttats att täcka sprängskador i fören:

 

Fig. 17 - Estonias ramp 1994 - stängd och oskadad - surrad med rep

Fig. 18 - Estonias ramp 2021 - skadad och flyttad

Det är undersidan av rampen vi ser och styrbords toppdel och flaps vid backdäck #4 och gångjärn vid garagedäck #2 är försvunna och jag undrar vad som hänt med däck #2, som är toppen av förpiken. Rampen är också knäckt och bucklad bakåt.

 Jag kan ej kontakta SHK längre som nu meddelar:

The mail system <info@havkom.se>: host havkom.se[194.132.133.34] said: 554 Your access to this mail system has been rejected due to the sending MTA's poor reputation.

Jag sänder all min epost via Orange France Telecom sedan >20 år, men nu har SHK blockerat mig.

Tidigare, 1994 har vraket filmats och inspekterats av dykare som inte dokumenterade tjugometersskadan.

Vi får nu nöja oss med renderade (?) bilder av vraket, mha senaste teknologi (sic) och ekolod som togs sommaren 2021 - nedan (Notera att bulbstäven däck #0/1 (skrovet SN-15), förpiksdäcket #2 (överbyggnaden SN-15) och skorstenen SN-7/8 däck #10 saknas). Babordssidan och flata skrovbotten är högt över havsbotten, men även styrbordssidan däck #0-2 är över lerbotten och synlig:

Fig. 19 - Källa

Vissa konstateranden har gjorts av SHK:

" De två hål som filmats av dokumentärfilmare 2020, varav det ena visats i en TV-dokumentär, bekräftades och dokumenterades med svepsonar och kamera. I anslutning till hålen finns ett antal sprickor i skrovet och mellan hålen finns en längre intryckning i skrovet som bedöms vara drygt 20 meter lång.

" En del av vraket ligger i mycket mjuk lera. Det finns även partier av havsbotten i närheten av vraket med stenar, hård botten och berg i dagen. Om det haft betydelse för uppkomsten av de två hål i skrovet som har granskats är dock för tidigt att säga.

" Vid undersökning av fartyget med svepsonar indikerade resultaten att det finns en öppning i fartygets för. ROV-undersökning med kamera bekräftade att fartygets bogramp inte längre fanns på sin plats utan lossnat från sina gångjärnsfästen och nu ligger på sidan, vilket lämnar en öppning in till fartygets bildäck #2.

" Även andra skador på fartyget dokumenterades. Det finns bl.a. deformationer på akterskeppet, SN-1, som kan överensstämma med att aktern träffade botten först vid sjunkning."

Skrovets sprängskador - redigerade bilder

Sprängskadorna i skrovets styrbordssida däck #0/1 som sänkte Estonia finns vid position SN-5 akterut (maskinrummet) och position SN-11 förut (saunan). Skrovskadorna är högt över lerbotten och enkla att dokumentera i detalj, vilket jag verkligen ser fram emot.

Ytterligare bilder:

Fig. 20 -

Som man kan se har hela fören till höger med skrovets bulbstäv trillat av och roder och propellrar akterut har också försvunnit. Skorstenen i mitten är borta! Men var är tjugometersskadan? Gravfrid har rått under 27 år!

Här är en annan manipulerad färgbild av vraket juli 2021: Vrakets förskepp är högt över botten på 85 meters djup. Skrovets vertikala styrbordssida är över lerbotten och inte netryckt i bottenleran.

Fig. 21 -

Källan är Martin Jacobsson. Notera att vraket saknar skorsten och en förstäv med bulb!  Färgen anger djupet. Men ovan manipulerade "bilder" var inte tillräckligt bra!

Ytterligare bilder av vraket 2021 utan bulbstäv och skorsten men med ny (!) sand och lera tippat styrbord på för och akter så skrovets styrbordssida inte kan ses har publicerats! Styrbordssidan är nu 10 meter nertryckt i bottenleran! Enklaste photoshop! Fast man kommer att skylla på att bottenströmmar har transporterat leran/sanden dit!

Fig. 22/23 -  Källa - Martin Jacobsson (15.53 och framåt ...)

Martin Jacobsson har 2021 manipulerat sina bilder med sand och lera på vrakets flata botten så den vertikala, sprängda styrbordssidan inte kan ses! Den är nertryckt i lerbotten på 78-85 meters djup! Men på nedan bild har Martin Jacobsson glömt att hälla sand och lera på flata vrakbotten ... :

Fig. 24 -

Enligt senaste Fake News 11/2021 är det nya, kraftiga bottenhavsströmmar (!!) som sopat över vrakets skrov!!

Så här såg det ut 1994, mha ekolod. Ingen sand tippad på vraket då någonstans. Djupet till lerbotten under bulbstäven är 84 meter. Själv vraket och skrovets styrbordssida är över lerbotten.

Fig. 25 -

Så här såg det ut 1996. Djupet under bulbstäven är fortfarande 84 meter. "Visiret" vilar upp och ner på babordssidan! Enligt JAIC hade det trillat av långt västerut, dvs till vänster i bilden.

 

Fig. 26 -

Havsbotten söder om vraket hade höjts där man dumpat grus och sand för att täcka (?) vraket.

Skrovskadorna på vrakets styrbordssida är på 78 meters djup förut och 73 meters djup akterut och högt över lerbotten och enkla att filma med ROV. Dykare behövs knappast. Det är inte möjligt att skadorna i skrovet däck #0 styrbord täckts av lera som förflyttats av strömmar på havsbotten.

 

Fig. 27 -

15 juli 2021 filmade chefen Arikas för estniska olycksutredningsbyrån också en skada (hål?) någonstans på 83 meters djup och den filmen blev sekretessbelagd av de svenska och estniska haveriutredarna men har senare visats i svensk TV.

Fig. 28 -

Det är den vita sidan av överbyggnaden (högt ovan stabilisatorn) vid djup 83 meter som skadats av last på däck # 2 som förskjutits när slagsidan uppstod. Skadorna i det blåa skrovets styrbordssida däck #0 över lerbotten är ju på 72-77 meters djup och enkla att hitta. Frågan är varför det inte gjorts.

Först den 22 oktober 2021 blev jag informerad om nedan:  

Det är en rapport på engelska om the Estonian dive 14-15.07.2021 av estniska AIB myndigheter. Det är bara en ROV som dyker (dive!) och filmar vraket:

The first dive (the starboard hull side damages decks #0/1)

Work was performed in the stern part of the wreck to determine the position and condition of the stern ramps, the condition of the rudder blades and propellers, and the mudline in the stern part. During the works it became clear that the stern ramps are in the closed position: 15.55. No damages were discovered on the outer sides of the stern ramps.

Fig. 29 -

The lower right stern corner of the hull is partly inside the ground. … The survey continued on the starboard side of the wreck, moving near the mudline towards the bow: 44.20. Because the first dive was performed higher (most of the hull damage on the starboard side is below the hull curvature), the hull damage on the stern side is not visible. ... The starboard stabilizer fin was inside the hull (not in the extended position): 55.00 The reinforced board part surrounding the stabilizer fin is more corroded than rest of the hull and the welds are covered with a thick layer of rust.

Skadorna på skrovets aktra (vid maskinrummet) och förliga (vid saunan) blåmålade styrbordsida under vattenlinjen kunde inte filmas (!!) uppges det, även om de är högt ovan havslerbotten och mudline. Mystiskt!! Det är ju där vid maskinrummet akterut och saunan förut som Estonias skrov sprängdes läck enligt passagerare och maskinbesättning!

Och man undersöker inte områdena! Men man inspekterade den infällda stabilisatorfenan vid däck #0/1 i skrovet mellan maskinrummet och saunan. Frågan kvarstår - varför ROV filmades inte styrbords skrovsida vid maskinrummet och saunan? Varför filmade man istället bara styrbord vita överbyggnad över däck #2 nere i mudline?

Second dive  

The ROV descends 09.59 in the middle of the wreck under the bilge keels on the curvature of the port board.

Det är alltså babordssidans slingerköl som filmas som aldrig varit i kontakt med havsbotten.

50.34 The bow is reached, where the bulbous bow is observed from the right and forward. 54.06 One can see the front part of the bow stem with a locating horn and the former location of the bottom lock (Atlantic lock) of the visor on the forepeak deck (visible weld marks of the lock removed by the divers) and the access hatch of the forepeak deck (manhole). … 55.06 A closer look shows how the stiffeners, plating and welds are torn on the fragment. Next to the longitudinally hanging longitudinal stiffener, one can see a strip of torn and rolled steel plate. … the EVA-316 has moved closer in the meantime.

Jag har inte lyckats se ett förpiksdäck med ett Atlantlås och en manhålslucka till förpiken eller till trimtanken akter om förpiken. Jag ser 54.06 bara:

Fig. 30 -

Förpiksdäcket (#2 bildäck högt över vattenlinjen) anges ha bucklats och skadats av visirets bottenplåt under 15 minuter! Det vore intressant att se det!

1.08.47 Two (ramp) hinges on the starboard side are missing (torn off with the corner of the ramp). ... 1.25.38 The ROV attempts to move to the car deck. At a distance of about 10-15 meters inside the car deck, the cable is trapped at the front of the bow ramp and the ROV does not get any further. One can see the rear doors on the car deck, which have disintegrated on the ceiling of the car deck (the wreck is upside down), probably due to breakdown of a van and the different materials mixed in a pile, packaging and boxes.

Alla vet att lasten ovanpå bildäcket (däck #2 >två meter över vattenlinjen) försköts styrbord, när färjan krängde 1994 och tryckte ut överbyggnadens sida inifrån. Varför slösa tid på det 2021? Är det inte skrovet mellan däck #0/1 styrbord under garaget som skall undersökas? Och hur såg rampen ut?

