17 oktober 2015 - Ett år efter ubåtsjakten (eller vad man skall kalla det? Ubåtsjakt?)

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook


17 oktober 2015 - Ett år efter ubåtsjakten (eller vad man skall kalla det? Ubåtsjakt?)

Sonarsystemet gick till det kanadensiska företaget General Dynamics och installerades under namnet sonarsystem 135.

- Det var stora problem med det kanadensiska systemet, det fungerade inte alls som det var tänkt och blev ett debacle för FMV, säger en väl insatt källa.

2011 bytte FMV strategi - och leverantör: "Saab får jätteorder", var Saabs egen rubrik. Kontraktet, med projektnamnet Hydra, på version två av sonarsystemet var värt 400 miljoner kronor. FMV:s egen förklaring var att det kanadensiska systemet "nått slutet på sin tekniska livslängd" - alltså föråldrat redan innan Visbykorvetterna var slutlevererade. ...

I Rosenbad uttryckte Försvarsminister Peter Hultqvist "fullt förtroende" för Försvarsmaktens bedömning att det avgörande beviset låg på den högsta nivån på försvarets sexgradiga skala - en etta: "bekräftad ubåt". Och betonade också vikten av att materialet redovisades så öppet som möjligt.

Men presskonferensen blev av allt att döma både den första och den sista offentliga redogörelsen av ubåtsjakten i Stockholms skärgård. ...

På kvällen kom ett kort pressmeddelande från försvaret. Formuleringen lyder att det "är ställt utom allt rimligt tvivel" att en kränkning ägt rum. Men nu talar försvaret inte längre om en "bekräftad ubåt" och använder inte heller den vanliga sexgradiga skalan. Det nya uttrycket är "konfidensgrad", en sannolikhetsnivå, som är "mycket hög". Utöver det som står i pressmeddelandet har frågan inte kommenterats. ...

På en presskonferens i Rosenbad den 14 november 2014 redovisade förre ÖB Sverker Göranson fyra bevis för att svenskt inre vatten kränkts av vad som uppgavs vara "en mindre ubåt".

Den 23 september 2015 presenterades försvarets slutanalys med samma slutsats: att det "är ställt utom allt rimligt tvivel" att en kränkning ägt rum. Samtidigt hade bevisläget ändrats. SvD har jämfört vad som sades om bevisen 2014 med vad som sägs 2015.

1. Det avgörande, men kvalificerat hemliga beviset för en kränkande ubåt: "Observationen uppfyller kraven för den högsta bedömningsnivån: bekräftad ubåt och är avgörande för konstaterandet att en kränkning faktiskt har ägt rum". En etta - bekräftad ubåt. 2015: Det avgörande beviset är borta. Försvarsmakten skriver:"Den observation som i höstas hade den högsta konfidensgraden har omvärderats. Här har det tillkommit ny information som gör att just denna observation har en annan förklaring". En sexa - icke ubåt.

" 2. Ett bottenspår från ett sonarfoto taget av en korvett visar ett nästa hundra meter långt avtryck av vad som bedöms vara en ubåt. Försvaret har också gjort en teckning för att tydliggöra detaljer i sonarbilden. En tvåa - trolig ubåt. 2015: Försvarsmakten uppger att "med hjälp av geologisk expertis har bottenspår analyserats noggrant". Närmare än så kommenteras inte bottenspåret och sonarfotot. Ingen klassificering, varken på den sexgradiga skalan eller med konfidensgrad, en sannolikhetsbedömning.

" 3. Ett foto taget av en privatperson på Ornö och offentliggjort av insatsledaren Anders Grenstad redan under den pågående operationen. En tvåa - trolig ubåt. 2015: Fotografierna nämns inte specifikt av försvaret, däremot att man "gjort djupintervjuer med de personer som gjort viktiga observationer", och i den kretsen bör vittnet från Ornö ingå. Ingen klassificering nämns.

" 4. En observation av en person som enligt försvaret bott hela sitt liv i skärgården och befinner sig på en höjd tidigt på morgonen. Ett ljussken följs av en skugga under ytan. En tvåa - trolig ubåt. 2015: Vittnesmålet nämns inte i det material som offentliggörs av försvaret. Även här bör det ha gjorts en djupintervju. Ingen klassificering enligt någon skala.

Sammanfattande skriver försvaret att 21 "särskilt intressanta" observationer "fått en högre klassificering". Vilka eller varför framgår inte.

SvD

11 juni 2016 visade det sig att det var bluff alltsammans!