Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Välkommen till ett kapitel ur e-boken Katastrofutredning.


4.2 Nya frågor till den finska gruppen i Kommissionen i september 1999

Det finska memorandat den 24 september 1999 (27) är naturligtvis sensationellt. Det framgår klart att Kommissionen som helhet aldrig utredde skador orsakade av sprängladdningar. Det är något som den finska gruppen tydligen gjort efter att slutrapporten publicerats i december 1997. Slutrapporten nämner i en bisats att prover tagits på visiret efter rester av sprängmedel (naturligtvis kontrollerade Kommissionen att den inte lämnat spår efter sig på det bärgade visiret), men inte att olika, misstänkta föremål noterats på skrovet som kunde vara sprängladdningar. Skador som följd av exploderande sprängladdningar nämns inte alls i slutrapporten (5), de censurerades bort.

Finnarna säger alltså i september 1999 att det är en träkloss från en trasig träpall som har flutit ut från bildäcket och fastnat på skottet utanför rampen, cirka 62 meter under havsytan, och som ser ut som en bomb - 'lådan'. Varför denna träkloss inte flutit upp till havsytan anges inte. Vi vet ju också att rampen med stor sannolikhet aldrig var öppen under olyckan, så det är märkligt att ett föremål befinner sig inpressat mellan rampen och dess karm. Vidare antyder man att Kommissionen undersökte utrymmen inne på bildäcket vid sidan av rampens insida redan den 2 oktober 1994 med ROV, att man inspekterade insidan av rampen redan den 10 oktober 1994 och att dykare var inne på bildäcket i december 1994. De senare undersökningarna har tidigare aldrig meddelats - man var ju inte ens inne på bildäcket enligt alla pressmeddelanden och slutrapport (5) 1.10, 1.11 och 1.12). För att klargöra begreppen i memorapporten avsände författaren nedan e-mail till finska haverikommissionen den 29 september 1999. Lehtola svarade den 25 oktober. För att lätt kunna läsa svaren är mailen satta bredvid varandra:-

Till Kari Lehtola.

Tack för besked att er rapport om 'bomber' på Estonia kan ses på homepage http://www.edita.fi/aib_finland. Jag kommer att använda mig av er rapport vid debatten vid Strathclyde universitet den 27 oktober. I rapporten säger ni att "When the Estonia sank stern first, the air remaining in the car deck space flowed out through the partly open ramp sides. At the same time, loose floating objects on the car deck, like mattresses, overlays and wooden pallets, drifted with the rising water towards the openings at the ramp sides. Some objects came out while some remained trapped at the sides". Det innebär alltså att rampen hade stängt sig igen innan Estonia sjönk. Jag antar att Estonia då var på styrbordsidan - folk gick på babordssidan - men att hela rampen var över vattenlinjen.

Till Anders Björkman

Tack för era e-postmeddelanden 29.9.1999 kl. 13.40 och 14.36. Beklagar att mitt svar har dröjt av den anledningen att här pågår flera undersökningar av sjöolyckor som kräver mycket arbete. Som svar på era frågor meddelar jag följande:-

 

 

Fråga 1:- Hur vet ni att det fanns flytande objekt som lösa madrasser, presseningar och träpallar på bildäcket? Borde inte allt varit surrat eller instängt inne i lastbilar, etc.

 

 

Smutstvätt i garaget

Svar fråga 1:- Föremål av det slaget som nämns i frågan syns på videofilmer som tagits av vraket. Besättningsmedlemmar som räddats från fartyget och medlemmar av avlösningsbesättningen har berättat att smutstvätt, bl.a. madrasser, förvarades på bildäck, i dess förliga del, på en öppen lastpall. Smutstvätten fälldes ner i lastpallen längs rör från de högre belägna däcken. I sammanhanget berättade samma personer att det fanns några tomma, lösa lastpallar på bildäcket.

