Den största maritima bluffen i alla tider

Brev till Bo Wallin - 3 mars 2000

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook


I brev den 3 mars 2000 uppmärksammades Näringsdepartementet om IMO-Resolution 849(20):

Heiwa Co.

Ship Safety Development - Ship Management Audits - Ship Projects Consultants
Anders Björkman, 6 rue Victor Hugo, F 06 240 Beausoleil, France
Tel: +334 93784590, +336 61725424, email anders.bjorkman@wanadoo.fr

Beausoleil 3 mars 2000 Ref. 02/mars00

Bo Wallin, statssekreterare
Sektionen för Transportpolitik
Näringsdepartementet
SE 103 33 Stockholm
Suède

Estonia - Coulombi Egg.

Under flera år har jag försökt få nya bevis för Estoniaolyckan bedömda av Sverige enligt FNs resolution IMO 848(20) Annex para. 13 som lyder:-

"Återöppnande av utredningar - När nytt bevis för en olycka presenteras skall det bli fullständigt bedömt och remitteras till andra, väsentligt intresserade Stater för lämplig behandling. När nytt bevis som väsentligt ändrar beslut av omständigheterna under vilket olyckan skedde, och som väsentligt ändrar slutsatserna i relation till orsaken eller några följdrekommendationer, skall Staterna omvärdera sina beslut".

Jag har i detta ärende tillskrivit statsminister Göran Persson, bitr. näringsminister Mona Sahlin och departementssekreterare Anna Bohman. Ingen behagar ens svara. Statens Haverikommissions GD Ann-Louise Eksborg, som de facto skrev under den ofullständiga slutrapporten om Estonia den 3 december 1997, bara hänvisar till regeringen.

Jag hjälper polska kollegor med ett liknande ärende - Jan Heweliusz - enligt samma principer men resultatet är detsamma. Tystnad.

I England har dock regeringen Blair och dess vice statsminister John Prescott beslutat komplettera två utredningar - Derbyshire och Gaul - under lord Donaldsons överinseende och resultatet är utmärkt. Genom att studera vraken med nya teknik har man först kunnat konstatera varför fartygen sjönk och sedan har man kunnat förbättra sjösäkerhetsreglerna.

Samma borde gälla för Estonia. Att Estoniautredningen är ofullständig torde framkomma av t.ex. alla artiklar i FinansTidningen 1998-2000 (kan läsas på www.fti.se sök på Estonia) eller i Svenska Dagbladet 2000-01-03 och 2000-01-20, etc. Nya bevis har vidare framlagts i boken 'Urkundsförfalskning för att dölja bristande sjövärdighet', ISBN 91-630-8637-9, av Stenberg/Ridderstolpe, i min rapport 'Nya Fakta om Estonia' (finns på Riksdagsbiblioteket eller KB), som även insänts till Sahlin och Bohman, etc.

Jag har arbetat med förbättrad sjösäkerhet sedan 1989. Ett resultat är godkännandet av Coulombi Egg tankerskydd av IMO 1997. Det utvecklades på studium av över 200 tankerolyckor och nytänkande. Coulombi Egg tankerskydd minskar oljespillen jämfört med dubbelskrov tre-fem gånger (och enkelskrov 10-20 gånger) vilket ju är rätt bra. Säkerheten ökar ockå. Jag arbetar även med färjor vars överlevnad efter olyckor lätt kan förbättras mer än reglerna kräver med enkla medel, som dock knappast kräver regeländringar. Coulombi Egg krävde regeländringar eftersom det var för bra att passa in i regler som bara krävde 2 meter dubbelskrov - Coulombi Egg har inget dubbelskrov men spiller ändå mindre än dubbelskrov.

Att Estoniaolyckan ej gick till som hävdas i slutrapporten är klart genom studium av slutrapporten. Stf. sjösäkerhetsdirektör Per Nordström på Sjöfartsverket skrev till mig 981223, ref. 0701-9836282, som han kopierat bl.a. till sjösäkerhetsdirektör Johan Franson. Nordström anser bl.a. att

"frågan vad som 'egentligen' hände med 'Estonia' kommer vi med all sannolikhet aldrig att få besvarad".