Third dive  

A drone was used because it was necessary to observe the condition of the mudline as closely as possible across the entire starboard side of the wreck. … Where was the bow side damage? We turn around and move back towards the stern. When moving under the side fender, it is possible to understand how narrow and deep the recess narrowing under the wreck hull is at a depth of 85.8 m - under the bow part of the fender it is about 0.5 m wide: 21.33. Even for the drone, the space starts to become too narrow. We ascend one meter: 21.40 We move on the side fender towards the stern at a depth of 84.4 m: 22.28 The rupture opening has been formed exactly at the level of the car deck. … 34.56 Back next to the stern damage. 40.32 We are waiting for EVA-316 to follow us towards the stern 41.42 We move along the seabed towards the stern corner of the starboard side. There seems to be softer soil under the stern side of the hull and no deformations are visible: 45.45 ... 49.51 We reach under the stern corner at a depth of 76.4 m 52.53 We observe the stern corner and stern extension attachment. The hull is slightly dented, but there are no major damages.

Det är klart att styrbordssidan på djup 72/7 meter ovan lerbotten aldrig inspekteras av estniska EVA-316, som förflyttade sig samtidigt under inspektionen! Vilken är anledningen att inte inspektera skrovets styrbordssida?

Fourth dive  

We continue with Falcon ROV on the port side of the bow corner of the forecastle: 11.02.

Varför slösa tid på babordssidan??

Fifth dive

At the bow of deck 6 on the port side: 05.33 … 48.10 A rupture in the stern corner of deck 6.

Varför slösa tid på babordssidan??

Sixth dive  

Using a drone, we measure the location of damages on the starboard side of the hull (sic). ... The total area is 22 m – as much as it is possible to penetrate below the edge.

Varför slösa tid på en skada i överbyggnaden högt över vattenlinjen?? Och säga att skadan är i skrovet (hull)? 

Seventh dive

Using a drone, we check objects around the wreck: 00:54 ... 06.44 Ascent and end of recording  

Det verkar som Rolf Sörman som överlevde Estonia-sabotaget och var inbjuden av SHK J. Bäckstrand ombord på EVA 310 under en vecka aldrig hörde talas om dessa sju dykningar, dvs ROV filmningar!

oo0oo

M/S Estonia var en fylle-färja som 1994 seglade mellan Estland (Estonia på engelska) och Sverige. Hon sjönk som en sten 28 september 1994. Liknande har hänt en av mina färjor! Sabotage!

M/S Estonia var osjövärdig med falska certifikat och utan korrekt livräddningsutrustning och vattentäta skott i skrovet, när hon sänktes 1994, dvs oförsäkrad, men redarna övertygade norska SKULD P&I-klubb och ett svenskt ledande H&M sjöförsäkringsbolag, Sirius, Stockholm, Bermuda och vid Lloyd's of London, att så inte var fallet med resultat att redarna fick betalt med råge. Allt berodde på ett dolt konstruktionsfel! Faktiskt ganska vanligt sjöförsäkringsbedrägeri. Man bara hittar på vad som helst.

Visiret i överbyggnaden var felkonstruerat sedan 1980, meddelades det 1997, och trillade ljudlöst av efter ett, säger ett, enormt vågslag, 1994 som förr eller senare aldrig observerats, hörts och känts i Östersjön.

Hur det gick till har aldrig förklarats eller bevisats sedan 1994, inte heller varför färjan sjönk som en sten, när visiret hade trillat av och överbyggnaden vattenfylldes. Sedan skrev generaldirektör Ann-Louise Eqsborg, SHK, 1997 en 100% falsk slutrapport enligt uppdrag, dvs allt var lögn, och de som inte höll med henne råkade illa ut. Utom jag, som har tur att inte bo i skitlandet Sverige. Ann-Louise var rättschef vid Försvarsdepartementet när sabotaget/sänkningen ägde rum och satte genast igång och leder mörkläggningen sedan 1994.

Men nu diskuteras saken igen, t.ex. "Estonia var ett massmord" -

"trots uppgifter om sprängladdningar så häver inte KU åtalsimmunitet. Svenska riksdagen skyddar gärningspersonerna."

Rolf Sörman som överlevde förlisningen 1994 har nyligen augusti 2021 väl sammanfattat situationen.

Det var min artikel i DN Debatt 15 augusti 1996 som fick mig själv att bli riktigt förbannad. Jag ifrågasatte där JAIC/SHKs skröna om visiret och blev naturligtvis genast idiotförklarad i media i svensk ordning av ansvariga instanser. Sedan var det 'utrymmesbrist' i DN, etc. Men jag fick nya kontakter och information som resulterade i min bok på engelska, som utkom januari 1998. Jag har skrivit flera senare.

Jag hade under hösten 1997 visat manus till professor Anders Ulfvarsson, Chalmers Tekniska Högskola, och föreslagit att det kunde bli en doktorsavhandling om sjösäkerhet, men professorn trodde inte det var en bra idé.

Så jag tryckte boken själv i Monaco och sände ex #1 till SAS prins Rainier, som tackade per brev. Jag sände samma bok till alla Sveriges 350 riksdagsledamöter, varav bara 3 svarade. Jag sände boken till olika svenska tidningar men bara Finanstidningen reagerade, där redaktör Knut Carlquist ordnade en frukost på Operakällaren, där han och jag kunde presentera inför stor inbjuden publik kl. 07.30 en januari morgon uppgifter om en svensk mörkläggning av Estoniaolyckan.

Flera inblandade i mörkläggningen befann sig i publiken med resultat att media inte rapporterade nåt. Min vän Knut hade hoppats kunna, som E. Zola 100 år tidigare, publicera en 'J'accuse' artikel i Dreyfusstil, men det blev inte av. Knut skrev sedan mycket om Estonia och ordnade möten med mig och allmänheten, men en dag var han död. Knut skrev en bok om svenska kung Erik XIV som också dog plötsligt. Jag gillade Knut. Han var en riktig journalist.

Juli 2021 har SHK besiktigat lerbotten (?) kring vraket igen, mha svenska M/S Electra af Askö (se nedan). Samma SHK som förfalskade olycksutredningen 1994/7. Men utan dykare. Bara sonar. Jaha, mörkläggningen fortsätter efter 26 år.

14 juli 2021 var ett annat fartyg på platsen där M/S Estonia sjönk 1994!

En estnisk katamaran - SUBSURVEYOR VLT 089 - t.h. - anlände. Operatör? Ingen AIS! MMSI 276007770, Call sign ES3409.

Man sjösatte en ROV utan dykare. Vilka de var och vad de tänkte göra var oklart. SHK visste inte! De tog nya video filmer av vraket. Sikten var god! Man noterade att rampen var öppen! Och under ett par sekunder en spricka i den vita överbyggnaden. Men det var rent oprofessesionelt strunt alltsammans.

M/S Estonia sänktes 28 september 1994 och utgör 2022 ett irritationsmoment i relationerna Estland/Sverige efter att ett norskt TV-program 2020 publicerat animationer (?) av sprickor (!) i vrakets skrov och överbyggnad på havsbotten som inte borde existera.

Fig. 31 - M/S SUBSURVEYOR VLT 089

En spricka är i styrbordssidan vid däck #2 över vattenlinjen (t.h.). Den kunde aldrig ha sänkt M/S Estonia.

Estland blev självständigt 1991 efter att ha varit del av Sovjetunionen sedan 1940. Mellan 1919 och 1940 var Estland självständigt men snart styrt av en diktator Konstantin Päts, som uppmuntrade spritsmuggling till Sverige, mm. Före 1919 var Estland en rysk provins, där esterna i stort sett var livegna. Efter 1991 blev Estland känt i Sverige för billig sprit och bordeller som diskriminerade rysktalande personer som flyttat dit under sovjettiden. Som de flesta ex-sovjetiska randstater var Estland ingen demokrati 1994 utan helt enkelt rätt korrupt kontrollerat av estniska särintressen som antingen gillade eller hatade Ryssland.

Fig. 32 - Norsk animation av Estonias styrbordssida med en spricka i den vita överbyggnaden över vattenlinjen. Kanske sprickan uppstod när Estonia krängde, pga sabotaget/läckage/vatten i skrovet och last som tippade mot insidan och spräckte överbyggnaden


Estlands underrättelsetjänst, Välisluureamet, VäAm, grundades 1992. Det är en kopia av den ryska, militära motsvarigheten som använder samma metoder, dvs spionage. Svenska Must samarbetar med VäAm.

Estlands säkerhetstjänst, Kaitsepolitseiamet, KaPo, grundades 1991 och är en kopia av sin ryska motsvarighet, FSB, (och amerikanska CIA) som tydligen mördar folk på beställning, dvs begår politiska mord, när det behövs! Svenska SäPo samarbetar med KaPo. Tänka sig! Politiska mord!

VäAm och KaPo fick fullt upp att göra när M/S Estonia sänktes, vilket varken civila, tekniska olycksutredare eller media i Sverige och Estland rapporterar sedan 1994!

Fyllefärjan M/S Estonia seglade med falska certifikat hela tiden, etc.

Gamla, falska nyheter

Det är litet 1963 över det hela! Eller varför inte 911 2001? Eller atombomber 1945! Falska uppgifter sprids mha media som vanligt folk tror på.

John F Kennedy, JFK, var en ung amerikansk president med en ännu yngre fru 1961/3 som enligt uppgift sköts ihjäl i Dallas, Texas, USA, 22 november 1963. Frun satt bredvid i bilen. Vad kan 1963 ha med Estonia 1994 att göra?

