Heiwa Co begär 14 december 2004 kompletterande utredning av nya fakta om M/S Estonia

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook


 Heiwa Co begär 14 december 2004 kompletterande utredning av nya fakta om Estonia

Enligt svensk lag om sjöolyckor skall nya fakta om tidigare olyckor alltid utredas. Följande begäran har därför inlämnats (via e-post):

----- Original Message -----

From: Anders.Bjorkman
To: registrator@defence.ministry.se
Cc:
sofia.karlsson@defence.ministry.se
Sent: Tuesday, December 14, 2004 7:21 PM
Subject: Ärende SÖ 2004 3185 CIV

Re: Ärende SÖ 2004 3185 CIV - Framställning om att Statens haverikommission hos regeringen skall hemställa om återupptagande av undersökningen av M/S Estonias förlisning (SHK referens A126/04) – handläggare Sofia Karlsson

 

Till Sofia Karlsson - Försvarsdepartementet

Undertecknad har begärt att Statens haverikommission (SHK) hos regeringen hemställer att undersökningen rörande M/S Estonias förlisning återupptas eftersom frågor rörande fartygets vattentäta dörrar och dess ventilationskanaler i sidan, mm, enligt min uppfattning inte utretts och att mina uppgifter härom inte beaktats vid regeringens beslut den 19 april 2001 (att inte göra en kompletterande utredning).

SHK verkar tyvärr fortfarande okunnig om gällande lag för internationell sjöhaveriutredning som Sverige (och Finland och Estland) antagit i FN. FN-resolution IMO A.849(20) och dess Lag för Undersökning av Sjöolyckor och Incidenter till Sjöss, paragraf 13, säger nämligen:

"Återöppnande av utredningar - När nytt bevis för en olycka presenteras skall det bli fullständigt bedömt och remitteras till andra, väsentligt intresserade Stater för lämplig behandling. När nytt bevis som väsentligt ändrar beslut av omständigheterna under vilket olyckan skedde, och som väsentligt ändrar slutsatserna i relation till orsaken eller några följdrekommendationer, skall Staterna omvärdera sina beslut".

SHK bör i princip inte hävda att skäl inte finns för ytterligare utredning, när bevis redan har presenterats som kräver sådan enligt gällande, svensk lag. Resolution IMO A.849(20) och dess föregångare finns naturligtvis intagen i svensk lag om olycksutredningar (1990:712). Enligt den lagstiftning som gäller för Statens Haverikommissions undersökningsverksamhet får en undersökning som avslutats - 18 § förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor - återupptas om det kommer fram nya omständigheter som kan antas ha betydelse för undersökningsresultatet.

SHK har 2004-12-07 emellertid beslutat att inte vidta någon annan åtgärd med anledning av framställningen än att överlämna en kopia av min skrift till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) för kännedom.

Du ombedes nu att vidarebefordra min hemställan till den myndighet (regeringen och/eller Riksdag) som kan fatta rätt beslut, dvs besluta utreda de nya uppgifterna.

En sådan utredning är mycket enkel (och har gjorts flera gånger i England; Derbyshire, Gaul, etc) och kan ske enligt följande:-

Sverige ber helt enkelt en erfaren, opartisk sjöhaveriutredare vid engelska Marine Accident Investigation Board, MAIB, (engelska sjöhaveriutredningskommissionen) att bedöma mina uppgifter (som finns dokumenterade på svenska och engelska på http://heiwaco.tripod.com ) och jämföra dessa med uppgifterna i Estoniaslutrapporten (även de tillgängliga på svenska och engelska).

MAIB har stor erfarenhet att dels naturligtvis göra utmärkta sjöhaveriutredningar, dels bedöma nya uppgifter som inkommer senare och sedan presentera en kompletteringsrapport enligt Resolution IMO A.849(20). Kostnaden är minimal och jag tror att MAIB vid förfrågan gör det kostnadsfritt. MAIB behöver inte ens bedöma alla mina uppgifter - jag kan precisera ett urval som enligt min mening räcker att visa att 'Estonia' helt enkelt sjönk, pga skrovläckage och öppna vattentäta dörrar, mm.

Heiwa Co har mer än 30 års erfarenhet av haveriutredningar och drift av färjor typ 'Estonia', tankfartyg, mm. Baserad på olycksstatistik från >200 oljetankerkollisioner har Heiwa Co utvecklat och fått godkänd av IMO (och Sverige) 1997 en konstruktion som har bättre skydd i kollisioner och grundstötningar än IMO:s dubbelskrov - Coulombi Egg. Estoniaolyckan hade undvikits om Estonia hade haft korrekt vattentät indelning med färre vattentäta dörrar (och fungerande länspumpar, mm).

Med vänlig hälsning

Anders Björkman

President & CEO

Heiwa Co – European Agency for Safety at Sea

Contact anders.bjorkman@wanadoo.fr 

Heiwa Co start page

Heiwa Co English Estonia page

Heiwa Co Swedish Estoniasida