Det är ju en häpnadsväckande ointresserad och slö inställning hos Sjöfartsverket. Nordström anger vidare att Estoniarapporten är av "ringa" intresse och inte besvarar vad som hände. Sedan säger Nordström att Sjöfartsverket

"har godtagit haverikommissionens förklaring såsom varande trovärdig",

vilket innebär att Sjöfartsverket tvivlar på utredningen.

Det räcker naturligtvis inte med att 'förklaringen' (olycksorsaken) är trovärdig - den skall bevisas - och dyker nya bevis upp efter utredningen skall de också naturligtvis utvärderas. Annars stannar det sjösäkerhetstekniska utvecklingsarbetet av. Så enkelt är det.

Sjöfartsverkets trovärdighet är numera liten eftersom sjösäkerhetsdirektör Johan Franson vägrar att befatta sig med nya bevis om olyckan och hindrar sin personal att deltaga i debatten om utredningen. Anledningen torde vara att Franson beställde, ledde och betalade en dykning ner på Estonia 2-4 december 1994 där oredovisade aktiviteter utfördes, bl.a. bröt dykarna upp bogrampen, dykarna bärgade väskor från vraket, etc. Se ovan refererade angivna bevis. Det är ju ganska häpnadsväckande att en hög svensk statstjänsteman ägnade sig åt oredovisade aktiviteter på vraket under olycksutredningen. Jag har naturligtvis JO-anmält förfarandet, men JO svarar inte ens. Det är i sammanhanget ovidkommande eftersom nya bevis naturligtvis ändå alltid skall bedömas enligt FNs regler.

Kostnaden är minimal. Regeringen behöver bara utse en person att bedöma de nya bevisen som lagts fram och denna person sammanställer dessa bevis i en kompletterande utredning till slutrapporten. Den kompletterande utredningen skall naturligtvis gå på remiss till intresserade parter och remissyttrandena medtagas i kompletteringsrapporten. Slutrapporten gick varken på remiss eller innehåller bevis från allmänheten, som visar att slutrapportens uppgifter är fel.

Den kompletterande utredningen om Estonia kommer att vara av stort värde för det framtida sjösäkerhetsarbetet. Den kan också puffa på de polska myndigheterna vad beträffar Jan Hewliusz. Annars kommer bara fler färjor att sjunka i Östersjön. Jag har besiktigat flera stycken och funnit allvarliga defekter, pga brister i bl.a. kontrollerna. Tyvärr reagerar inte myndigheterna (eftersom det visar på brister hos dem).

Nya olyckor kommer alltså att hända. Efter Erika-olyckan utanför Bretagne har nya krav på snabbare skrotning av enkelskrovstankers rests och att alla tankfartyg skall ha dubbelskrov. Nu är det på det viset att Erika bröts itu, pga en spricka i sidoskrovet som spred sig till däcket. Hade samma sak hänt med en dubbeskrovstanker hade resultatet blivit detsamma - itubrytning. Bara en Coulombi Egg tanker hade överlevt. Tyvärr censurerar Sjöfartsverket uppgifter av denna typ - troligtvis eftersom det är jag som utvecklade Coulombi Egg och det är jag som ifrågasätter Estoniautredningen. Men en sådan inställning blir det bara fler olyckor.

Svenska regeringen kan stoppa denna förfärliga utveckling genom att först besluta komplettera Estoniautredningen. Sedan kan regeringen kräva att Sjöfartsverket i IMO framhäver det godkända Coulombi Egg skyddet framför dubbelskrov.

Bästa hälsningar

Anders Björkman

 

Bo Wallin besvarade aldrig brevet. Om det diarieförts är oklart. I Sverige struntar man i lagar och förordningar och media bryr sig inte. Försöker jag meddela DN att ingripa ... inget svar. DN:s chefredaktör Peter Wolodarski svarar aldrig!

 

Tillbaka till KU-anmälan
Till Heiwa Co svenska Estoniasida