Brottsutredningarna är identiska. Och folk tror på vad det tillsägs tro på, dvs falska nyheter - Fake News - spridda av media och CIA.

JFK hade knappast svalnat i sin kista 1963 innan myndigheter av olika slag, inkl. CIA, meddelade att en herr L H Oswald, LHO, hade skjutit JFK från ett bakhåll gömd i toppen på ett lagerhus nedanför vilket JFK åkte förbi i en öppen bil och vinkade till allmogen. JFKs livvakt hade glömt att kontrollera omgivningen, sägs det.

Tidschemat för JFKs död

LHO hade enligt egen uppgift ätit lunch kl. 12.15/30bottenvåningen i sin arbetsplats (ett boklager), enligt andra uppgifter skjutit kl. 12.28 gömd i 5e eller 6e våningen i samma lagerbyggnad utan skiljeväggar (han hade gömt sig bakom lådor med böcker), sedan enligt egen uppgift åkt hem på något vis och bytt kläder runt kl. 13.00 ett par mile från jobbet, för att sedan skjuta (!) med fyra skott en polis Tippit kl. 13.15 på gatan 0.86 mile från sitt hem, för att sedan gå på bio i närheten. Hur LHO utan bil lyckades förflytta sig mellan kl. 12.28 och 13.15 är oklart. Det mesta var och är oklart, men flera saker är säkra! Vittnen (!) hade sett LHO högt upp lagerbyggnaden, sett honom hoppa av en buss för att ta en taxi på hemvägen. Hyresvärden hade sett honom komma och gå och folk hade sett honom skjuta Tippit och sett honom smita in på bion utan att betala.

LHO arresterades senare samma dag efter att ha plankat in på bion. En god medborgare hade nämligen noterat att LHO smet in kl. 13.40 utan att betala - planka. 14 poliser i fyra polisbilar kallades in! Tänka sig! Bioföreställningen stoppades, ljuset tändes och polisen som anlänt kl. 13.50 arresterade LHO. Händer varje dag i Dallas biografer. Folk (en dubbelmördare?) går hem tidigt från jobbet, plankar in på bio och polisen anländer, föreställningen stoppas och en dubbel mördare arresteras!

LHO fördes till Dallas polishögkvarter och förhördes under 48 timmar (sägs det - inga protokoll fördes men polisen intervjuades senare) och LHO medgav att han arbetade i huset utanför vilket JFK sköts, att han åkt hem efter attentatet och bytt kläder och gått på bio, att han inte betalt biobiljetten, dvs plankat men inte skjutit någon någonstans.

En massa folk - vittnen -hade emellertid sett LHO skjuta både och Tippitt utan att ingripa! Det fanns ju vittnen och bevis! Kanske! Men där hos polisen kunde LHO inte stanna. Han måste transporteras till ett annat ställle och betala biobiljetten. Och på väg ut ur polishusets säkra källare sköts LHO ner, dvs mördades, av en annan vän, herr Ruby, av ordning, dvs mafian (CIA, FBI, de hemliga krafterna??) Hur Ruby kom in i källaren är oklart. Alternativt sköts inte heller LHO. Det var ett teatermord! A la Palme 1986!

Men innan dess hade herr LHO meddelat närvarande media att han bara var en syndabock. Syndabock? Precis som Estonias visir 1994. Någon att skylla på!

LHO begravdes (fast han levde), och Estonias visir bärgades, fast resten av Estonia på lerbotten skulle begravas under sten och betong och, när det inte gick, pga en massa lera, skulle undersökning av skrovet förbjudas i all framtid. Gravfrid.

OK, Dallaspolisen hittade ett gevär på 6e våningen, där LHO jobbade som LHO skulle ha köpt, bla, bla, bla, och slutsatsen var att LHO hade skjutit och glömt geväret! Och det fanns ju som sagt vittnen. Saken diskuteras 58 år senare och de flesta amerikaner tror LHO mördade JFK. Men inte plankar en presidentmördare in på bio efter att ha kallblodigt mördat JFK en timme tidigare. Litet ordning måste det vara. Nej! Folk bara glömmer rubb och stubb. 911 2001! Det var arabiska terrorister!! Enklast så!

LHOs mamma hävdade från första dagen att hennes son arbetade för CIA och infiltrerade terroristgrupper som mördar folk. Tänk så rätt hon hade. LHO hade manipulerats att jobba i Dallas även om han normalt bodde i Fort Worth fem mil bort.

Estonia? Nej, inga terrorister. Inget sabotage! Bara ett gammalt konstruktionsfel och dum, döv kapten och besättning som inte observerade orkanen de körde in i med högsta toppfart. De var försenade. Som Olof Palme 1986 som tog T-bana till bion och vandrade hem i snösörjan för att mörklägga sin egen död!!!

2019/20 har journalister (sic) hittat och filmat skador i Estonias skrov.

1994 hade svenska statsministern Qarl Bildt sagt att visiret i överbyggnaden mellan däck #2 och #4 hade trillat av i stormen (och fyllan), pga en vågsmäll och orsakat hela olyckan och sänkt färjan. Det upprepar han 2021:

"Självfallet klokt att låta experter värdera all ny information kring Estonia. Men obestritt att hon sjönk efter att ha gått i för hög fart i extrem sjö och bogvisiret slets av vilket vattenfyllde fartyget. Kolliderade hon samtidigt med en ubåt? Jag tvivlar - låt experter granska."

Basta! Fast visiret satt ju kvar på vraket i leran på havsbotten. Det visste ju Qalle. Vad göra? Jo, i ren Oswald 1963 stil, så sprängde svenska flottans röjdykare loss visiret från vraket, osv, osv, på uppdrag av Qarl B, Sveriges regering, I. Qarlson & Qo. En mindre sjömina placerades i glipan mellan visir och förpiksdäck #2 och ... BOOM ... visiret trillade av. Visirets bottenplåt skrynklades ihop och förpiksdäcket deformerades. Rampen bucklades!

Jag kände Calle sedan 1960-talet då vi bodde på Östermalm och vi var aktiva i Sveriges konservativa studentföreningar. Toppen på min karriär var riksdagskandidat (h) i Göteborg 1970 dit jag flyttat 1965, där jag inte blev invald till Riksdagen 1970. Sedan lämnade jag Sverige för intressantare arbeten i Europa, Asien och Afrika. Jag var aldrig imponerad av Calle. Han bara anpassade sig för sin egen nytta och karriär med alla medel.

Det var svenska försvarsministern Anders Björcq som beordrade flottan att spränga loss visiret efter att hans rättschef Ann-Louise Eqsborg godkänt att det var lagligt (!) på något sätt.

Det var samma Ann-Louise Eqsborg som tre år och tre månader senare skrev och presenterade en helt lögnaktig slutrapport om olyckan och dess utredningar, där allt väsentligt var påhittat. Det finns inga bevis för hennes uppgifter om ett avslaget visir och sjunkning med vatten i överbyggnaden i slutrapporten! Jag har ju följt ärendet sedan starten 1994 och presenterar resultatet på min hemsida. Idag vet jag att det var ett massmord! Som mörklades! Av Ann-Louise Eksborg och Carl Bildt! M.fl.

Olyckan orsakades tydligen av ett vågslag eller en vågsmäll.

Vågslag/smäll

Ett vågslag (wave impact) mot färjors förskepp i storm och i för hög fart är som om en solid kanonkula eller ett släggslag träffat skeppet. PANG! Öronbedövande! Hela fartyget skakar och vibrerar ett tag. De som sover ombord vaknar och de som står upp kastas omlull. Och styrman på bryggan måste sänka farten. Smällen beror faktiskt på vanlig luft (!) som stängs inne mellan vågens och skeppets ytor och som komprimeras till högt tryck tills det exploderar och vattnet stänkar och sprutar åt alla håll. Skrovplåtar deformeras elastiskt pga trycket och skakar sedan hela skutan. Lätt att testa i fullskala! 'Experter' som uppger att 'wave impacts' är något annat och kan slå sönder (!) visirlås av stål och lyfta (!!) bort hela visir ljuger helt enkelt. Chalmers Tekniska Högskola är full med sådana experter! Det behövs ingen vakthavande matros som gàr runt för att notera vågslag mot fören. Alla ombord noterar dem! Vakthavande befäl saktar omedelbart in. Det visste inte JAIC när de förfalskade alla vittnesmàl och uppgifter att vågor slagit bort visiret

Wave impacts (vågslag) har studerats sedan länge. Jag har själv gjort det hos Webb Institute, L.I., USA och Lloyds Register, London:

"Hydrodynamic impact loading cannot be modeled as a quasi-static phenomenon as wave bending. It is an impulse phenomenon involving extreme pressures acting over a body surface during very short time periods relative to the natural rate of response of the structure. It is the lack of understanding with regard to the chain of events occurring during the impulse time that presents the greatest problem. …

The dynamic response of structure to extreme hydrodynamic loadings is a highly transient and non-linear process. …

To fully describe the impact force on the bow flare and the resulting structural response, a number of variables (entrapped air, hydro-elastic interaction and non-linear free surface mechanics) must be correctly taken into account. In addition a three-dimensional solution to the fully non-linear boundary value problem has not yet been found. ...

Prudent ship masters normally reduce the speed of a ship to avoid slamming." … etc, etc.

Källa - http://www.shipstructure.org/pdf/385.pdf

Rapporten nämner ej att en enda wave impact ses, hörs och känns av alla ombord. Folk som står upp kastas omkull, osv. Man måste sakta in. Enkelt att konfirmera i verkligheten. Bara öka farten i storm tills det smäller.

Enligt JAICs slutrapport Supplement no. 408 - Numerical predictions of wave loads on the bow visor - (December 1995) är vågslag ljudlösa som varken ses, hörs eller känns.

