Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Välkommen till ett kapitel ur e-boken Katastrofutredning.


Appendix 3

Fråga i Riksdagen av Helena Bargholtz (fp) till statsrådet Mona Sahlin om ny Estoniautredning

den 3 september1999

Teorierna om vad som orsakade Estoniakatastrofen är många. Ryktesfloran är omfattande; allt från ryska maffian till vapensmuggling, ubåtar och utpressning. Haverikommissionen anklagas ständigt för att inte ha presenterat hela sanningen.

Enligt det tyska Meyervarvet skall Estonia ha utsatts för ett sprängattentat. Sabotaget, i kombination med dåligt underhåll, fick färjan att gå till botten, hävdar varvet152 .

Från flera håll har det efterlysts en ny utredning för att en gång för alla räta ut alla frågetecken. I januari krävde de internationella och nordiska transportarbetarfederationerna en ny Estoniautredning. Under våren försäkrade, enligt tidningsuppgifter, statsrådets pressekreterare att regeringen skulle fatta beslut i frågan före sommaren. Så har ju inte blivit fallet.

Min fråga till statsrådet är därför:

När kommer regeringen att fatta beslut i frågan om en ny utredning rörande Estonias förlisning?

Svar av Mona Sahlin

den 15 september 1999

Helena Bargholtz har frågat mig när regeringen kommer att fatta beslut i frågan om en ny utredning rörande Estonias förlisning.

Regeringen avser att ta ställning i frågan i budgetpropositionen som överlämnas till riksdagen den 20 september.

 

PRESSMEDDELANDE 990916 från AgnEf

Ang Estoniakatastrofen

Enligt hittills obekräftade uppgifter kommer Regeringen i samband med presentationen av höstbudgeten den 20 september att ge ett negativt besked avseende de framställningar om en förnyad haveriutredning som gjorts från överlevande, ITF/NTF, Anders Björkman m fl.

Den nybildade föreningen AgnEf är oroad att ansvarigt statsråd Mona Sahlin inte har gehör i Regeringskansliet för de nya positiva ufästelser som givits till anhöriga och överlevande vid mötet den 20 april i år där hon utlovade både ekonomiskt och formellt stöd för den nya föreningen och det uttalade syftet att arrangera ett seminarium där alla frågor runt haveriets verkliga orsaker skall behandlas.

Hennes trovärdighet kan starkt komma att ifrågasättas om uppgifterna visar sig vara riktiga. Det kommer i så fall att visa att ansvariga politiker och myndigheter inte har tagit till sig något av de rekommendationer som bl a Peter Örn och Analysgruppen givit i del- och slutrapporten från deras arbete.

AgnEf har idag tillställt Mona Sahlin nedanstående fråga via e-mail. AgnEf har också tidigare i veckan, med hänvisning till den Oberoende Faktagruppens (Stenberg/Ridderstolpe) rapport ang. urkundsförfalsking för att dölja bristande sjövärdighet, begärt överprövning hos Riksåklagaren samt i begäran till Länskriminalen anmält om utredning huruvida brottslig handling begåtts.

För AgnEf (Arbetsgruppen för utredning av M/S Estonias förlisning)

 

Anders Ericson, Ordförande

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Anders Ericson <anders.ericson@oreline.net>

Till: Näringsdepartementet <registrator@industry.ministry.se>

Anna Bohman, ND <anna.bohman@industry.ministry.se>

Datum: den 16 september 1999 18:39

Ämne: Fråga till Mona Sahlin, statsråd med ansvar för Estoniakatastrofen

Till Mona Sahlin, statsråd med ansvar för Estonia-frågan

Ang. Estonia-diskussion/besked i samband med höstbudgeten?

Vi (AgnEf) har information att frågor ställts i Riksdagen ang. Estonia och att någon form av besked och svar på frågor runt en ev förnyad utredning skall komma vid Regeringens presentation av höstbudgeten.

AgnEf har i brev sökt ekonomiskt stöd för ett planerat seminarium där målsättning och syfte är, med Ditt uttryckliga stöd, att klart och tydligt få reda på varför katastrofen inträffade och därmed också kunna avföra andra teorier.

Om ett besked kommer att en förnyad och/eller kompletterande utredning skall göras är detta ett rejält och riktigt beslut som skulle ge anhöriga, överlevande och alla övriga som har engagerat sig i frågan en rejäl förutsättning att tillsammans med ansvariga myndigheter få svar på frågorna runt Estonia-katastrofen. Det skulle också visa omvärlden att Sverige har kraft och förmåga att även hantera de svåra frågorna och att man faktiskt nu lyssnat och respekterar människors engagemang i det samhälle vi lever i.

Ett annat besked kommer att tas emot med stor förvåning och visa att politiker och myndigheter inte lärt sig något och att man inte tagit del av helhetsfrågorna runt Estonia och ex vis inte läst Peter Örns delrapport och slutrapport där bl a politikers och myndigheters agerande fått svidande kritik. En viktig rekommendation var ju bl a att hänsyn skall tas till anhörigas och överlevandes rätt att erbjudas delaktighet i väsentliga beslut som berör dem.

