Home

Om författaren

Intervju

Kontakt

Senaste nytt

Beställ böcker

Välkommen till ett kapitel ur e-boken Katastrofutredning.


1.2 Kommissionen beslutas den 28 september 1994

Natten den 28 September 1994 sjönk färjan 'Estonia' cirka kl. 01.40-01.50 enligt officiella, obevisade uppgifter. En nödsignal - Mayday - sändes på VHF kanal 16 kl. 01.24-01.30 från 'Estonia' och mottogs av bl.a. 'Silja Europa'. Andra fartyg, t.ex. 'Anette' uppfattade samma Mayday (kl. 01.20), noterade 'Estonia's position och kontaktade sedan 'Silja Europa' om vad som stod på. De ombads att vara 'stand-by' på VHF kanal 16.

Anette' seglade vidare. Nödtrafiken mellan 'Estonia' och assisterande fartyg och finska landsstationer finns redovisad i 1.20. Den är intressant läsning - och stämmer inte med slutrapportens (5) beskrivning av samma sak.

Oklara kommunikationer

Flera fartyg inklusive 'Anette' förstod därför inte att 'Estonia' hade sjunkit och gick aldrig till undsättning (sic) utan fortsatte mot sina destinationer. Slutrapporten (5) nämner inte saken. Någon riktig nödsignal sändes aldrig. Bara ett fåtal stora färjor gick direkt, eller efter en tid, för att undsätta 'Estonia', men de kunde inte utan stora svårigheter ta upp överlevande i vattnet. Inte en enda räddningsbåt gick att sjösätta från färjorna 1.37. Finsk sjöräddning rapporterade att en finsk och två svenska räddningshelikoptrar var i luften redan kl. 02.00 och det var ju umärkt. Minst 852 personer omkom varav mer än 500 svenskar. Och de svenska helikoptrarnas räddningsinsats mellan kl. 02.00-04.00 censurerades.

Redan kl. 06.00 estnisk tid meddelade den estniske presidenten Lennart Meri 4.5 sina landsmän olyckan. Sjöräddningscentralen i Åbo (Ilkka Kärpälä) hade emottagit nödsignalen kl. 01.24. En timme senare var 'Mariella' och 'Silja Europa' på plats. Fem finska och svenska färjor och fem finska och åtta svenska helikoptrar hade gått till undsättning. Meri förklarade dagen en nationell sorgedag och alla flaggor på halv stång, och sade att:

"Denna svåra dag måste vi i tanke och gärning stödja dem vars hem drabbats av sorg "

Ett est-svenskt joint-venture bolag, Estline, drev verksamheten. Färjan var registrerad i Estland och Cypern, och det var Estland som var ansvarigt att göra en korrekt haveriutredning. Estland hade blivit medlem i FN:s sjöfartsorgan International Maritime Organisation, IMO, redan 1992 och Estland hade därmed antagit flera resolutioner om hur en haveriutredning skulle gå till, bl.a. att den skulle vara offentlig och att alla slutsatser snabbt skulle meddelas IMO.

Samarbete vid sjöhaveriutredningar

Resolution A.637(16)13 handlar om Samarbete vid sjöhaveriundersökningar. Resolutionen innehåller rekommendationer i samband med olycksutredningar enligt United Nations Conventions on the Law of the Sea, 1982 (art. 94(7), art. 217(5) och art. 223)). En sjöhaveriundersökning (exempelvis 'Estonia'), oavsett om den hålls av flaggstatens (Estland) eller en annan stats myndighet, skall utföras så att:

… 2.(a)(i) en Stat som har ett betydande intresse (Sverige!) tillåts närvara och, där det är praktiskt möjligt, … allmänheten skall tillåtas att närvara

... 4. Stat med betydande intresse… är 4.(b) En Stat kan ha betydande intresse i ett sjöhaveri om: (i) olyckan resulterade i förlust av liv av Statens medborgare. 4.(d) Om en Stat har ett betydande intresse i olyckan ... skall bestämmas av staten som undersöker olyckan.

5. Undantag. (a) Dessa procedurer gäller ej för eller påverkar ej följande typ av arbete: (i) preliminär eller informell undersökning av olycksorsak, (ii) brottsutredning (sic), (iii) undersökning enbart rörande licens och certifikat ... (iv) privat rättsprövning ... (b) Oavsett 5(a)(i) uppmuntras Stater att konsultera med andra stater och tillåta de som har betydande intresse att närvara och deltaga i preliminära och informella undersökningar ...

Slutsatsen är att det torde vara klart att Sverige hade ett betydande intresse i Estoniaolyckan, eftersom >500 svenska medborgare omkom, och att Estland hade erkänt detta intresse.

Enligt IMO res. 637(16) pkt. 2.(a)(i) skulle då den svenska allmänheten och de, som hade ett betydande intresse att närvara och deltaga i preliminära och informella undersökningar, ha haft rätt till tillträde till olycksundersökningen.

Eftersom Sverige och Estland (och Finland) inte tillät anhöriga, överlevande, lastägare eller intresserade, t.ex. försäkringsbolag, andra rederier och fackförbund, tillträde till olycksundersökningen, bröt dessa länder mot ovan rekommendationer 1994-1997. Man undrar varför?

Estland och Sverige struntar i FN

Estland struntade alltså i IMO:s resolutioner 1994. Istället beslöt vid ett möte samma dag Estlands, Finlands och Sveriges statsministrar att en gemensam, internationell men privat 1.5) haverikommission (Estoniakommissionen eller Kommissionen) skulle bildas och privat (!) utreda olyckan och att Kommissionens ordförande skulle vara est. Någon sjöförklaring hölls därför aldrig varken i Sverige eller Estland. Mörkläggningen startade samma dag som olyckan skedde 4.4 och vilseledande uppgifter började spridas till massmedia. Samma dag meddelade t.ex. estniska UD att Kommissionen talade med en norsk dykfirma om att hjälpa till att utreda olyckan,14 dvs en estnisk kommission var redan bildad den 28 september. Men esterna stoppade snabbt diskussionerna med Stolt Comex att hjälpa till med undersökningen. President Lennart Meri's ord kl. 06.00 att

"Denna svåra dag måste vi i tanke och gärning stödja dem vars hem drabbats av sorg "

hade snabbt förlorat sitt innehåll bara 12 timmar senare.

Mörkläggningen av olyckan hade redan startat.

---

13 Res. A.637(16) ersattes i november 1997 av Res. A.849(20) som i princip säger samma sak i en lag om sjöhaveriutredningar. Sverige, Finland och Estland har antagit men brutit mot båda resolutionerna.

14 Press Release from the Ministry of Foreign Affairs Republic of Estonia Immediate Release 28 September, 1994 21:15 PM …The Crisis Comission established by the government held a press conference at 7:00 pm to review their work during the day. The Commission was chaired by Minister of Transportation ... Andi Meister 1.5. ... The Commission said that the reasons for the tragedy are not clear and are under investigation. To this end the Commission has opened negotiations with a Norwegian diving company to assist in the investigation. The Commission Chairman said that the cause of the accident can only be determined with a review of the ferry, which lies 80 metres beneath the surface. ... The Commission called for anyone knowing who was travelling on the 'Estonia' on a ticket under another name, could they please inform their local police station ...

1.3 Index