Det finns inga mekaniska skador, bucklor, plastiska deformationer, sprickor, kontakter med andra objekt, etc på visiret som kan ha orsakats av vågsmällar. Däremot finns det skador av annan typ på visiret som antyder att det helt enkelt sprängdes loss från förskeppet under vatten på havsbotten efter sjunkning, mha dynamit, dvs att själva stålets struktur ändrats vid hög temperatur. Dessa skador har censurerats av de svenska haveriutredarna 1994/7. Enligt min uppfattning sprängdes visiret loss från vraket av svenska flottans röjdykare i början av oktober 1994. Det är bara att titta på visiret.

I Oswalds fall var allt på uppdrag av CIA, FBI och de hemliga krafterna och i Sverige var det samma sak, dvs på uppdrag Ann-Louise Eksborg. För se upp!

ooOoo

Som alla vet sjönk/sänktes fyllefärjan Estonia 28 september 1994 och >1 000 dog.

Samma dag meddelade Sveriges statsminister Qarl Bildt att visiret hade trillat av, etc.

Kom ihåg Oswald 1963! Folket behöver snabbt en syndabock! Jag visste inte då 1994 att samma dag eller dagen efter anlände 10-12 ester från Estonias besättning till Huddinge sjukhus utanför Stockholm för behandling för att redan eller sedan ha registreras som drunknade!?!?

Tidschemat för Estonias undergång

Estonia var i perfekt skick när hon lämnade Tallinn för sin sista resa, enligt Ann-Louise Eqsborgs och JAICs uppgifter. Rampen och visiret i överbyggnaden var stängda och låsta! Alla uppgifter om att militär last under estniska presidentens livvakts kontroll lastades sist är obekräftade, även om många i livvakten ombord dog.

Kl. 01.15, med fart 14-15 knop, kurs västerut mot Sverige slog ett enormt vågslag loss visiret som drog ut rampen, så att vatten kunde lastas på #2 bildäck i överbyggnaden >2 m över vattenlinjen. Ingen noterade det! Visiret sjönk till botten.

Kl. 01.22/8 sändes ett mayday via en handburen VHF. Färjan hade snabbt 90° slagsida. Efter att ha tappat visiret hade färjan saktat in och girat 180° österut, medan havsvatten lastades på däck #2 i överbyggnaden. Färjan fick hela tiden ökande slagsida och kl. 01.30 flöt Estonia uppochned med några överlevande sittande på botten. Alla andra överlevande hade hoppat i sjön eller i flottar. Resten hade drunknat. Sedan drev Estonia oförklarligt med hög fart österut och sjönk (!) plötsligt (lika oförklarligt) kl. 01.50 en sjömil öster om visiret.

Själv skötte jag fem liknande färjor i Egypten (Röda havet och Medelhavet) och vi studerade olyckan och konstaterade att orsaken var omöjlig. Visir i överbyggnader trilllar inte av ljudlöst! Och färjor sjunker inte om ett bogvisir i överbyggnaden ovanpå ett vattentätt bildäck #2 trillar av och sedan flyter och skrapar mot skrovet enligt överlevandes förfalskade vittnesmål!

Av en slump träffade jag den svenska chefsutredaren av olyckan Börje Stenström från Statens HaveriKommission, SHK, i slutet av oktober 1994. Vi satt i samma expertgrupp hos IMO, London, att förbättra skydd mot oljespill till havs från oljetankers sedan 1992. Jag arbetade ju för en av världens största oljetankerredare och hade ombetts att hjälpa IMO. Fast vi hade färjor i Röda havet också! Vi transporterade pilgrimmer till Mecca och saudiska prinsessor till Cairos nöjeskvarter.

Jag meddelade Stenström varför visir inte trillar av färjor som sedan sjunker. Stenström bleknade och meddelade mig: "Lille Anders, du vet inte vad det handlar om". Det visste jag inte då, 1994, men idag, 2022, vet jag bättre. Stenström deltog i en rent kriminell konspiration att mörklägga Estoniaolyckan med 100% lögner om ett avslaget visir, mm! På uppdrag av Qarl Bildt! Det är ingen konspirationsteori. Det är ett faktum! Visiret sprängdes loss på havsbotten från vraket. M/S Estonia sänktes pga sabotage!

Jag träffade och korresponderade med Stenström regelbundet t.o.m. oktober 1996, då han sade upp bekantskapen med mig. 15 augusti 1996 hade jag nämligen i DN Debatt beskrivit varför visir inte trillar av färjor, mm, och blivit hätskt idiotförklarad via TT av Stenström & Co. Det var min mamma som bad mig skriva artikeln under min semester.

Min artikel kom in pga ett litet misstag.

Censuren hos DN var på sommarsemester. DN (och GöteborgsPosten) kan fortfarande, 2022, inte rapportera mina uppgifter att Estonia sänktes och att svenska myndigheter systematiskt mörklägger sabotaget och eliminerar folk som vet för mycket, för att inte tala om Chalmers vetenskapliga skeppsforskningsfusk i sammanhanget. Eller riktiga nyheter om Estonia.  Jag är portförbjuden hos DN sedan 1996 pga utrymmesbrist och DNs chefredaktör Peter Wolodarski vill inte diskutera saken 2022.

Tidsschemat för Olof Palmes död

På tal om tidsscheman - får mig att tänka på ett annat ouppklarat brott där offret ligger i 10 minuter med näsan i snön. Tillbaka till Estonia ...

Folk dör (politiska mord?) - först Simo Aarnio (han filmade visiret vid vraket)

2 oktober 1994 befann sig Simo Aarnio, byråchef på finska sjöfartsverket, ombord på det finska fartyget 'Halli' som just hade sänt ner en undervattenskamera, ROV, för att filma och titta på Estoniavraket och visiret, som hade lokaliserats 30 september. Filmerna från 2 oktober 1994 finns fortfarande i Finland. Kl. 13.52.56 filmade man det skadade däck #4 och frontskottet babord och även visiret som fortfarande var på plats. Herr Aarnio var den person som i Åbo 28 september 1994 hade intervjuat överlevande maskinbesättningsmän från Estonia, som meddelat att färjan var läck innan slagsidan uppstod, etc! Han intervjuades av Der Spiegel journalisten, tyskan Jutta Rabe och hennes finska pojkvän som var på plats. Stackars Simo Aarnio avled plötsligt januari 1996 eftersom han visste att Estoniavrakets skrov var läck och att visiret satt kvar på vraket på havsbotten 2 oktober 1994, när han filmade det, etc. En sådan person var inte att lita på ... Kommissionen meddelade istället att man inte funnit visiret alls !!! Kommissionen ljög och vilseledde från första dagen.

Sedan dör Stenström

I februari 1997 fick jag veta att Stenström plötsligt avlidit (mord eller självmord?). Litet Oswald över det hela. Eller varför inte Stasi/DDR?

Hans chef Olof Forssberg passade samtidigt på att anmäla sig själv (!?) för tjänstefel och avgick och ersattes av Ann-Louise Eksborg!

Min korrespondens med SHK/Stenström&Co varken diariefördes eller besvarades av SHK. December 1997 publicerades en s.k. slutrapport om Estoniaolyckan. Alla uppgifter där är förfalskade uppfinningar att skydda mörkläggning av ett brott. Färjan sänktes ju, pga sabotage och visiret sprängdes loss under vatten av svenska Försvarsmakten (flottan och Räddningsverket) efter sjunkningen. Inte ett ord om mina uppgifter.

10-12 estniska besättningsmedlemmar som registerades ha överlevt försvann sedan plötsligt efter behandling på Huddinge sjukhus utanför Stockholm. Jag har skrivit böcker om det.

Sveriges f.d. vice statsminister Odd Engström , som kände till Estonia ärendet (och Palme ärendet) avgick ur svenska regeringen redan 1993 och min bror Johan Björkman finansmannen, anställde honom som rådgivare på ett känt börsnoterat företag. Det var ju bra med regeringskontakter. Engström meddelade sedan en journalist att han visste allt om Estonia 1994 (och Palmemordet 1986) och en intervju skulle göras. Hot stuff! Scoop! Säpo/Stasi/DDR?

Och sedan dog Engström plötsligt

Dagarna innan mötet 1998 hittades Engström död på en parkbänk i Stockholm. Eller han dog hemma i Saltsjöbaden.

Sedan skulle Chalmers Tekniska Högskola förklara sjunkförloppet 2006/8 med flera plötsliga dödsfall eller avhopp som följd!

Den 31 januari 2007 ringde jag min bror finansmannen (det var hans namnsdag (Iwar)) och meddelade att jag tänkte pensionera mig. Så bra sa Johan. Han skulle också pensionera sig. Men eftersom Johan visste mycket om Estonia och Palme skulle han, som hobby, publicera det, mha veckotidningen Fokus, som han startat ett par år tidigare. Och Johan ville ha hjälp av mig när det gällde Estonia.

Johan blev inte gammal efter det!

Sedan dör Björkman

Två veckor senare hittades Johan Björkman död i en snödriva utanför sin stuga utanför Stockholm efter att ha betalt en taxi dit. Han var i Stockholm att hjälpa vår mamma deklarera.

2005/8 utförde Chalmers Tekniska Högskola modellprov att förklara Estonias sjunkförlopp under Claes Källströms och SSPAs ledning. Modellen kapsejsade efter att ha tappat visiret men flöt upp och ned! Men efter ett tag sjönk modellen mystiskt. Källström hade installerat en fjärrstyrd ventil i skrovet som släppte ut luft. Rent fusk!

Sedan dör Källström.

Jag kontaktade Källström om det. Litet senare meddelade SSPA att han plötsligt avlidit. Säpo/Stasi/DDR?