Vi i AgnEf uttalar vår oro att arbetet med det seminarium som planeras försvåras vid ett ev negativt besked och förutsätter att Dina besked och utfästelser från mötet den 20 april går i takt med frågans hantering i övriga instanser inom Regering och Riksdag.

Vi förutsätter att vår framställan om ett möte med Dig snarast får ett snabbt gensvar där vi tillsammans kan diskutera och redogöra för det planerade seminariets sakfrågor och former för genomförande.

Med vänlig hälsning

Anders Ericson,

Ordförande i AgnEf (Arbetsgruppen för utredning av M/S Estonias förlisning)

 

Aftonbladet 990917

Ingen ny Estoniautredning

STOCKHOLM. Det blir ingen ny haveriutredning om Estoniakatastrofen. Regeringen säger nej.

På måndag väntas det officiella beskedet, men redan nu har anhörigorganisationer fått informationen, uppger Sveriges Radios Ekoredaktion.

Anhörigorganisationer och de internationella och nordiska transportarbetarfederationerna har begärt att Estoniakatastrofen ska utredas igen. Men den statliga haverikommissionen och Sjöfartsverket anser inte att en ny utredning behövs.

TT

 

Regeringens beslut den 20 september 1999 - prop. 1999/2000:1

... Flera framställningar med begäran om en ny haveriutredning har inkommit till regeringen och olika skäl har anförts till varför en ny utredning krävs. Sjöfartsverket och Statens haverikommission har givits tillfälle att kommentera framställningarna.

En annan aspekt att beakta i sammanhanget har varit att en ny undersökning av vraket kräver att avtalet om gravfrid förhandlas om. I samband med beslutet i februari i år, att några åtgärder för att ta upp de omkomna inte skall vidtas, bedömde regeringen en sådan omförhandling av avtalet som svår att åstadkomma. Den bedömningen kvarstår.

Sammantaget finner regeringen idag inte skäl att verka för en ny haveriutredning. Detta förhindrar dock inte att frågan kan prövas på nytt, om regeringen skulle finna skäl för en ny utredning i framtiden.

Anders Ericson's protest till regeringen den 21 september 1999

… Sjöfartsverket svarar i sitt remissvar på överlevandes framställan under övriga kommentarer, att det inte har någon uppfattning eftersom verket inte har studerat polisförhören. Ändå har det den bestämda uppfattningen avseende tidsförloppet, att överlevande "som haft tillfälle att träffats efter olyckan ...", skulle i efterhand ha fått en ändrad uppfattning än kommissionen. Detta skulle enl Sjöfartsverket vara skäl att inte göra om haveriutredningen.

Har inte Regeringen eller den som handlägger läst överlevandes svar på remissvaren från SJV och SHK?

Överlevande hävdar ju just att de vittnesmål som lämnats till polisen dagarna efter olyckan och de tidsangivelser som finns där pekar på ett annat händelseförlopp än det som Haverikommissionen redovisar. Det är således inte frågan om huruvida överlevande träffats efter eller ej, vilket Sjöfartsverket vill få det att se ut som, utan endast fakta!!

Haverikommissionen har inte ens hört eller begärt några kompletterande uppgifter från överlevande vilket också har påtalats i framställan.

Överlevandes uppfattning ang tidsförloppet stöds också av Mikael Huss153 som ingick i Haverikommissionen (se bilaga 1 i överlevandes svar på SJV:s remissvar) som säger att denna uppfattning stämmer bättre överens med gjorda beräkningar baserat på simuleringar av inflödestid av vatten på bildäck.

Uppgifter i kontakterna med Mikael Huss ger vid handen att han, Karppinen och Junnila utför en egen utredning om just händelseförloppet och hur fartyget vattenfylldes. Resultatet av detta är fortfarande okänt.

Ja, detta är bara ett av alla skäl varför utredningen bör göras om. Ingen begäran om ex vis dykning finns i överlevandes framställan till Mona Sahlin och Regeringen. Den skrivning som berör detta i budgetpropositionen ger sken av att ev. omförhandlingar avseende gravfriden är för svåra vilket allmänheten naturligtvis tror genom den information som gått ut genom Styrelsen för Psykologiskt försvar, SPF. Så varför går man ut med gravfriden som skäl?154 Mona Sahlin har ju också dessutom sagt, att det inte finns något hinder betr. gravfriden om ex vis dykningar skulle bli aktuella för att söka orsakerna till haveriet. (pkt 1 i mötesanteckningar från den 20 april samt ekosändningar i radion 990921). …

Anders Ericson, ingenjör

---

152 Se 3.18.

153 Notera i 1.9 att Huss tidsförlopp ändrades av Kommissionen, dvs Kommissionen minskade tiden för slagsidans uppkomst - snabbare slagsida - utan hänsyn till att vatten inte kunde komma in efter giren och att farten minskat.

154 Ärkebiskopen har tydligen i december 1999 meddelat att gravfrid inte hindrar förnyad dykning för att säkra bevis.

Appendix 4 Index