M/S Estonias olycksutredning
Den största maritima bluffen i alla tider
Nya uppgifter 2005 avslöjade den ... och mörklades!
Anders Björkman meddelar

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Fakeboot


Sveriges Riksdag avslog 17 mars 2005 med röstsiffrorna 233 - 39 beslut om en ny utredning av Estoniaolyckan

Läs hela diskussionen ,

eller läs Mona Sahlins bortförklaringar direkt.

Tre motioner 2003/4 hade krävt olika former av ny utredning eller undersökning av Estoniaolyckan:

Motion till riksdagen 2004/05:m1511 AM av Sten Tolgfors (m) Haveriutredningen om Estonia: Förslag till riksdagsbeslut: Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med en bedömning av skälen för en ny haveriutredning av Estoniaolyckan, i enlighet med vad som anförs i motionen.

Motion till riksdagen 2004/05:kd397 AH av Johnny Gylling m.fl. (kd) Sjöfarten: Förslag till riksdagsbeslut ... 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ta initiativ till en oberoende internationell granskning av Estonias haveriutredning.

Motion till riksdagen 2003/04:T553 av Lars Ångström m.fl. (mp, s, m, kd, v) Estonias förlisning ; Förslag till riksdagsbeslut: Riksdagen låter genomföra en fullständig dokumentation av vraket och att förordna om en oberoende fackgranskning av denna dokumentation och annat material, gärna med internationell expertis, under full insyn från allmänheten, de anhöriga och de överlevande.

Sverige är enlig lag skyldig att utreda Heiwa Co:s nya uppgifter om Estoniolyckan - sjösäkerheten kräver det!

Anhöriga och överlevande uppvaktade Trafikutskottet 9 februari 2005 med nya uppgifter som stöder kravet på ny utredning.

Avslag

10 mars 2005 rekommenderade Trafikutskottet avslag.

Utskottets förslag i korthet - Motionsförslag om en ny utredning om M/S Estonias förlisning avstyrks av utskottet, som gör samma bedömning som våren 2003, då utskottet senast behandlade motsvarande förslag. Styrelsen för Psykologiskt Försvar har 2004 presenterat sin Estoniasamling som visar att allt är korrekt (även om inga uppgifter stöder offentligt angivna uppgifter). Vinnova sköter sjösäkerhetsforskningsprogrammet 2001-2007 med goda framsteg (SEK 100 millioner har satsats utan resultat, dvs kastats i sjön). Allt är bra. Utskottet utgår från att regeringen alltjämt följer frågan och vidtar de initiativ som kan anses påkallade (dvs fortsatt mörkläggning). Vidare erinrar utskottet återigen om att utredarna i en förstudie om sjunkförloppet har pekat på de ytterligare områden som kan belysas, för vilket man saknar material.

Trafikutskottet glömmer bekvämt alla av Sverige underskrivna och godkända internationella konventioner och lagar som stadgar att nya uppgifter skall bedömas ... inte begravas i Estoniasamlingar eller sjösäkerhetsforskningsprogram av noll värde.

Sveriges Riksdag beslöt/avslog ärendet 17 mars 2005 med 233 mot 39 röster. Sverige kommer att fortsätta att ignorera civiliserade lagar och konventioner. Heiwa Co kommer att dokumentera fortsättningen. En ny artikel om visiret har erbjudits alla svenska riksmedia - och refuserats publicering:

Contact anders.bjorkman@wanadoo.fr