The Independent Fact Group (IFG), Stockholm, undersökte olyckan under Björn Stenbergs ledning sedan 1998. Björn var anhörig och hade förlorat en bror och en brorson när Estonia sänktes. Jag hjälpte Björn under många år.

Sedan dör Stenberg

IFG publicerade flera rapporter, kontoret utsattes för inbrott och en dag 2008 var Stenberg plötsligt död. IFG lades ner. Säpo/Stasi/DDR?

Men 27 December 2020 - Ny rapport om Estonias visir . IFG har återuppstått!

Finanstidningen, Stockholm, och dess kulturredaktör Knut Carlquist undersökte olyckan, mha mig och mina böcker. Jag var Knuts källa. Carlquist skrev många artiklar om Estonia och de personer som skötte ärendet /mörkläggningen i regeringen. De hade oturen att sitta med Svarte Petter enligt Knut!

Och sedan dör Carlquist

Efter ett tag var även Carlquist plötsligt död 2010 och Finanstidningen lades ned.

Min andra, yngre bror, Per Björkman, Johans advokat, rådde mig att sluta skriva om Estonia. Det gjorde jag ju inte. Sjösäkerhet är mitt jobb. Istället bröt sig en galning in i min bostad en söndag där jag låg och sov efter lunch. Som tur var vaknade jag och lyckades stoppa personen i ett hörn. Han hade gått fel, ljög han! Och sedan hoppade han på mig. Det skulle han inte ha gjort. Jag sparkade honom i skrevet och ut hur huset. Obehagligt. Tur att jag var i form. I princip hade jag kunnat slå ihjäl personen.

Litet senare blev min bror Per påkörd i Stockholm en vinternatt av en smitare. Per är sedan dess invalidiserad och ogillar mig som inte följer hans råd. Jag har naturligtvis försökt polisanmäla det, men svenska polisen vill inte ta emot anmälan (inte ens uppge sitt namn). Säpo/Stasi/DDR?

2019 filmades vraket på avstånd på havsbotten av en norsk dykrobot enligt nedan bild/annimation. Babordssidan 55 meter under havsytan lyses upp av en annan norsk dykrobot med strålkastare. Vi ser toppen av ett vitt däckshus med fönster över däck #4 och en vit överbyggnad mellan däck # 2&4. Under däck #2 (bildäcket) är skrovet som färjan flöt på under vattenlinjen som knappast ses. Vraket ligger över lerbotten på 75 meters djup och skrovets styrbordssida är lätt åtkomligt. Bara styrbords däckshus är nertryckt i leran. Avståndet mellen vattenlinje och däck #2 är ~2.0 meter.

Fig. 33 - ROV dykrobot

Fig. 34 - Vrakets för pekar österut och vrakets babordssida är uppåt. Styrbordssidan av däckshuset och överbyggnaden är nertryckt i leran. Skrovets styrbordssida är över lerbotten men måste besiktiga underifrån

De norska filmarna sände ner lina till fören för att veta var man var och filmade sedan akterut ... man bara en tredjedel av vrakets förskepp. Det var allt! Filmarna har aldrig kontaktat mig om skrovskadorna vid saunan förut eller generatorrummet akterut.

Det var ju hur enkelt som helst att filma skrovet. Men det gjorde man inte! Man filmade babords vita överbyggnad.

Estoniaärendet rullar därför 2020 vidare efter det norska reportaget på TV om skrovskador vid och under däck #2 styrbords sida utan att nämna mina gamla uppgifter (sedan 1996) om alla andra skador.

Man har tydligen hittat sprickor i Estoniaskrovet! Enligt uppgift användes en dykrobot (ROV) tre eller fyra gånger som filmade delar av styrbords och babordssidorna under 20 minuter varje gång. En spricka i plåtsidan lokaliserades någonstans ganska oprofessionellt. En ordentlig undersökning av vrakets skrov var det inte tal om! Varför? Varför filmade man inte hela sprickan förut? Bara en spricka ... någonstans? Svar! BIZ som vanligt. De kunde inte visa sprängskadorna vid saunan! Eller vid generatorrummet akterut.

Som 1978. En amerikansk kongresskommitté som kontrollerade gamla uppgifter fann då att skjutits av minst två terrorister = en konspiration. Oswald var inte ensam, om det ens var han som sköt. sköts både framifrån och bakifrån i ett kulregn. Herr Ruby (som dött i fängelse 1969) hade skjutit fel person. Och varför betalade denne inte biobiljetten efter att ha mördat folk? Men det spelar ingen roll. Det stora amerikanska folket tror att Oswald sköt 1963.

Här är ett bra TV-reportage om Estonia som jag deltar i som aldrig sänts i svensk, finsk och estnisk TV. Jag förklarar i programmet vad som händer, när man lastar vatten i överbyggnaden, mm. Programmet sågs av millioner tittare.

Det blev två nya frågor i Sverige hösten 2020 efter det norska Estonia reportaget!

1. Skall nya uppgifter om sjöolyckan utredas?

Jörgen Zachau, Statens Haverikommission, SHK, skall besvara den första frågan! Kanske. Enligt svensk lag skall nya uppgifter som ändrar tidigare slutsatser utredas. IMO resolutionerna A.637(16) och A.849 (20) gäller som estnisk, finsk och svensk lag. Men Jörgen behöver tid att bekräfta. Vi får se. 1 december 2020 ringde Jörgen mig och undrade vad han skulle göra. Jag svarade:

Tack för telefonsamtal igår att det är du som handar uppdraget från regeringen att utreda vad som skall göras med anledning av nya uppgifter om sprickor och skador i Estonias styrbordssida. Som bekant har jag ju diskuterat skrovläckage där under vattenlinjen med SHK (Börje Stenström & Co) sedan oktober 1994 och beskriver det på min webbsida sedan 1998.

Jag är glad att höra att du har orginalbanden från filmning av skrovet 1994 både med ROV och dykare. Om jag fattar rätt dök och filmade svenska Försvarsmakten/Räddningsverket vraket redan oktober 1994, följt av finska kustbevakningens filmning också i oktober med ROV av vraket och visiret (!) litet senare och avslutningsvis Sjöfartsverkets/Polisens/SHKs dykning början december 1994. Det finns också filmer av vraket när olja och bränsle pumpades ur.

Jag antar att sprängskadorna i skrovet är synliga på dessa filmer. De är ju enkla att lokalisera. Jämför bara dina orginal filmer med de redigerade och suddiga filmer som SHK har visat och sålt till allmänheten senare. Alla skrovskador under vattenlinjen redigerades bort av SHK! Notera också att visiret filmades på vraket innan det senare uppgavs hittat en sjömil västerut.

Efter att du bekräftat att skrovet under vattenlinjen är skadat, så måste naturligtvis hela haveriutredningen göras om från början enligt svensk lag och IMOs regler och bestämmelser.

Anledningen till alla manipulationer, inkl. ett oförklarat sjunkförlopp, är naturligtvis att färjan sänktes, pga sabotage, och att SHK tvingades deltaga i mörkläggningen enligt uppdrag regeringen, som hjälpte Estlands president. Det brottet är troligvis preskriberat. Men det finns ju en rad andra besynnerligheter, t.ex. odöda besättningspersoner och Börje Stenströms död februari 1997.

Det är ganska enkelt att besiktiga Estonias skrov eftersom det ligger helt över lerbotten - se bilden t.h. Styrbordssidan är närmast men över lerbotten. Men det behövs dykare. En ROV kan lätt filma allt och det är minst sagt märkligt att Henrik Evertsson & Co inte gjorde det sommaren 2019 utan sedan bara visade snuttar av skrovet/sprickor i programmet som sändes 2020.

Personligen misstänker jag 0.4 m² sprängskador vid maskinrummet akterut och saunan förut mellan däck #0 och 1 - sabotage - som orsakade läckagen. Om det är skrovskador, pga kollision med, t.ex, en ubåt är de mycket större. Ett ubåtsskrov är 20 ggr starkare än en färjas och river upp färjan som en konservburk i kollision.

Redan 12 januari 1996 hade man bestämt att täcka över vraket med sten och betong att hindra en korrekt besiktning. 100.000-tals ton material hamnade dock 100-tals meter vid sidan om.

Den 16 december 2020 fick jag veta att Jörgen Zachau hade överlämnat Svarte Petter till chefen John Ahlberk (länken har plockats bort) som meddelade att SHK skulle göra något men inte det jag rekommenderade ovan. SHK har enligt Ahlberk aldrig utrett olyckan, det var JAIC som gjorde det 1994/7 med hjälp av folk från SHK och konstaterade att visiret hade trillat av och att skrovet var intakt/oskadat. Nu skall John Ahlberk & Co sätta sig in i fallet. Besked vad som kan göras kanske kommer sommaren 2022.

Fig. 34 - Estonias skrov (blått) är lätt åtkomligt ovan lerbotten, fast det är knepigt att filma styrbordssidan strax ovan lerbotten. Bara den vita överbyggnadens styrbordssida är nertryckt i leran

En grupp Estonia-överlevare anklagade 18 februari 2021
Haverikommissionens utredare Jörgen Zachau för jäv. Gruppen kräver att han byts ut. Men Jonas Bäckstrand, Haverikommissionens vicechef, har med Svarte Petter i hand bedömt att Zachau inte är jävig, eftersom han inte hade en anställning på Sjöfartsverket under tiden man hanterade Estonia-frågorna där, säger Jonas till media. Vem som skall utreda något kommer att utredas någon gång men media kan inte rapportera det. Sveriges inrikesminister Mikael Damberg vill inte lägga sig i ärendet (dvs inte vill ha Svarte Petter).

