ANNOUNCEMENT April 2006

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook


 

1 April 2006 gjordes ett ANNOUNCEMENT :

"It is hereby announced that to aid the proceeding of this study, the SSPA Consortium invites any substantive information to be provided in written form for consideration in explaining the circumstances of the loss of the MV Estonia. 

If deemed beneficial, and is agreeable, further dialog will be initiated with the contributing parties.

The information provided to this consortium will be made available publicly through this site, or other media, after due scrutiny.

The information can be sent electronically or in other form to the address given in the Contact Us section."

dvs

"Härmed meddelas att för att hjälpa SSPA-konsortiet att utföra denna studie söks väsentlig information i skriftlig form att bidra till förklaring av omständigheterna kring MV Estonias förlisning.

Om det bedöms gagneligt och är angenämt kommer vidare dialog att inledas med bidragsgivare.

Information som delges detta konsortium kommer att publiceras på (konsortiets) hemsida eller annat sätt efter att ha bedömts.

Informationen kan sändas i elektronisk eller annan form till addressen i Kontaktsektionen."

Heiwa Co har sedan dess gjort flera bidrag till SSPA-konsortiet och inget har publicerats och ingen dialog har inletts till dags datum (21 januari 2008). SSPA-konsortiets slutrapport att klargöra och förklara sjunkförloppet skall vara färdig i mars 2008 och sedan diskuteras vid ett seminarium. 

Heiwa Co kommer vid lämpligt tillfälle att göra en egen bedömning av SSPA-konsortiets rapport att publiceras pà denna hemsida och vid offentliga möten.  

Heiwa Co start page

Heiwa Co English Estonia page

Heiwa Co Swedish Estoniasida