Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Välkommen till ett kapitel ur e-boken Katastrofutredning.


3.20 Varför betalade försäkringsbolagen?

Haverier av olika slag är mycket vanliga till sjöss och händer varje dag. Saker går sönder på grund av hårt väder eller slitage eller genom besättningsslarv.137 Skepp kolliderar och går på grund. Sällan intresserar sig myndigheterna för haverierna som alltid utreds och betalas av försäkringsbolagen. Myndigheterna intresserar sig mest för stora haverier, kollisioner, dödsfall och oljespill.

Det är intressant att notera att 'Estonia's försäkringsbolag och dess advokater aldrig har intresserat sig för olyckan och utrett dess orsak. Kommissionen har aldrig ha träffat försäkringsbolagens representanter och de senare har aldrig ha fördjupat sig i utredningen. Försäkringsbolagen har betalat ut 100tals millioner i totalersättning till rederiet och har inte deltagit i olycksutredningen. Normalt är att försäkringsbolagets advokter först förhör besättningen och sedan assisterar besättningen, om den i sin tur skulle förhöras av olika myndigheter. I detta fall lyser försäkringsbolagen med sin frånvaro. De förhör som finska polisen gjorde med besättningen den 28/29 september är intetsägande. Ingen från rederiet eller försäkringsbolaget är närvarande. Protokollen säger inte mycket.

Försäkringsbolagen har bara accepterat Kommissionens utredning och begärt betalning i sin tur från återförsäkringsbolagen, som inte bråkat. Det hela är mycket märkligt eftersom försäkringsbolag och återförsäkrare inte gärna betalar ut ersättning, om det inte finns mycket goda tekniska skäl och bevis.138 Fakta är att försäkringsbolagen snabbt betalade (a) färjans försäkringsvärde (och blev ägare till vraket) samt (b) rederiets alla krav från överlevande och anhöriga (som rederiet redan betalat), innan olycksutredningen var klar.

I det senare fallet (b) har försäkringsbolaget (Skuld) tydligen betalat mer än vad man var skyldig enligt avtalet att betala (eftersom rederiet betalade generöst) med en tilläggsklausul att inte bråka. Ju längre tiden går och ju längre som myndigheterna (och försäkringsbolagen) tiger om vad som verkligen hände, ju troligare blir det att pengar betalades ut för att tysta alla krav från anhöriga.

Som tur är finns det anhöriga som inte låter sig tystas och som inte accepterar Kommissionens påhittade olycksorsak och har gått till domstol. Men, intressant nog, förhalas alla domstolsförhandlingar 1.45 av okända krafter. Mer än fem år efter olyckan har man fortfarande inte lyckats få den officiella olycksutredningen ens diskuterad i domstol. Det är bevis nog att slutrapporten är fel. Försäkringsbolagen borde anordna en ny utredning av Estoniaolyckan - kanske försäkringsbolagen har betalat för något, som de inte var skyldiga betala. Varför skall privata försäkringsbolag och dess premibetalare betala för en olycka som aldrig utretts ordentligt av tre olika länder och vars orsak fortfarande är oklar?

Att den förfalskade slutrapporten (5) kan vara del av ett avancerat försäkringsbedrägeri kan inte heller uteslutas.

---

137 Under 70-talet arbetade författaren som haveriinspektör i Rotterdam för skandinaviska försäkringsbolag och utredde cirka 100 haverier.

138 Författaren har naturligtvis försökt kontakta ett av 'Estonia's försäkringsbolag för en kommentar, men någon sådan har aldrig erhållits. Och eftersom detta är en rent sjösäkerhetsteknisk utredning, som inte har för avsikt att fastställa ansvar eller det riktiga i ekonomiska uppgörelser, tänker författaren inte fördjupa sig i dessa ämnen. Men det är intressant att konstatera sjöförsäkringsbolagens totala ointresse för den diskussion som sedan 1997 förs om 'Estonia'.

3.21 Index