18-26 maj 2021 hände det emellertid saker.

Statens Haverikommisson, SHK, i Stockholm skall, efter att/om Gravfridslagen ändras av Estlands, Finlands och Sveriges parlament att tillåta undervattensverksamhet vid vraket fom 1 juli 2021, att utreda förlisningen (!!!) igen under sommaren 2021 med att undersöka havslerbotten (!) kring vraket efter spår av sabotaget. Avsikten är att genomföra en förstudie vid olycksplatsen. Den kommer främst att inriktas på att undersöka bottenförhållandena (!) och vara en förberedelse för senare detaljundersökningar av sprickorna i skrovet. Sprickor i stålskrov kan enbart studeras med en stark ficklampa och med "close-up inspection" och förstoringsglas av en erfaren inspektör som vet var och vad som skall inspekteras efter att området rengjorts, etc.

Med förstudien vid olycksplatsen samarbetar SHK med experter på mark- och havsbottenförhållanden från Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut och Stockholms universitet. Ett forskningsfartyg från Stockholms universitet, Electra af Askö, kommer att genomföra själva undersökningen medan en estnisk isbrytare, EVA 316, kommer att användas som ledningsfartyg till ett pris av €1.6M.

Vi andra vet ju att Sverige var helt under isen för 100 000 år sedan och att Östersjöns botten är slam och lera från den tiden.

Med utgångspunkt i de resultat som förstudien ger kommer en upphandling att genomföras av SHK för en större undervattensoperation som bl.a. innefattar att kameror ska användas för att med en teknik som kallas fotogrammetri dokumentera vrakets skrov på ett sådant sätt att en tredimensionell bild med hög upplösning skapas. Det är just nu sannolikt att denna större undersökning kan ske under våren 2022. Inga dykare skall användas.

Det är allt! För att utreda förlisningen (!!!) skall enbart vrakets undervattensskrov dokumenteras ... utan dykare! Det är ju lättare att sända ner dykare med ROV och filma sprängskadorna, MEN det skall inte göras.

Skrovytan är cirka 4 400 m² och består av cirka 300 ihopsvetsade stålplåtar. Alla dessa plåtar måste kontrolleras noga och märkas var de börjar och slutar. De sprängskador jag antar orsakade läckagen (förut vid saunan styrbords sida och akterut vid maskinrummen) som sänkte Estonia är nog bara 0.63 x 0.63 m, dvs 0.4 m². Det är inte som att leta efter en nål i en höstack, men om mörkläggarna har varit nere och 'täckt över' eller 'reparerat' dessa skador (vilket inte skulle förvåna mig, pga av två andra SHK förfalskningar och politiska mord i samband med SHKs undersökningar) måste varje skrovplåt granskas noga av en instans som det går att lita på.

Förutom att svenska överlevande av olyckan har eller skall intervjuas igen >25 år senare av någon anledning, eftersom de aldrig intervjuades direkt efter olyckan

Men att kontrollera alla andra gamla felaktiga uppgifter som SHK och media meddelat?? Glöm det!

Jag har maj 2021 talat med Jonas Bäckstrand, Eva-Maria Olsson, Jörgen Zachau, Daniel Söderman och Björn Ramstedt på Statens Haverikommission, SHK, och enligt dem skall inget annat göras!

Man kan ju, som sagt, annars lätt sända en ROV med dykare och lokalisera sprickorna i skrovet och fastställa var de börjar och slutar.

Nej, det skall man inte!!! Fast vid lerbottenundersökning juli 2021 har man en ROV med sig! Vad skulle den användas till?

Är man intresserad av att tidigare uppgifter av SHK 1994/7 (slutrapporten) och Chalmers Tekniska Högskola 2005/8 (sjunkförloppsstudien) är falska? Nej, det är man inte heller!!!

Det är klart att SHKs personal idag fortsätter sin och Sveriges kriminella mörkläggning av olyckan som startade 28 september 1994. Det är ju hur lätt som helst.

 

Fig. 35 - ROV dykrobot

Jag anser idag följande som SHK bör göra 2022 för att utreda förlisningen 1994!

Estonia transporterade ex-sovjetisk militär utrustning på uppdrag av Estlands president och regering och utsattes för utpressning. Betala eller vi skadar Estonia var hotet! Estlands underrättelsetjänst och Estlands säkerhetstjänst var informerade. Eftersom man inte betalade skedde följande 28 september 1994 och delar av estniska presidentens livvakt ombord omkom, när färjan sjönk snabbt:

a) Kl. 00.40 exploderade en bomb i saunan - däck #0 - styrbord förut, som vattenfylldes, pga skrovläckaget. Vatten steg upp till däck #1 och strömmade akterut genom öppna, vattentäta dörrar i skotten och observerades av alla passagerare där, som evakuerade till däck #7. Explosionen hördes av andra passagerare ombord på däck #4/5. Den var ingen vågsmäll! Skadan i styrbordssidan mellan däck #0/1 har filmats med ROV 1994, men filmerna har klippts och redigerats. Det är bara att titta på dem igen.

b) Kl. 00.42 exploderade en andra bomb i maskinrummet eller förrådsrum - däck #0 - styrbord akterut, som vattenfylldes, pga läckaget. Det observerades av tre man i maskinbesättningen som startade länspumparna! De evakuerade sedan generatorrummet till däck #7 och varnade där alla sina kollegor som överlevde, men stängde inte de vattentäta dörrarna till närliggande utrymmen i skrovet. Explosionen hördes av andra passagerare ombord. Den var inte heller en vågsmäll! Skadan har filmats med ROV 1994, men filmerna har klippts och redigerats i omgångar. Läckaget akterut är anledning att Estonia sjönk helt med aktern först kl. 01.34, som de flesta överlevande noterade. Det är bara att titta på filmerna igen

c) Kl. 01.02 förlorade Estonia sin initialstabilitet, pga öppna vattentäta dörrar däck #1 och fritt vatten på däck #0/1 och stark slagsida uppstod som alla ombord noterade. Mera vatten läckte sedan in, så att slagsidan minskade, vilket tillät evakuering under tio minuter. Det gick att komma ut. Det hade inte varit möjligt med vatten på bildäck #2.

d) Kl. 01.34 sjönk Estonia med visiret på plats och landade på den mjuka lerbotten, vilket noterades av Finlands seismografiska institut i Helsingfors som en jordbävning till Mona Sahlins stora glädje. Osv.

Hade de vattentäta dörrarna i Estonias skrovskott varit stängda till sjöss, hade Estonia aldrig sjunkit. SHK vågar inte nämna detta enkla faktum sedan 1994, eftersom enligt SHK färjor flyter på visir. Varför många drunknade berodde på att Estonia saknade korrekt livräddningsutrustning vilket inte kunde meddelas 1994 och inte heller idag 2022. Estonia var ju bara byggd för kustnära fyllefart.

25 maj 2021 har SHK informerat mig:

SHK har vänt sig till de överlevande som vid tidpunkten för olyckan hade svenska personnummer och begärt att få intervjua dem. Intervjuerna är frivilliga. I dagsläget har vi intervjuat 16 personer av de 32 som tackat ja för intervju, totalt är 42 överlevande svenskar kvar i livet sen olyckan 1994.

Vissa har tackat nej till intervju pga. bl.a. ålder, andra har inte kontaktat oss alls trots flera uppmaningar och vi kommer inte att tvinga någon att delta även om vi sätter stort värde i att höra så många som möjligt. Vi har inte fått eller krävt förklaringar till varför vissa överlevande inte vill bli intervjuade.

När vi kommer till vilka som har intervjuats så kan jag inte lämna ut namnen på dem då alla har rätt att vara anonyma och skyddas av sekretess i 29 kap. 12 a § offentlighets- och sekretesslagen. För närvarande är intervjuuppgifterna ett arbetsmaterial så de faller inte under offentlighetsprincipen och lämnas således inte ut.

Alla anteckningar och ev. inspelningar gallras vid arkivering då en sammanfattning av intervjuerna skrivs i löptext i den kommande rapporten och vi publicerar inte vem som sagt vad och när.

När vi kommer till vad som står i slutrapporten från 1997 så kan jag inte uttala mig om det. Du (Anders Björkman) ifrågasätter om SHK vet vad en vågsmäll är och du kan vara trygg med att det vet de utredare som nu tittar på de nya uppgifterna. Alla är gamla erfarna sjömän som seglat många år i både när- och fjärrfart och jag kan garantera dig att alla har varit med om vågsmällar i fören och vet vilka krafter och påfrestningar dessa innebär för ett fartyg.

SHK intervjuar överlevande passagerare och besättningsmän som finns i Sverige och den Estniska haverikommissionen får intervjua sina medborgare.

Jag hoppas att jag kunnat besvara dina frågor även om jag inte kan lämna ut allt pga. sekretess.

Med vänlig hälsning/ Kind regards

Eva-Maria Olsson | Administratör | Avdelningen för Civil sjöfart, Spårbunden trafik, Vägtrafik och övriga olyckor | Administrator | Department of marine, rail and other incidents

Jag tvivlar på att SHKs utredare vet vad en vågsmäll är, så jag repeterar:

Ett vågslag/smäll (wave impact) mot färjors förskepp i storm och för hög fart är som om en kanonkula träffat skeppet. PANG! Öronbedövande! Hela fartyget skakar och vibrerar ett tag. De som sover ombord vaknar och de som står upp kastas omlull. Och styrman på bryggan måste sänka farten. Smällen beror på vanlig luft (!) som stängs inne mellan vågens och skeppets ytor och som komprimeras till högt tryck tills det exploderar och vattnet stänkar och sprutar åt alla håll. Skrovplåtar deformeras elastiskt pga trycket och skakar sedan hela skutan. Lätt att testa i fullskala! 'Experter' som uppger att 'wave impacts' är något annat och kan slå sönder visirlås och lyfta bort hela visir ljuger helt enkelt. Chalmers Tekniska Högskola är full med sådana experter! Det behövs ingen vakthavande matros som gàr runt för att notera vàgsmällar mot fören. Alla ombord noterar dem! Det visste inte JAIC när de förfalskade alla vittnesmàl och uppgifter att vàgor slagit bort visiret! 