Fråga 2:- Om vi antar att olika objekt flöt på vattenytan inne på bildäck och att denna vattenyta närmade sig öppningarna mellan rampens översida och karmen, så borde naturligtvis de objekt som kom ut genom öppningarna flyta bort (och blåsa iland). Men det mystiska objektet - boxen - befinner sig vid bogrampen på babords skott, alldeles intill infästningen av ramphydrauliken, visirlås och nära visirets hydraulcylinder. Vid en första anblick kan det se ut som en fast konstruktion, ett stopp av något slag eller en eldosa. Men på videon från den 3 december är föremålet försvunnet. Det har plockats bort. Hur hamnade 'boxen' där om det var en bit av en lastpall - bräda med kloss, som flöt ut genom rampöppningen. Hur kunde klossen hamna utanför och brädan fastna?

Svar fråga 2:- Föremålet i fråga, mellanklossen och en ända av underbrädet på en lastpall, syns bara på ett videoband. Mellanklossen syns inte på det videoband som togs 2.10.1994, eftersom ROV:n i så fall måste vara placerad alldeles exakt på ett visst ställe nära nedre ändan av rampens babordskant, för att klossen skulle synas. På basis av lastpallens konstruktion fortsätter underbrädet bakom rampen, där det har fastnat mellan rampen och karmen på rampöppningen. Springan mellan rampens kant och karmen144 är rätt smal på detta ställe. Mellanklossen och ändan av underbrädet syns inte på det video-band som togs 19.6.1996. Sannolikt har dykarna flyttat den ifrågavarande delen av lastpallen åt sidan, samtidigt som de flyttade på andra lastpallar och bl.a. lösgjorde åtminstone en av fartygets förtöjningslinor som fastnat i rampen, vilket framgår av det videoband som togs 19.6.1996.

Ni säger vidare i rapporten:- "It is known on the basis of videotapes that pallets floated towards the bow on the car deck. During the diving operation carried out by divers of the Norwegian Rockwater A/S in December 1994, pallets had to be moved aside to allow free movements of divers".

Fråga 3:- Var flyttade Rockwater A/S dykare lastpallar för att kunna röra på sig? På bildäcket?

 

 

 

Svar fråga 3:- På videobandet D13, som dykarna tog 3.12.1994, syns en timme och 32 minuter räknat från bandets början en hög av några lastpallar, som finns på "väggen" till en smalare del som leder från bildäcket till rampen.

 

Fråga 4:- Om dykarna var inne och inspekterade bildäck varför rapporteras inte detta i slutrapporten? Ni säger vidare i rapporten:- "After the accident a pallet was observed in a service space on the side of the ramp".

Dykare inne i garaget

Svar fråga 4:- Dykarna inspekterade inte bildäcket. De inspekterade endast ramplåsen och den inre ytan på rampen.

Fråga 5:- Vilket serviceutrymme vid sidan av rampen? Styrbord eller babord?

Svar fråga 5:- Serviceutrymmet fanns på rampens babordssida på däck 3, där visirets babords manövercylinder fanns.

Fråga 6:- Hur kom kameran in i serviceutrymmet? Varför sändes kameran in där? Och varför nämns det inte i slutrapporten att ni inspekterade ett utrymme vid sidan av rampen? (Jag antar att lastpallen i serviceutrymmet användes som underlag för pytsar, färgburkar, lådor med underhålls-material, etc. Det är normalt - men utrymmets dörr till bildäcket borde ha varit stängd). Den tyska utredaren Hummel (WH) sade följande i sin intervju:- ..."KC: Vi skrev om en liten gul kub i Finanstidningen i februari i år. Rörde det sig om den typen av laddningar? WH: Vår sprängämnesexpert anser det. Han tror det fanns ett antal sådana laddningar anbringade i bogen. Den ni visade på babords rampinfattning var en blindgångare. På den andra sidan är skadorna omfattande. ... KC: Så ni kan bevisa spräng-ningarna? WH: Ja. Vi har hört rykten om dem i åratal, men vi arbetar inte med rykten. I 99.9 procent av fallen handlar fartygsolyckor om dåligt underhåll, väder och den mänskliga faktorn. Så vi hade det i bakhuvudet. Relativt säkra blev vi först i februari i år. Den gula kuben ni visade är en exogen standardladdning. Man kan till och med urskilja tumavtrycken i degen. Det syns ingen tråd, så troligen utlöstes den med timer. Den var tänkt att spränga visirets sidolås och rampens hydraulcylinder. Och när vi förstått det, tittade vi förstås på den andra sidan. Nu visste vi vad vi letade efter och då hittade vi det: ett rätt stort hål med plåten fläkt utåt. En madrass hade flutit upp och fyllt det, så först hade vi tagit det för en skrapskada. Flamspår och skador på rampen matchar. Det var då vi beslöt att engagera den bästa expert vi kunde få tag i. Han bekräftade våra antaganden och fann sedan fler skador. ..."

Svar fråga 6:- Den ROV som tillhör Finlands gränsbevakning och som användes vid videotagningarna befann sig aldrig inne i vraket och alltså inte heller exempelvis inne i serviceutrymmet babord om rampen. Vid tidpunkten i fråga tog ROV bilder av en öppning i däcket som slitits upp framför öppningen för manövercylindern, genom vilken det fanns utsikt in i serviceutrymmet och över bl.a. den lastpall som fanns där. Den uppslitna öppningen och utsikten in i serviceutrymmet finns på bild 8.2. i slutrapporten.

 

 

Fråga 7:- Jag utgår ifrån att ni har intervjuat den engelska sprängämnesexperten som Hummel använder och att han har bekräftat för er att han hade fel - stämmer det? Jag ser fram emot era svar! Tack för hjälpen.

Ytterligare ett par frågor som jag tänkte behandla vid debatten den 27 oktober med Karppinen!

Med referens till bilden Appendix 2, sid 4 i ert memo Sept. 24 1999, ser vi 'boxen' på skrovkarmen vid sidan av rampen. Ni säger att rampen är delvis öppen, men rampen är de facto bara framskjuten cirka 20-30 cm vid 'boxen'. Rampen befinner sig sålunda fortfarande i "tunneln" till visiret, dvs öppningen i sidan mellan karm och ramp blockeras totalt av "tunnelsidan". Bara lite luft kan komma ut den vägen. Den enda riktiga öppningen mellan ramp och skrov är vid övre däcket, där någon har meddelat att öppningen var större (1 meter?). Men Forssberg har i olika sammanhang meddelat att ingen dykare kunde komma in den vägen heller. Naturligtvis kan bara lite vatten komma in och ut om rampen bara är delvis öppen eftersom rampen då är i 'tunneln'. Om rampen är helt öppen 2.5 m över vattenlinjen så kan vatten komma in och saker spolas ut. Men rampen var tydligen stängd igen - i det läge vi ser på foto appendix 2? - när skeppet sjönk, och då skulle allt bråte på bildäck ha fastnat där.

Svar fråga 7:- En finländsk journalist frågade herr Hummel om namnet på den engelske sakkunnige i fråga, men herr Hummel ville inte uppge hans eller hennes namn. Vi har inte stått i kontakt med herr Hummel i denna sak (se not i slutet av diskussionen).

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 8:- Varför - av all bråte madrasser, lastpallar, presseningar - fastnade bara en 'box' vid rampen?

 

Svar fråga 8:- På basis av videofilmerna fastnade, utom denna del av lastpallen, åtminstone madrasser och annat dylikt samt förtöjningslinor vid det söndriga yttre babordsgångjärnet. Enligt vad dykarna berättade fanns det all slags bråte bakom rampen, vilket måste flyttas undan för att det skulle vara möjligt att röra sig.

Fråga 9:- Hur kom kameran in som tog fotot i appendix 2 kl. 23.16 941009 av 'boxen'? Rampen var ju bara delvis öppen dvs nästan stängd, ingen kunde komma in på bildäck, Forssberg har meddelat att ingen kom in på bildäcket, ingen har inspekterat bildäcket!Ni säger i memot att "The vessel's mooring lines can be seen near the box ...".

Fråga 9a:- Vad gör fartygets förtöjningslinor i n n e på bildäck innanför den delvis öppna, dvs nästan stängda rampen? Normalt finns det inga rep där.