Fig. 36 - Estonias visir efter bärgning från vrakplatsen. Bucklan i visiret anges orsakad av kontakt med ett vertikalt föremål - ett ubåtstorn eller akterfenan på en ubåt? Bucklan har definitivt ej orsakats när visiret trillade ner på färjans egna bulbstäv i fritt fall, som SHK uppger.

Visiret bucklades när Estonia kolliderade med en kaj i Nådendal, Finland, januari 1994.

Samma SHK utredare tror fortfarande att det oskadade visiret, vikt 70 ton, bucklades, när det trillade av och kontaktade bulben under vattnet i en kollision i fritt fall. Bucklan kan ses på visiret till vänster som finns på Muskö. Det är enkelt att visa att bucklan uppstod, när Estonia, vikt ~10 000 ton med ~5 knops fart körde rätt in i en kaj i Nådendal, Finland, med vertikala stålfendrar, januari 1994.

Men SHKs utredare (hållfasthetsexperter/sjökaptener??) tror att visir bucklas när de trillar av och träffar och faller på andra saker som, t.ex. bulben. Svenska media citerar gärna dessa tokstollar med resultat - Fake News!

Det skall bli intressant att läsa SHKs rapport om de nya uppgifterna när/om den blir tillgänglig. 2022?

 

2. Har brott begåtts i samband med Estonias förlisning?

Det är flera olika åklagare hos Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, Stockholm som skall utreda den frågan. De är Hélène Gestrin, Marie Lind Thomsen, Karolina Wieslander, Lise Tamm, mfl, som just nu skickar Svarte Petter imellan sig. 9 december 2020+ har jag talat med dem:

Hej, min anmälan handlar om mord och brott i Sverige efter att Estonia sjunkit i Östersjön 1994 och intresserade parter beslöt att mörklägga själva utredningen. Det är ett helt annat ärende.

Jag ber (er) diarieföra mitt ärende separat, etc. Jag rapporterar utvecklingen pà min hemsida.

Alltså, Estonia sjönk/sänktes 28 september 1994 under mystiska omständigheter. Samma dag meddelades att visiret hade trillat av bla, bla, bla.

Eftersom vi hade samma typ färjor undersökte jag uppgifterna. Klart att visiret inte hade trillat av, vilket jag informerade SHKs/JAICs expert Börje Stenström 30 oktober 1994. Börje blev helt konstig men jag träffade honom regelbundet tom oktober 1996 och meddelade honom samma sak. Estonia sänktes, varför mörklägger du? Resultat? Stenström avled plötsligt februari 1997. Jag antar han blev mördad. (Ni) bör utreda det! Andra jag känner och talat med har drabbats likadant.

Samma sak med Estonias besättning. 10-12 ester i bestättningen registrerades som överlevande, MEN efter en vecka på Huddinge sjukhus var de alla försvunna. Jag har talat med deras estniska anhöriga och överlevande arbetskollegor som alla anger de överlevde. Vissa anser att de kidnappades i Sverige och mördades, dvs brott mot mänskligheten. (Ni) bör utreda det!

Den s.k. haveriutreningen är lögn från A till Ö, dvs ett brott i sig själv. Det finns inga bevis för uppgifterna i utredningen och att de som undertecknade den verkligen gjorde det. Frågar man dem vet det inget eller säger att de har bara hjälpt till med detaljer som kanske verkar troliga.

Fruar åklagare kommer att publicera information på hemsidan https://www.aklagare.se/ när det finns sådan. Men det går inte att säga något om när så sker enligt dem. Min anmälan om brott mot mänskligheten i Stockholm har inget speciellt diarienummer utan ingår i ett annat ärende som finns i frågan och som har nummer AM-165481-20. Vi får se hur det slutar.

Hélène Gestrin har avgått eller bytt jobb. Karolina Wieslander har meddelat att hon avvaktar vad SHK har att säga om ... spår av sabotage i lerbotten runt vraket eller liknande i skrovet. Hon vill inte tala med mig. Men det var ju SHK (Ann-Louise Eksborg) som förfalskade slutrapporten 1997 om oskadat skrov, mm.

Karolina Wieslander vill inte heller direkt utreda mord i samband med Estonia utan vill avvakta en korrupt svensk myndighets (SHK) utredning av lerbotten kring vraket, etc. Det är ju rena skämtet. 

Uppdatering i överprövningsärende om förlisningen av fartyget Estonia

 Publicerad: 2021-09-13 11:40:20

Under sommaren har Statens haverikommission genomfört undersökningar vid fartyget (? - vraket!) Estonia. Polis och åklagare har efter det informerats om arbetet.

Statens haverikommission har inlett en preliminär bedömning i syfte att se om det finns anledning att revidera de slutsatser som drogs i haverikommissionens rapport från 1997. Som ett led i detta arbete har Statens haverikommission genomfört undersökningar vid Estonia under juli månad. Efter det hölls ett möte där Statens haverikommission informerade åklagare och polis om det arbete som skett under sommaren.

Vad SHK meddelade Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, Stockholm, i september 2021 är inte känt. Klart är väl att SHK aldrig kommer att medge att SHK 1997 presenterade en klart, 100% lögnaktig utredningsrapport.

Men Helene Gestrin var i farten 24 februari 2021! Hon meddelade:

"Till skillnad från tingsrätten så anser jag att Estonialagen är tillämplig i detta fall, oavsett om de åtalade personerna befunnit sig ombord på en svensk eller tysk båt. Lagen står inte i strid med folkrätten utan kan tillämpas mot svenskarna som fanns ombord", säger åklagaren Hélène Gestrin i ett pressmeddelande.

24 februari 2021 

Helene Gestrin

Kammaråklagare

Åklagarområde Syd-Öst | Linköpings åklagarkammare

Box 367 | 581 03 Linköping

Tel 010-562 58 06| Växel 010-562 70 00 www.aklagare.se"

Och enligt media 7 januari 2022 har hon överklagat beslutet elva månader senare, som nu skall behandlas av hovrätten i västra Sverige i Göteborg, när det finns tid för det.

Jag ringde henne om det. Enligt växeln var hon på semester och kan ej ringa tillbaka. Hennes åklagarkollegor Eva Memeck-Nordh och Anne Marie Green vet ej var hon finns. Mörkläggningen sedan 1994 fortsätter i vanlig stil. Nu 2022 är det Hélène Gestrin som sitter med Svarte Petter.

ooOoo 

SHK har haft många generaldirektörer som glömt att diarieföra uppgifter om Estonia som skall undersökas enligt lag:

Olof Forssberg (1 juli 1987-29 maj 1997), S-E Sigfridsson (tillförordnad GD 30 maj-8 juni 1997), Ann-Louise Eksborg (9 juni 1997-6 januari 2002), Lena Svenaeus (7 januari 2002-31 januari 2004), Carin Hellner (tillförordnad GD 1 februari 2004-31 maj 2004), Åsa Kastman Heuman (1 april 2004-17 april 2011) (en släkting till mig!), Hans Ytterberg (18 april 2011-30 april 2020 ) och John Ahlberk (1 maj 2020-). Den senare har kanske nyligen avgått och ersatts av Jonas Bäckstrand?

Alla är jurister utan tekniska erfarenheter av olycksutredningar men med förflutet i de svenska myndigheter som har intresse att fortsätta Forssbergs/Eksborgs mörkläggning sedan 1994.

 

 Jag har JO anmält ärendet.

Riksdagens ombudsmän (JO) har tagit emot min anmälan 2021-01-18 och den har fått diarienummer 447-2021.

Om man vill kontakta JO i ärendet via e-post är adressen justitieombudsmannen@jo.se. Det är bra om man i så fall uppger diarienumret.

Fruarna borde nog först ladda sina tjänstepistoler eftersom en eller flera (estniska?) mördare är på fri fot i Stockholm och dödar folk som vet för mycket om Estonia efter att hon sänktes.

Massor av folk sitter alltså med Svarte Petter idag. Vilken tur att jag inte bor i Sverige, där kunskap om Estonia innebär livsfara.

För dem som inte hänger med var det propaganda från Regeringskansliet 16.12.20. Två personer, Mikael Damberg, regeringen, och John Ahlberk, SHK, ljög som vanligt om Estonia olyckan 1994 och medias anonyma figurer ställde inga riktiga frågor som jag bett dem ställa enligt ovan. Mina uppgifter klipptes bort direkt. Fortsättning följer 2021/2. Fy fan vilket land! 

Den 25 januari 2021 var Hélène Gestrin (se ovan) i farten i Tingsrätten i Göteborg. Det gällde nu åtalet mot två svenskar som, mha en tysk båt, från utsidan 2019 filmat skrovskador på Estoniavraket, mha en undervattensrobot. Hélène Gestrin yrkade på villkorlig dom och böter för de båda åtalade. Friande dom meddelades 8 februari (se nedan). Domen har naturligtvis överklagats.