Svar fråga 9:- Bilden i bilaga 2 har tagits utanför vraket alldeles invid rampens babordskant. Vi hänvisar till svaret på fråga 6. Ni har alldeles rätt i att fartygets förtöjningslinor verkligen inte bör finnas på den plats där de kan ses, dvs. i rampöppningen. Faktum är dock att de finns där. När ESTONIA sjönk, rullade repen uppenbarligen upp sig från rullarna på fördäck och drev omkring med olika strömmar. Att linor har råkat flyta in i rampöppningen talar för att rampen har varit mera öppen i det skedet linorna har flutit till öppningen. Några slutsatser om hur mycket lina det finns på bildäckets sida kan inte dras på basis av bilden.

Fråga 10:- När öppnades rampen helt av visiret (som föll av)? Kl. 01.15? När stängdes rampen igen?Expert Huss har i supplementen meddelat att det skulle ta 28 minuter att fylla upp bildäck med 2000 ton vatten och att sedan fartyget kapsejsar. Slutrapporten säger att det kom in 4 000 ton vatten på 16 minuter genom bogöppningen utan att fartyget kapsejsade. I båda fallen anses rampen vara vidöppen. Men överlevande i vattnet såg att rampen var stängd innan skeppet sjönk! Kan ni klargöra detta?

Vänliga hälsningar

Anders Björkman

Svar fråga 10:- Rampen öppnades helt, när visiret föll i sjön och stängdes delvis på nytt, när fartyget sjönk med aktern före i en vinkel på omkring 45 grader. I det skedet hade fartyget kapsejsat och låg nästan helt upp och ner. Således hängde rampen nedåt i sina gångjärn, jfr tvätt som hänger på ett klädstreck.

De finländare, som tidigare var medlemmar i JAIC, har deltagit i den internationella debatten kring orsakerna till ESTONIA-olyckan i synnerhet i sådana situationer där JAICs rapport kritiseras på osakliga grunder. Det anser vi oss berättigade till, eftersom vi i denna debatt t.o.m. har anklagats för sådant förfarande som enligt finsk strafflag anses vara ämbetsbrott. Ni har uppenbarligen redan av Johan Ridderstolpe fått höra om det beslut som vi nu kommit till. Vi har här i Finland diskuterat ett fortsatt deltagande i ESTONIA-debatten. Som bekant existerar JAIC inte längre. I fortsättningen är vi hur som helst tvungna att gradvis lösgöra oss från ESTONIA-saken och koncentrera oss på våra egentliga ämbetsåligganden. Vi har kommit till att vi inte längre har laga skyldighet och att det inte heller är ändamålsenligt att fortsätta diskussionen med utländska privatpersoner. Vi anser att god förvaltningssed av oss numera endast kräver svar till sakägare och andra myndigheter. På basis av ovanstående har vi beslutat att avsluta debatten med er genom att svara på de frågor som ni fram till 1.10.1999 har skickat till oss. Tuomo Karppinen kommer, i enlighet med tidigare planer, att delta i den vetenskapliga sammankomst som hålls i Strathclyde 27.10.1999.Tack för alla gånger ni vänt er till oss.

Kari Lehtola

Not till fråga 7 : Sprängämnesexperten heter Brian Braidwood och har arbetat som hög sjöofficer i engelska Royal Navy och deltog i Falklandskriget, där hans fartyg träffades av en Exocet robot. Han har studerat 40 timmar videofilm från dykningarna. Han anser att skadorna på styrbordssidan av rampen är typiska för en explosion - ett hål där metall blåst ut 3.10. Braidwood anser att det finns indikationer att tre explosioner förstörde rampens hydrauliksystem. Videofilmerna som granskades var av dålig kvalitet och fick 'stabiliseras' av en annan engelsman, Jonathan Bisson, som har ett filmbolag i Exeter. Även Bisson anser att filmerna visar vad som verkar vara bombskador. Det är dock ett faktum att ett bortsprängt visir inte kunde ha orsakat förlisningen - det bortsprängda visiret är kanske ett villospår.

Meningsutbytet är intressant.