Min bror Per Björkman hade redan 2020-10-17 meddelat:

Det är bara svensk lag som förbjuder dykningar till vraket (men inte skyfflandet av tonvis med sten och betong på "graven"). Estland har inte infört något dykförbud. Det internationella gravfridsavtalet, som gäller på platsen, förbjuder inte dykningar utan endast att plocka upp kroppar och föremål. Evertsson och Andersson befann sig på en tyskflaggad båt (Tyskland har inte skrivit under gravfridsavtalet). De följde reglerna i gravfridsavtalet. Åklagaren Hélène Gestrin borde naturligtvis lägga ner åtalet. Det är pinsamt för Sverige som rättsstat. Menar Sverige verkligen att svensk lag gäller över internationell rätt?

Själv avvaktar jag besked om själva skrovskadorna skall utredas enligt svensk lag och om brott begåtts 1994 i samband med olyckan. Det är ju nu helt klart att svenska statsministrar (QB och IQ) och deras underhuggare helt enkelt ljög rätt upp och ned 1994 och senare om att Estonias skrov var oskadat när färjan sjönk för att dölja läckaget och sabotaget och allt annat.

All regeringskorrespondens i ärendet har hemligstämplas i 60 år! De flesta andra partiledare inbjöds till ett möte litet senare kring 1996 där IQ förklarade läget och allvaret och beordrade rättning i leden! Det gällde att rädda korrupta Estland och dess president! och regering Fy fan vilket land! Men eftersom Sveriges militära underrättelsetjänst (MUSK) och säkerhetspolis (SÄPO) har varit med om Estoniamörkläggningen sedan starten och eliminering av folk som visste för mycket är sannolikheten noll att sanningen någonsin kommer fram.

Den 28 januari 2021 meddelade mig fru Agneta Engberg, JO huvudregistrator via epost, att mitt JO-ärende om ej diarieförd anmälning om brott mot mänskligheten är avslutad och ett beslut hade expedierades till mig 2021-01-25.

Eftersom jag aldrig mottagit beslutet ringde jag Agneta +4687865124 som hänvisade till JO Per Lennerbrant som inte var tillgänglig, så jag fick tala med en fru Lovisa Cronstedt istället som föredragit ärendet för JO Per.

Lovisa meddelade mig att hon inte kontaktat Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, Stockholm, och deras fyra åklagare inkl. Wieslander/Gestrin som inte diariefört min anmälan där, och och inte heller undersökt varför, och inte heller kontaktat Huddinge sjukhus om 10-12 ester där 1994 som bara försvann efter en vecka eller Börje Stenströms familj och hans mystiska död 1997 och om han är begraven någonstans. Lovisa hade inte gjort ett skvatt.

Hon hade bara bett JO Per Lennerbrant att avsluta min anmälan utan vidare undersökning. Jaha. Lovisa förklarade senare för mig att JO vanligtvis inte motiverar (sic) sina avskrivningsbeslut och det finns heller inte någon skyldighet för JO/Lovisa att göra det. JO gör bara vad Lovisa föreslår. Jaha! Fy fan vilket land! Det är ju rena skämtet. Svenska statstjänstefruar vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet behöver inte diarieföra inkomna handlingar/anmälningar och naturligtvis inte besvara dem och JO håller med. OK, han kommer från Justitiedepartmentet som leder Estoniamörkläggningen 2021.

Den 8 februari 2021 frikändes de två svenskarna som, mha en tysk båt, från utsidan filmat skrovskador (sprickor) på Estoniavraket, mha en undervattensrobot 2019. Det hade tydligen inte stört offren i vraket, bla, bla, bla. Beslutet har naturligtvis överklagats. Men under sommaren 2022 skall estniska och svenska myndigheter besiktiga skrovet under däck #2 ordentligt, mha dykare, mm, och konfirmera att det är intakt och att jag har fel. Fortsättning kanske följer.

För under tiden tror fortfarande svenska folket att Estonia sjönk, pga att ha tappat visiret 1994. Svenska folket är lika korkat som det amerikanska som tycker att atombomber 1945 och senare är toppen, att besöka Månen 1969 var och är fantastiskt och att arabiska terrorister attackerade USA 2001, osv. För att inte tala om covidiotviruset idag 2022 som skall döda oss alla om vi inte va€€ar, maskar och låser in oss.

Men nu vintern/våren/sommaren, hösten 2021 har f.d. riksdagsledamot Lars Ångström lagt ut elva avsnitt ur sin serie om Estoniamörkläggningen ... Avsnitt 1 , Avsnitt 2 , Avsnitt 3 , Avsnitt 4 , Avsnitt 5 , Avsnitt 6 , Avsnitt 7, Avsnitt 8, Avsnitt 9, Avsnitt 10, Avsnitt11, ...

De visar hur estniska, finska och svenska politiker, myndigheter, experter, militärer, poliser, etc, konspirerade, ljög och förfalskade allt om olyckan 1994 tom idag 2022. Det är ett utmärkt initiativ av Ångström. Avsnitt 10 visar emellertid inte hål (läckage) i skrovet utan skador i överbyggnaden som nog ha orsakats av last som förskjutit sig när slagsidan uppstod. Jag såg fram emot Avsnitt 12 med Kurms skrovskador vid saunan förut och maskinrummet akterut. Och resultatet? Avsnittet publicerades 15 februari 2022!

Tyvärr handlar Avsnitt 12 mest om ett nytt 'mystisk' föremål som filmades 2 oktober 1994 på havsbotten vid vraket, enligt uppgift! Det var innan visiret lokaliserades 2 000 m väster om vraket 1994. Fortfarande inte ett ord om att sabotage sänkte Estonia av estniska gangsters och att inblandade regeringar skyddar dessa gangsters sedan dess med mörkläggning, mutor och mord. Eller att bucklan i visiret uppstod när man kolliderade med en kaj januari 1994. Efter det fick visiret "låsas" med rep! Ångström vet inte om Kurm dök och filmade hösten 2020 eller 2021 ... eller vad Kurm gjorde. Ingen vet det än. Kurm har tystnat!

Avsnitt 13 publicerades 18 februari 2022. Klart är att JAIC ljugit sedan 1994, men Ångström kan inte nämna mig och mina uppgifter i dessa sammanhang. Avsnitt 16 kommer att publicerad av Ångström 2022 dvs 28 år efter olyckan. Avsnitt 14 och 15 kanske kommer litet tidigare. Jag ser fram emot dem.

Avsnitt 14 publicerades 22 april 2022. Där visas nya bilder tagna av Kurms expedition augusti 2021. Bilderna visar sprängskador orsakade när visiret sprängdes loss på havsbotten efter sänkningen, så att man kunde skylla på att vågkrafter hade gjort det i fria luften. Dessa bilder visar att hela JAICs slutrapport är en förfalskning skriven av Ann-Louise Eksborg beskriven ovan. Ångström glömde att meddela att SHK skall besiktiga vraket - speciellt skrovet under däck #2 - igen under sommaren 2022 med fotogrammetri (sic). Skrovet är lätt att besiktiga eftersom det är över lerbotten där vraket vilar uppochner. Skrovskadorna finns i styrbordssidan mellan däck #0/1 vid maskinrummet akterut och saunan förut. De sänkte Estonia september 1994.

Ångström skrev redan 2021 en artikel om vad som bör göras (?) med anledning av de norska uppgifterna utan att i sedvanlig ordning nämna mina gamla uppgifter om, t.ex. vad ett vågslag är eller att Estonias livräddningsutrustning var "hoppa i sjön och simma till en flotte" typ! Eller att färjor som lastar vatten i överbyggnaden "slår runt och flyter upp och ner". Eller att "vattentäta dörrar" inte var tillåtna på Estonia 1994. Det behöver inte utredas igen enligt Ångström.

Ångströms artikel visar suddiga bilder av en skadad fender >2 meter över vattenlinjen styrbord utanför däck #2 tagna 2020 och sprängskadan i överbyggnadens förskott under däck #4 tagna 2000 av Bemis/Rabe. Alla "experter" som undersöker och skriver om Estonia sedan 1994 undviker med alla medel att studera skrovet vid däck #0 styrbord (saunan förut, maskinrummet akterut) där de två sprängda läckagen som sänkte Estonia kan ses.

14 juli 2021 var det nytt, orapporterat besök på platsen där Estonia sjönk 1994!

En estnisk katamaran - SUBSURVEYOR VLT 089 - t.h. - anlände. Okänd ägare. AIS avstängd.

MMSI 276007770, Callsign ES3409.

Fig. 37 -

Den sjösatte en ROV utan dykare. Vilka de var och vad de tänkte göra är oklart. Vi får se!

Fig. 38- M/S SUBSURVEYOR VLT 089

Vi får se. Personligen tror jag inget händer. Som vanligt. Man fortsätter att förfalska och sprida lögner. Som vanligt. Fy fan vilka skitstövlar.

Det hela är ett Rashomendrama 2022. Vittnen ger olika uppgifter och det blir rörigt! Fast det är enkelt! Vittnena tvingades ljuga eller protokollen förfalskades! Undersökarna ljög om dykundersökningen 1994. När man 1994 undersökte saunan mellan kl. 14.54 och 16.00 fann man den sprängd på däck #0 styrbordssidan! Man fick sudda i rapporteringen. Och nu skall den undersökas igen 2022. Klart man kommer att sudda och ljuga igen! JAIC gjorde det 1994/7. Chalmers gjorde det 2005/8. SHK kommer att göra det igen 2022 med sin Västerviksfotogrammetri.

Det hela är enkelt! Ett fartyg sjunker inte om man fyller överbyggnaden över vattenlinjen med vatten! Det kapsejar alltid och flyter upp och ner. Ett fartyg flyter enbart på sitt skrov under vattenlinjen och sjunker om det blir läck!

Sidan fortsätter här!

Anders Björkman 13/29 december 2020, 11 mars, 12 augusti 2021 och 28 december 2022

 

Tillbaka till Heiwa Co start sida
Tillbaka till Heiwa Co Estoniasida med länkar