Lehtola meddelar i svar 1 att smutstvätt förvarades löst inne i garaget. Det var en klar brandrisk, som ej nämns i slutrapporten. Var kunde man förvara smutstvätt bland alla bilar på bildäck? Vidare säger han att man filmade lösa lastpallar, madrasser etc. inne på bildäcket. Naturligtvis finns det inga bevis för den saken. Den officiella positionen i slutrapporten om dykundersökningen är emellertid att man aldrig var inne på bildäcket 1.16.

I svar 2 anser Lehtola att pallbrädan fortsätter in i garaget, dvs brädan var i kläm halvvägs upp mellan ramp och karm den 2.10 1994. Det framgår knappast av bilden som dock är mycket suddig och svår att tolka. Hur klossen kunde hamna utanför rampen, och brädan mellan ramp och karm vet inte Lehtola. 'Estonia' sjönk med aktern först och fören över vatten och rampen sågs stängd redan då. Sedan öppnade dykarna tydligen rampen den 4.12 1994 och brädan och klossen flöt väl upp till ytan? Men varför och hur öppnade man rampen? Det anges inte.

I svar 3 meddelar Lehtola att band D13, tid 1 h 32 minuter, visar att dykarna är inne på bildäcket - man filmar lastpallar i 'tunneln' mot rampen. Slutrapporten förnekar dock att man var inne på bildäcket! Varför denna motsägelse? Och hur kom man in för att filma rampen från insidan?

I svar 4 konfirmerar Lehtola igen att dykarna var inne på bildäck och inspekterar ramplåsen och rampens över(in)sida! Det visste vi ju 3.10, men saken nämns ej i slutrapporten (5). Lehtola repeterar istället i svar 4 att dykarna inte inspekterade bildäcket, trots att man var inne och filmade på bildäcket och tittade på rampen från insidan. Varför medger inte Lehtola att man inpekterade bildäcket förut? Finns det skador där som man ej vill berätta om?

I svar 5 och 6 framgår att den avfotograferad träpallen inte befann sig på bildäcket no. 2, utan på däck 3 i babords serviceutrymme, vars övre däck 4 var upprivet, dvs allt som flöt i utrymmett skulle flyta upp till ytan och ej fastna i rampen. Hur och varför serviceutrymmets däck var upprivet anges ej! Det beskrivs ej i slutrapporten (5) - bilden är oklar. Det kan ju knappast ha varit av lyfthydrauliken. Kommissionen anger att ett smalt spår skars upp i däcket av öglorna under visirarmarna.

I svar 8 meddelar Lehtola att det var en massa bråte bakom rampen, när dykarna inspekterade babords yttre gångjärn från insidan! Det förnekas i slutrapporten? Där tittade man bara från utsidan. Vad gjorde dykarna egentligen inne i garaget förutom att undersöka rampen? Och varför förnekar slutrapporten att man var inne på bildäck?

I svar 9 meddelar Lehtola att förtöjningsrep som var upprullade på trummor ovanpå överbyggnadens fördäck, som var den sista delen av skeppet som kom under vatten vid sjunkningen, skulle ha rullat upp sig och sedan sugits in (!) i överbyggnaden (bildäck). Det är naturligtvis troligare att repen användes att surra rampen innifrån som tyska expertgruppen angett. Rampen var ju aldrig öppen - ramplåsen är ju intakta.

I svar 10 meddelar Lehtola att rampen drogs helt ut, när visiret trillade av, trots att personerna i ECR noterade en stängd ramp två minuter efter att slagsidan uppstod, 1.4 och 1.30. Lehtola tror vidare att rampen slår igen av sig själv, om man vänder båten upp och ned eller vid 135 graders slagsida. Men som framgår av 3.10 kunde rampen aldrig slås igen om den varit öppen, dvs rampen var aldrig öppen under olyckan 1.18, och överlevande såg en stängd ramp, när skeppet sjönk med bogen över vatten.

Fartyget var på sidan cirka kl. 01.30 och hade sannolikt sjunkit redan 01.35.

Intressant att Lehtola ändå svarade. Han är ju van att ge felaktiga uppgifter, t.ex. vrakets position (bekräftat) och varför inte även visirets?

---

144 Springan är mellan rampen och tunneln som leder akterut till karmen och bildäck.

4.3 Index